Friday, 12 October 2012

[www.keralites.net] ഓര്‍മകളില്‍ കിഷോര്‍ പാടുന്നു

 

³Vε{ßW µßç×ÞV ÉÞ¿áKá 
ÎÇáØâÆÈX µVJÞ
µßç×ÞVµáÎÞV

§LcX Ø¢·àÄçÜÞµæJ ÕßØíÎÏÎÞÏßøáK µßç×ÞV µáÎÞùßæa ÈÞÆ¢ ÈßÜ‚ßGí §çKAí 25 ÕV×¢. ÎøÃÎ߈ÞJ ²øáÉÞ¿á ·ÞÈB{ßÜâæ¿ §Kᢠ¥çgÙ¢ ÈÎáAß¿ÏßW ¼àÕßAáKá. 

Ùßwß ØßÈßÎÞø¢·æJ ÌÙáÎá~dÉÄßÍÏÞÏßøáKá µßç×ÞVµáÎÞV. ÉßKÃß ·ÞϵX, ¥ÍßçÈÄÞÕí, ·ÞÈøºÏßÄÞÕí, Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵX, ÈßVÎÞÄÞÕí, Ø¢ÕßÇÞϵX, µÅÞµãJí, ÄßøAÅÞµãJí....... ¥çgÙJßÈá ÕÝBÞJÄÞÏß ²KáÎ߈ÞÏßøáKá. ®KÞW ·ÞϵæÈK ÈßÜÏßW ¥ùßÏæM¿ÞÈÞÏßøáKá ¦d·Ù¢. dÌßGà×í §LcÏßæÜ ~ÞmbÏßW ¥ÍßÍÞ×µÈÞÏ µá¾í¼XÜÞW ·Þ¢·áÜßÏáæ¿Ïᢠ·ìøß çÆÕßÏáæ¿ÏᢠεÈÞÏÞÃá ¥ÌîÞØí µáÎÞV ·Þ¢·áÜßÏáæ¿ (¥ÄÞÏßøáKá µßç×Þùßæa çÉøí) ¼ÈÈ¢. ÈÞÜá ØçÙÞÆøzÞøßW §{ÏÕX. ÙßwßÏßæÜ dÉ·WÍ ¥ÍßçÈÄÞÕí ¥çÖÞµí µáÎÞùÞÃá ÎâJ ØçÙÞÆøX. ØÄàçÆÕßÏᢠȿX ¥ÈâÉíµáÎÞùáÎÞÃá Îxá ØçÙÞÆøBZ. Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵX ÌÞMß ÜÞÙßøß ÌtáÕÞÃí. 

¥ÌîÞØí µáGßÏÞÏßøßAáçOÞçÝ ¥çÖÞµí µáÎÞV ÙßwßÏßW ÄÞøÎÞÃí. ç¼c×íÀæÈ ÉßLá¿VKí ¥ÈâÉíµáÎÞùᢠØßÈßÎÏßæÜJß. §ÕçøÞæ¿ÞKß‚áU ÕÞØ¢ ¥ÌîÞØßæÈÏᢠØßÈßÎÏßçÜAᢠآ·àÄJßçÜAᢠÈÏß‚á. ·ÞϵÈᢠȿÈáÎÞÏ µáwXÜÞW èØ·Þ{ßæa Öß×cÄb¢ Øbàµøß‚ ¥ÌîÞØí ¥çgÙJßæa ¦ÜÞÉÈèÖÜßÏᢠÉßLá¿øÞX dÖÎß‚á. ¥çÖÞµí µáÎÞV ÌtæMGßøáK çÌÞ¢æÌ ¿ÞAàØßW çµÞùØí ·ÞϵÈÞÏß çºVKçÄÞæ¿ ¥ÌîÞØí µáÎÞV µßç×ÞV µáÎÞæùK çÉøá Øbàµøß‚á. 1946W ¥çÖÞµí µáÎÞV ÈÞϵÈÞÏ ÖßAÞøßÏßW ¥ÍßÈÏß‚áæµÞIá µßç×ÞùᢠæÕUßJßøÏßæÜJß. 1948W Øßgß ®K ºßdÄJßW ¦Æc·ÞÈ¢ ÉÞ¿ÞÈáU ¥ÕØø¢ ÜÍß‚á. 

