Saturday, 2 March 2013

[www.keralites.net] "ദേണ്ടെ, പിന്നെയും സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌" .......

 

 

സുഹുര്തുക്കളെ,
 
നിങ്ങള്‍ എത്ര പേര്‍ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു എന്നറിയില്ലാ...ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നലെ, അതായത് മാര്ച് രണ്ടാം തീയതി ഏഷ്യനെറ്റ് ടെലിക്കാസ്റ്റ്  ചെയ്ത "ദേണ്ടെ, പിന്നെയും സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌" എന്ന പ്രോഗ്രാമ്മിനെ കുറിച്ച് ആണ്........
 
 

 

തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പറയട്ടെ..ഞാന്‍ സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ആരാധകനോ അല്ലെങ്കില്‍ ഫാനോ അല്ലാ.എങ്കിലും ഇത് ഫെസ് ബുക്കില്‍ കണ്ടത് മുതല്‍ ഒരു പക്ഷെ  
സഹതാപമാണ് തോന്നിയത്.. ഈ പ്രോഗ്രാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏഷ്യനെറ്റിനോടും ..ആ അപ്പാവി പാവം സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്നോടും..
നമ്മുടെ ഏഷ്യനെറ്റ് ഇത്രക്കും അധപതിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞുവോ ? അതോ "ഇന്ത്യവിഷ്യനും" "റിപ്പോര്‍ട്ടറും" വന്നതു മൂലമുള്ള അസ്ഥിരത  മൂലമുള്ള ഭയമോ ? സത്യം പറയട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് മുതല്‍, സന്തോഷ്‌
പണ്ഡിറ്റ്‌ എന്നാ വ്യക്തിയോട് സഹതാപം ആണ് തോന്നിയത്.. എവിടെയും ഏതു  ചാനലും വിളിച്ചാലും "തന്നെ അപമാനിക്കും", " താന്‍ അപമാനിക്കപ്പെടും", എന്നറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഈ പാവം എന്തിനു പോയി തല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്നറിയില്ലാ..
 
ചുരിങ്ങിയ ചിലവില്‍ ഈ പാവം ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ആ പാവം ചെയ്ത തെറ്റ് ? വീട്ടിലെയും സമൂഹത്തിലെയും സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ, ആക്കി തീര്‍ത്ത ,  ഒരു പാവത്തിനോട് ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു പേര് കേട്ട ടീവി ചാനല്‍ പെരുമാറെണ്ടിയിരുന്നത്  ? എന്തോ എനിക്കറിയില്ലാ.. അതും ഇതിന്റെ അവതാരകന്‍ അയി വന്ന ആള്‍ തുടക്കത്തില്‍, അതായത് അദേഹത്തിന്റെ കാരീയരിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ , "തരികിട" എന്നാ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സമയത്ത്, എന്തൊക്കെ പുകില്‍ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ! ആ മാന്യദ്ദേഹം ഈ പാവം സന്തോഷ്‌ പണ്ടിറ്റിനോട് എന്തൊക്കെ മോശമായ രീതിയില്‍ ആണ് പെരുമാറിയത് !
ഇത് ഏഷ്യനെറ്റ് ടീവിയിലെ ഏതെങ്കിലും മാന്യദ്ദേഹം കാണും എന്നാ പ്രത്യാശയോടെ,
ഈ പ്രോഗ്രാമില്‍ പങ്കെടുത്ത ബാക്കി കോമാളികളില്‍ ആരെങ്കിലും കാണും , പ്രതികരിക്കും എന്നാ പ്രത്യാശയോടെ,
 
ഒരു പാവം മലയാളി

കാണാത്തവര്‍ക്കായി ഇവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .

 

 


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Home of a Mexican Drug Lord being raided

 
Home of a Mexican Drug Lord being raided  

Yes, That is cash piled on that table in the background!
 

Just a small collection of guns - these people are not really dangerous at all.....


Yes, that is real gold on these guns!


Gold and Titanium 45 Calibre semi-automatic pistols - they found 16 like this


Go and kill in the name of the Lord my son! There was a matched pair of these found.


357 Magnum semi-automatic with solid gold grips.


This guy had a better gun collection that most legitimate museums do


Just a quaint little villa in the hills - Drug money bought it all!


Man-made cave and hot tub inside the home


A collection of exotic animals - which were cared for in the grandest fashion by the way


8
 Lions were on the property

A very rare Tiger


The back yard pool


Exotic art collection - some of which was illegal to own -some stolen appears to be of Indian origin too !!!


More guns than you could ever imagine!


This pile of cash before it was counted was estimated to be approximately 18 Billion Dollars!
After it was counted it turned out to be a little more than 22 Billion Dollars!

From another angle


Guns were hidden all over the house, along with ample ammo, just in case of trouble.


Stacks of cash were found in every nook and cranny...


This case is filled with 100 dollar Bills estimated to be 1/2 a million dollars and no

doubt headed out to make another drug buy , perhaps from the Columbians.

18 plastic bins filled with 100 dollar bills were found...


Another cabinet stack tight with cash - all 100's.


