Thursday, 7 February 2013

Re: [www.keralites.net] ഇതെവിടുത്തെ ന്യായം ?

 

SHAME ON YOU DEAR BIJIMOL MLA...

ഭാരത സ്ത്രീകള്‍ തന്‍ ഭവ ശുദ്ധി .ഇടതു പക്ഷ സമര രീതിയുടെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണം . പോലീസെ വണ്ടി യില്‍ കൈ കൊണ്ടിടിച്ചു പരിക്കുണ്ടാക്കി പ്ലസ്റ്റെര്‌ ഇട്ട കൈകളുമായി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ മുന്നിലെത്തി ..പോലീസെ നെതിരെ നടപടി ആവശ്യപെട്ട ബിജിമോള്‍ എം എല്‍ എ .ഒരു എം എല്‍ എ യുടെ നിലവാരം ഇല്ല ബിജിക്ക് എന്ന് പണ്ടേ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ,,ഒരു സ്ത്രീ കാണിക്കണ്ട മര്യാദകളും അച്ചടക്കവും എങ്കിലും ആകാമായിരുന്നു .കൊടിയേരിയുടേയും .പി കെ ശ്രീമതിയുടെയും ,മേം എ ബേബി യുടെയും മക്കള്‍ ആരോപണ വിധേയരായ കിളിരൂര്‍ ,വിധുര പീഡന കേസ് കളില്‍ എന്തെ ബ്ജിമോലെ ഈ പ്രതിഷേതം ഇല്ലതദ്..പി ശശി ..കേതിരെയും ..ഗോപി കൊട്ടമുരികലിനെതിരെയും എന്തെ ബിജിമോലെ പ്രതികരികാത്തത് ,

അനാഥയായ സി പി എം വാടക കൊലയളികളാല്‍ വെട്ടി നുരുക്കപെട്ട ടി പി യുടെ ഭാര്യ സ്ത്രീ അല്ലെ അവര്കനുകൂലമായി എന്തെ ഇന്ന് വരെ ഒരു വാക്ക് ഉരിയാടാത്തത്

..shame on you Bijimol MLA

--- On Thu, 7/2/13, Jinto P Cherian wrote:

From: Jinto P Cherian
Subject: [www.keralites.net] ഇതെവിടുത്തെ ന്യായം ?
Date: Thursday, 7 February, 2013, 9:49 PM


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Re: Regarding cheating web site GOIBIBO

 

Hello sir,

Just Now I called the hotel phone number 91-044-22647171, they told very clearly , that they didn't receive any payment against my booking, because I have cancel the booking before three day on 17-12-2012,

now it is very clear that you only trying to cheat the people like this way

Do good business, not like cheating business. Tell your Managing director also Mr. Sanjay Bhasin, about this cheating business.

I will not stop until, I get this money back.

K.MOHANRAJ


From: Anjali Singh
To: MOHANRAJ
Cc: MOHANRAJ ; "Keralites@yahoogroups.com" ; "management@goibibo.com" ; Surender Pal Singh ; Manav Minocha ; Deepika Luthra
Sent: Wednesday, 6 February 2013 6:37 PM
Subject: Re: Regarding cheating web site GOIBIBO

Also , you can yourself check with hotel as well -why they are not refunding - you tried to cancel a booking which was already changed once as an exception at a time when it was not allowed .

If hotel was refunding , we would have refunded you accordingly . You can verify this with hotel also please .

Thanks,
Anjali

On Feb 6, 2013, at 11:03 PM, "Anjali Singh" anjali.singh@ibibogroup.com> wrote:

Hi Mohan,

You have already been advised that we tried to get your refund processed as an exception but hotel has denied the same since you had changed your booking once outside the cancellation/ amendment timeline as mentioned on your original hotel voucher .

Thanks,
Anjali

On Feb 6, 2013, at 10:47 PM, MOHANRAJ mohanraj6969@yahoo.com> wrote:

Hello Friends,

Number one cheat web site is GOIBIBO, friends please aware of GOIBIBO,

when you booking Hotel flight ticket, especially in GOIBIBO, beware, if you cancel a hotel in right time also,

they will not refund the amount, They will tell you more stories to cheat , so I call as number one cheat company in India is GOIBIBO in year 2013.

so take care., please inform this to all your friends circular, to avoid booking in GOIBIBO web site.

Thanks regards,

K.MOHANRAJ


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Pressure At Work- nice one

 

ONE NEEDS MUCH MORE ( MEDITATION, SILENCE ETC )THAN THIS BUT A GOOD PLACE TO START FOR NON MEDITATORS

Pressure at work


Fun & Info @ Keralites.net
I hired a plumber to help me restore an old farmhouse, and after he had just finished a rough first day on the job, a flat tyre made him lose an hour of work, his electric drill quit and his ancient one-ton truck refused to start. While I drove him home, he sat in stony silence.

On arriving he invited me in to meet his family. As we walked towards the front door, he paused briefly at a tree, touching the tips of the tree. When opening the door he underwent an amazing transformation.