1951W ¦çwÞ{X ®K ºßdÄJßÜâæ¿ ÈÞϵÈÞÏß. ¥çÖÞµí µáÎÞùßæa ØbÞÇàÈJßW ¥ÍßÈÏßAÞX ¯æù ¥ÕØø¢ ÜÍßæ‚CßÜᢠµßç×Þùßæa dÖi Ø¢·àÄJßÜÞÏß. 1954W ÌßÎX çùÞÏßÏáæ¿ Èìµøß, 57W Ùã×àçµÖí Îá~V¼ßÏáæ¿ µKß‚ßdÄ¢ ÎáØÞËßV, ÈcâÁWÙß, ¦Ö, 62W ÙÞËí ¿ßAxí, 68W ÉçÁÞØX ®Kà ºßdÄB{ßÜᢠçÕ×ÎßGá. ÈìµøßÏáæ¿ Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵÈÞÏ ØÜßW ºìÇøß çÙÎLí µáÎÞùßÈá Õ‚ßøáK 'ç»ÞGÞ ØÞ ¸V çÙÞ·Þ'" ®K ·ÞÈ¢ µßç×ÞùßÈá ÈWµß. 1958W ØbL¢ ÈßVÎÞÃAOÈßÏáæ¿ ºWJß µÞ ÈÞ¢ ·ÞÁß ®K ºßdÄJßW µáÎÞV ØçÙÞÆøzÞV ÎâÕøᢠçÕ×ÎßGá. µßç×ÞV ÈÞϵÈÞÏ ºßdÄJßW ÎÇáÌÞÜÏÞÏßøáKá ÈÞÏßµ. 

·ÞϵæÈ Äßøß‚ùßÏáKá
µßç×ÞùßæÜ ·ÞϵæÈ µæIJßÏÄí Ø‚ßX çÆÕí ÕVÎæÈK ¥ÄáÜc Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵÈÞÃí. 1950W ÎÖÞW ®K ºßdÄJßæa ÈßVÎÞÃJßÈßæ¿ ®Øí.Áß. ÌVÎX ¥çÖÞµí µáÎÞùßæa Õà¿á ØwVÖß‚á. µáwXÜÞW èØ·Þ{ßæÈ ¥Èáµøß‚á ÉÞ¿áK µßç×ÞùßæÈ ¥çgÙ¢ dÖiß‚á. èØ·Þ{ßæÈ ¥ÈáµøßAÞæÄ ØbL¢ èÖÜßÏáIÞAÞX ÌVÎX ©ÉçÆÖß‚á. 

ÖÞØídÄàÏÎÞÏß Ø¢·àÄ¢ ¥ÍcØßAÞJ µßç×ÞV ¦ ©ÉçÆÖ¢ ÎÈTßW µáùß‚ßGí ØbLÎÞÏß ·ÞÈÞÜÞÉÈ èÖÜß øâÉæM¿áJß. µßç×Þùßæa ÎÞØíxVÉàØÞÏ çÏÞÁÜß¹í èÖÜßÏᢠ¥BæÈ øâÉæMGÄÞÃí. ¥ÄßçÕ·JßÜᢠ¦ÕVJ߂ᢠ²øá ÖÌíÆ¢ ©UßWÈßKá ÉáùæM¿áÕßAáK èÖÜßÏÞÃá çÏÞÁÜß¹í (ÉÞÖíºÞÄc Ø¢·àÄJßW ÈßKÞÏßøáKá ¨ µ¿¢æµÞUW).

çÆÕÞÈwßæa ¥çȵ¢ Ùßxí ºßdÄB{ßW ÌVÎX µßç×ÞùßæÈæAÞIá ÉÞ¿ß‚á. ¿ÞµíØß èdÁÕV, çÉÏß¹í æ·Øíxí, Æí è·Áí, ¼áÕW ÄàËí, çdÉ¢ Éâ¼Þøß, çÄæø çÎæø ØÉíæÈ Äá¿BßÏÕ ¥AâGJßWæM¿á¢. Äá¿VKá ÌVÎÈá çÕIß µßç×Þùᢠ¦ÖÞ çÍÞØíæÜÏᢠ²çGæù Ïáu·ÞÈBZ ÉÞ¿ß. ¦Ö ®K ºßdÄJßæÜ ¨È ÎàÈ ÁàA ®K ·ÞÈ¢ ÉÞ¿ÞçÈWÉß‚ Øß. øÞκdwÏÞÃá µßç×Þùßæa µÝßÕá µæIJßÏ ÎæxÞøá Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵX. 