More 100's


Each of these stacks of 100's holds 250,000 (a quarter of a million dollars)!
They also had millions in Columbian money and Mexican Pesos although they preferred
 
American dollars for the most part.
There were even stacks of Chinese Yen found in one closet.More Gold machine guns and pistols - most were never fired, just held for collection value.


They just burned it all down!
 
 
 
 
 

The money and valuables found in this one house alone, would be enough to pay for health insurance for every man woman and child in the USA for 12 years!  
There are believed to be approximately 27 more of these houses in Mexico alone
not to mention the ones in other countries who are enriching themselves in the drug trade. These people have so much money, they make the Arab oil sheiks look like welfare recipients.
Their money can buy the best politicians, the best cops, the best judges, whatever they need they just throw down stacks of cash and it is theirs!
This is why the drug problem is so difficult to fight.
 
Mohan K. Ponnath
 

www.keralites.net

[www.keralites.net] Khatte-mitten khabhrain frm around d world: SUNDAY SPL.

 

 
The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you..
**
Mind your language…
 
Winning entries of new words coined by the winners of a contest that the Washington Post held  recently (and quoted by Karan Thapar in HT, 3/2/13)
 
Cashtration: The act of buying a house which renders the subject financially impotent for an indefinite period of time (Me: the EMI-shell-outer in our parlance..)
 
Ignoranus: A person who's both stupid and an asshole.
 
Bozone: The substance surrounding stupid people that stops bright ideas from penetrating.  (Me:  And the finest example?  Indians of course….!!)
 
Sarchasam: Te gulf between the author of sarcastic wit and the person who doesn't get it.  (Me: Like who for example?  Like ME, course!)
 
Glibido: All talk and no action.  (Me: Again no prize for the right guess as to which country's citizens win this prize hands down…)
 
Beelzebug: Satan in the form of a mosquito that attacks you at 3 in the morning.
 
Caterpallor: The colour you turn after finding a worm in your half-eaten food.  (Me: Lolz – I won't name the country where this is a bitter truth…)
 
Now some alternative meanings for old well-known words..
 
Coffee: The person upon whom one coughs.
 
Flabbergasted: Appalled by discovering how much weight one has gained.
 
Willy-nilly: Impotent (Me: ROFL!!!!)
 
Balderdash: A rapidly receding hairline.
 
Circumvent: An opening in the front of boxer shorts worn by Jewish men
 
Lymph: To walk with a lisp.
 
Negligent: Absentmindedly answering the door when wearing only a negligee (Me: wish I could such a negligent one.   sigh….)
 
Testicle: A humorous question in exam.
 
(Me: People in the rest of the world lampoon n lambast – overtly - the Americans for their style, ways of life, but envy and imitate them covertly – all undoubted hypocrites.    Bt, yours truly truly admires and applauds them for their inventiveness…)
 
**
 
Fact of the matter…
 
White shelled eggs are produced by hens with white feathers and ear lobes.  Brown shelled eggs are produced by hens with red feathers and red rear.  There is no difference in nutrition between white and brown eggs.
 
**
 
Health tips
 
Three keys to diabetes prevention – maintain normal body weight, get 30 minutes of exercise a day, eat a low-fat high fibre diet.
 
Give your eyes a break when working on a computer or doing detailed work.  Look away into the distance every 15 minutes.
 
**
 
Quote of the century…
 
"If the population growth rate continues, our population will double by 2051 and put pressure on our infrastructure" – Nitish Kumar, Bihar CM.
 
(Me: 100% true.  All the talk of demographic dividend, which is the current buzzword, by all and sundry sabjantawallas is all utter nonsense, and on the contrary it is a demographic curse for India).
 
Weird world…
 
Convicted killer tries to escape prison in a suitcase…
 
Jails in Venezuela have banned visitors from bringing suitcases after guards caught an inmate trying to escape by hiding in a bag.  Convicted killer Gavinson Garcia, who is just 5 feet 3 inches tall, folded himself into the bag brought to Yare II prison in Caracas by his girlfriend.
 
**
 
A turkey is chatting with a bull.
 
"I would love to be able to get to the top of that tree," sighs the turkey, "but I just haven't got the energy."
 
"Well, why don't you nibble on some of my droppings?" replies the bull.  "They're packed with nutrients."
 
The turkey pecks at a lump of dung and finds that it actually gives him enough strength to reach the first branch of the tree.
 
The next day, after eating some more dung, he reaches the second branch.
 
Finally after a week, there he is proudly perched at the top of the tree.
 
Unfortunately he is spotted by a farmer, who shoots him out of the tree.
 
Moral of the story: Bullshit might get you to the top, but it won't keep you there.
 
**
 
Mother sells naming rights of baby for $5,000
 
A pregnant Los Angeles woman has sold for $5,000 he naming rights of her unborn infant to an online parenting startup called Belly Ballot.  The website had run a contest on its blog to find a other willing to give up her naming rights.  Prospective names for the baby would be chosen by the website's advertisers, and then a nationwide ballot would be held to pick a name for the baby.
 
(Me:  Why not?  $5,000 dollars (about 3 lakhs rupees) isn't something to sneeze at; as everyone knows, a rose by any other name will smell as sweet..)

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___