His tanned face was wreathed in smiles and he hugged his two small children and gave his wife a kiss. Afterward he walked me to the car. We passed the tree and my curiosity got the better of me. I asked him about what I had seen him do earlier.

Oh, that's my trouble tree," he replied. "I know I can't help having troubles on the job, but one thing's for sure, those troubles don't belong in the house with my wife and the children. So I just hang them up on the tree every night when I come home and ask God to take care of them. Then in the morning I pick them up again. "Funny thing is," he smiled, "when I come out in the morning to pick them up, there aren't nearly as many as I remember hanging up the night before."Prince


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Khatte-mitten khabharain from around the world for 8/2/13

 

"It is better to take what does not belong to you that to let it lie around neglected" – Mark Twain

(Me: This is what most do with unclaimed properties even without this gratuitous advice, na?)

**

"Some think that the value of growth is overstated and that we would be better off if we pursued cultural nationalism or debt-driven egalitarianism" – P. Chidambaram

(Me: He has hit the nail on the heads of our culture vultures and assorted socialists and communists)

**

"I can't make everyone happy. Not even God was able to do that, so I can't do it either" – Cristiano Ronaldo, footballer, on not being universally popular.

(Me: Does God do it ever?)

**

"All speech, written or spoken, is a dead language, until it finds a willing and prepared hearer" – Robert Louis Stevenson.

(Me: Humour has it that classics are those that are seldom read!)

**

Mindchow

Mistakes are the portals of great discoveries…

**

Health tips

Skipping meals can lead to severe headache. Prefer eating small meals through the day instead.

(Me: never been an advocate of upvaas (fasting) – it does more bad than good, I believe..)

**

Weird world…

German labour office tells teen to work in brothel…

A German teenager looking for a job was told to report for duty in a brother by the local labour office. The 19-year-old woman said she was horrified when she opened a job placement letter from the German Labour Office in Augsburg on Saturday informing her that it had lined up a waitressing job for her at the Colosseum brothel.

(Me: Some might argue there is dignity in labour, but there are social taboos, too….)

**

Health tips…

What are the healthiest beans?

According to Canadian research, the healthiest beans are black beans, lima beans, navy beans, pinto beans and kidney beans.

(Me: Only kidney beans are available in our part of the globe. It is also true that all variants of beans cause flatulence/gas, too..)

**

Man to wife: "They used to call Mars the red planet. But if our economy gets any worse, that's what they'll be calling Earth."

**

A man was filling up application form for a job. He was not sure as to what to be filled in column 'Salary Expected'.

After much thought he wrote: Yes!

**

News of the day…

1) Let cops guard women, not VIPs including judges, SC tells Delhi police.

3 cops to protect every VIP, but just 1 policeman for 761 citizens. 15,000 more on security duty than sanctioned.

2) 30% of VVIPs are secured are from judiciary: Gujarat government to Supreme Court.

News courtesy: ToI, Mumbai edition, 8/2/13


cris iyer
facebook.com/crisiyer

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] മൌനം മാത്രം നിന്നില്‍ ബാക്കിയായി...

 

Fun & Info @ Keralites.net

░░░(¯`:´¯)░░എന്‍റെ നിശബ്ദത നിന്‍റെ ♥
░░(¯ `•.\|/.•´¯)░നൊമ്പരമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു.♥
░(¯ `•.(۞).•´¯)░(¯`:´¯)⋰എന്‍റെ പുഞ്ചിരി നിന്‍റെ♥
░░(_.•´/|\`•._)(¯ `•.\|/.•´¯)സാന്ത്വനമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു.♥
░░░ (_.:._).░(¯ `•.(۞).•´¯)എന്‍റെ സ്പര്‍ശനം നിന്‍റെ♥
░░░(¯`:´¯)░░(_.•´/|\`•._സായൂജ്യമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു.♥
░(¯ `•.\|/.•´¯)░░(_.:._).ഇന്ന്;♥
░(¯ `•.(۞).•´¯) ഈ ശൂന്യമായ നിമിഷത്തെ സാക്ഷിനിര്‍ത്തി ,♥
░░(_.•´/|\`•._) "എന്‍റെ പ്രണയം നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു ?"♥
░░░(_.:._)░░░░░ എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിക്കവേ ,♥
░░░(¯`:´¯)░░ ..എന്തെ ഒരു മൌനം മാത്രം നിന്നില്‍ ബാക്കിയായി ??? !!! . ♥
░░(¯ `•.\|/.•´¯)░ ..
░(¯ `•.(۞).•´¯)░(¯`:´¯)⋰
░░(_.•´/|\`•._)(¯ `•.\|/.•´¯)
░░░ (_.:._).░(¯ `•.(۞).•´¯)
░░░(¯`:´¯)░░(_.•´/|\`•._)
░(¯ `•.\|/.•´¯)░░(_.:._).
░(¯ `•.(۞).•´¯)..
░░(_.•´/|\`•._)
░░░(_.:._)░░░░░
ലാലി ....♥♥♥♥♥♥


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___