صܵÜÞ ÕˆÍX
µßç×ÞùßæÜ ÌÙáÎá~ dÉÄßÍ æÕ{ß‚¢ µÞÃáKÄí 1961ÜÞÃí. ½áÎíùâ ®K ºßdÄ¢ ÈßVÎß‚á Ø¢ÕßÇÞÈ¢ æºÏíÄ µßç×ÞV ¥ÄßW ¥ÍßÈÏß‚á. ç΢ Ù⢠½áÎíùâ ®K è¿xßW ·ÞÈ¢ ®ÝáÄßÏÄᢠµßç×ÞùÞÃí. ºßdÄJßæÜ ®ˆÞ ·ÞÈBZAᢠآ·àÄ¢ ɵVKÄᢠ¥çgÙ¢ ÄæK. µßç×ÞVµáÎÞùᢠØáÈßWÆJᢠæÎÙíÎâÆᢠÎWØøß‚í ¥ÍßÈÏß‚ ÉçÁÞØX ÙÞØcJßÈᢠآ·àÄJßÈᢠdÉÞÇÞÈcÎáU ºßdÄÎÞÏßøáKá. 

1969W ÖµíÄß ØÞÎLÏáæ¿ ¥ÈáÉÎ ºßdÄ¢ ¦øÞÇÈÏáæ¿ ÈßVÎÞÃJßæ¿ ®Øí.Áß. ÌVÎX çøÞ·d·ØíÄÈÞÏß. ÎáÙNÆí ùËßê¦ÖÞ çÍÞØíæÜ, µßç×ÞV µáÎÞVêÜÄÞ ÎçC×íµV ç¼Þ¿ßµ{áæ¿ ºßÜ Ïáu·ÞÈBZ ÉâVJßÏÞAßÏßøáKá. Äá¿VKí ÌÞAß ç¼ÞÜß ÎµX øÞÙáW çÆÕí ÌVÎX ¯æx¿áJá. µßç×ÞùßæÈ ¥ÄßdÉÖØíÄÈÞAßÏ Ùßxí ·ÞÈBZ ØNÞÈß‚Äí ¦V.Áß. ÌVÎÈÞÏßøáKá. çÎæø ØÉíçÈÞ¢ µß ùÞÃß, øâÉí çÄøÞ ÎØíÄÞÈ Äá¿BßÏ ·ÞÈB{ÞÃá µßç×ÞùßæÈ çÌÞ{ßÕáÁßæa ·ÞϵÈÞÏß ¥ÕçøÞÇß‚Äí. øâÉí çÄøÞÏáæ¿ ¦ÜÞÉÈJßÈí ¦Æc ËßÜߢ æËÏV ¥ÕÞVÁí ÜÍß‚á. 

®ÝáÉÄáµ{ßÜᢠ®YÉÄáµ{ßÜᢠÙßwßÏßæÜ ¯ÄÞæIˆÞ È¿zÞVAá çÕIßÏᢠµßç×ÞV ÉÞ¿ß. ÜfíÎßµÞLíêÉcÞæøÜÞW, ØÜßW ºìÇøß, øÕàdw æ¼ÏíX, µÜcÞY¼ß ¦Èwí¼ß Äá¿Bß ÎßA Ø¢·àÄØ¢ÕßÇÞϵøᢠµßç×Þùßæa ÖÌíÆJßÜâæ¿ ·ÞÈBZAí ÄB{áæ¿ ¨Ã¢ ɵVKá.

ÕßÜAáµZ ÉßÃABZ
¥¿ßÏLøÞÕØíÅAÞÜJí çµÞYd·Øí ùÞÜßAá çÕIß ÉÞ¿ÃæÎK ؾí¼Ïí ·ÞtßÏáæ¿ ¦ÕÖc¢ ÈßøÞµøß‚ µßç×ÞùßÈí ÌÙß×íµøÃÍà×Ãß çÈøßç¿Iß ÕKá. µßç×Þùßæa ·ÞÈBZ ¦µÞÖÕÞÃßÏßÜᢠÆâøÆVÖÈßÜᢠÕøøáæÄKá ÕÞVJÞÕßÄøà آçdÉ×à ÎdLß ÕßÆcÞ ºøY ÖáÐ ÕßÜAß. 1976 çÎÏí ÎáÄW ¥¿ßÏLøÞÕØíÅ µÝßÏᢠÕæø ÕßÜAá Äá¿VKá.

®YÉÄáµ{ßW ¥ÎßÄÞÍí Ì‚ÈáÎÞÏß æºùßæÏÞøá ÉßÃA¢. Äæa ºßdÄJßW æ·Øíxí çùÞZ 溇ÞX ÕßØNÄß‚ÄßÈÞW Ì‚Èá çÕIß ÉÞ¿ßæˆKá ÖÀß‚á. ®KÞW ÄâËÞÈßW ÉÞ¿ßæAÞIí ¦ ÖàÄØÎø¢ ¥ÕØÞÈßMß‚á. çÏÞ·ßÄ ÌÞÜß ÄæK ÕßGá ÎßÅáX ºdµÕVJßæÏ ÍVJÞÕÞÏß Øbàµøß‚çÄÞæ¿ ÎßÅáÈá çÕIßÏᢠÉÞ¿ÞÄÞÏß. ÉßKà¿í ÁßØíçµÞ ÁÞXØùßÈᢠÉcÞV µÞ ÎwßùßÈᢠÉÞ¿ßæAÞIí ¦ ÉßÃAÕᢠÄàVJá. 

ÉÞ¿ßJàøᢠÎáXçÉ
ÉÞ¿ÞX ÎÇáøßÄ·ÞÈBZ ¯æù ÌÞAß ÈßWAáçOÞÝᢠ1986W µÞ¢çºÞùßÈá çÕIß ÉÞ¿ß ø¢·¢ Õß¿ÞX ÄàøáÎÞÈßAáµÏÞÏßøáKá µßç×ÞV. ¼zÈÞGßW Äßøßæ‚Jß ÕßdÖÎßAÞÈÞÏßøáKá ÄàøáÎÞÈ¢. 1987 ²µíç¿ÞÌV 13Èá ¥çÖÞµí µáÎÞùßæa 76êÞ¢ ÉßùKÞZ ÆßÈJßW µßç×Þùßæa ÙãÆÏÄÞ{¢ ÈßÜ‚á. ÕµíÄí µß ¦ÕÞØí ®K ºßdÄJßÈá çÕIß (1988W ùßÜàØí æºÏíÄá) ¦ÖÞ çÍÞØíæÜÏíæAÞM¢ ·áøá ·áøá ®K ·ÞÈ¢ ÄçÜKá æùçAÞVÁí æºÏíÄßøáKá. 

ØbµÞøc ¼àÕßÄ¢ ÙßxÞÏ߈
ØâMV Ùßxí ·Þϵæa ÕcµíÄß¼àÕßÄ¢ Éçf, ÄÞ{Mßݵ{áç¿ÄÞÏßøáKá. ÈÞÜá ÄÕà ÕßÕÞÙßÄÈÞæÏCßÜᢠØLá×í¿ÎÞÏ µá¿á¢Ì¼àÕßÄ¢ ¥çgÙJßÈá ÕßÇß‚ßG߈ÞÏßøáKá. 1950W Ì¢·Þ{ß ¥ÍßçÈdÄßÏᢠ·ÞÏßµÏáÎÞÏ øáÎ ç¸Þ×ßæÈ ÕßÕÞÙ¢ µÝß‚á. ÉßKÃß·ÞϵÈÞÏ ¥ÎßÄíµáÎÞV ¨ ÌtJßÜáIÞÏ ÎµÈÞÃí. 1958W øáÎÏáÎÞÏß ÉßøßEá. ØßÈßÎÏßæÜ ÈÞÏßµ ÎÇáÌÞÜÏÞÏßøáKá µßç×Þùßæa ¼àÕßÄJßçÜAá ÕK øIÞÎæJ ÍÞøc. §øáÕøáæ¿Ïᢠµá¿á¢ÌBZ ÖµíÄÎÞÏ ®ÄßVMá Äá¿VKÄßÈÞW ¦ Ìt¢ ØLá×í¿ÎÞÏ߈. 1969W ÎÇáÌÞÜ Îøß‚á. 1976W çÏÞ·ßÄ ÌÞÜßæÏ ÕßÕÞÙ¢ µÝßæ‚CßÜᢠøIá ÕV×¢ ÎÞdÄÎÞÏßøáKá ¦ ÆÞOÄcJßÈí ¦ÏáTí. 1980W ÜàÈ ºwÞÕVAæù ÕßÕÞÙ¢ µÝß‚ µßç×ÞùßÈá Îøâ Õæø ¥ÕøÞÏßøáKá µâGí. ¦ ÌtJßÜÞÃá øIÞÎæJ εX ØáÎßÄí µáÎÞV ¼Èß‚Äí. 

¦Èwí: èµÕßG ØìÍÞ·c¢
ÉÞ¿ÞÈᢠ¥ÍßÈÏßAÞÈᢠµãÄcÎÞÏß dÉÄßËÜ¢ ÕÞBáKÄßW µÃßÖAÞøÈÞÏßøáKá µßç×ÞV µáÎÞV. ɵáÄß ÎÞdÄ¢ Éâ ÈWµßÏ ØßÈßÎÏáæ¿ æØxßW Îá~Já ɵáÄß çÎAMáÎÞÏß ®JßÏÄᢠÉâ µ¿¢ ÕÞBßÏ Ø¢ÕßÇÞϵæa æØxßWÈßKí ×âGßBßÈßæ¿ §ùBßçMÞÏÄᢠºßÜ Ø¢ÍÕBZ ÎÞdÄ¢. ¨ µ¿á¢Éß¿áJJßW èµÕßGá çÉÞÏ ÕÜßæÏÞøá Ø¢ø¢ÍÎÞÃí ¦Èwí. Ùã×àçµÖí Îá~V¼ß µßç×ÞùßæÈÏᢠæÎÙííÎâÆßæÈÏá¢ Õ‚á ºßdÄ¢ 溇ÞX ÉiÄßÏßGá. µÅÞ ºV‚ÏíAÞÏß Îá~V¼ß µßç×Þùßæa ÕàGßçÜAá æºKá. ®KÞW µÞÕWAÞøX ¥çgÙæJ ç·xßW Ä¿Eá ÕÝAá ÉùEá Äßøß‚Ï‚á. 

²øá Øíçx¼í ç×ÞÏíAá Éâ ÈWµÞÄßøáK Ì¢·Þ{ß µÞÃÞX ÕKÞW ºàJ ÉùEí ³¿ßAÃæÎK µßç×Þùßæa ¦¼í¾ ¥ÈáØøß‚ÄÞÃá ÍãÄcX. Ì¢·Þ{ßÏÞÏ Ùã×àçµÖí Îá~V¼ßæÏ µIçMÞZ µßç×ÞùßæÈ Éxß‚ Ì¢·Þ{ßÏÞæÃKá µøáÄß ³¿ßAáµÏÞÏßøáKá ¥ÏÞZ. ÉßKà¿í æÎÙíÎâÆᢠ¦ ºßdÄJßWÈßæKÞÝßEá. Ùã×àçµÖí ÉßKà¿í øÞç¼×í ~KæÏÏᢠ¥ÎßÄÞÍí Ì‚æÈÏᢠ¥ÃßÈßøJß ¦Èwí ®K ºßdÄ¢ ÉáùJßùAßÏÄí §LcX ØßÈßÎÏáæ¿ ºøßdÄJßçÜAÞÃí. 

®KÞW, dÉÄßËÜJßÈá ÕÞÖß Éß¿ß‚ßøáK µßç×ÞV ºßÜçMÞZ dÉÄßËÜÎ߈ÞæÄÏᢠÉÜVAᢠçØÕÈ¢ æºÏíÄßGáIí. ¥ÕÖæø ØÙÞÏßAáKÄßÜᢠ¥çgÙ¢ ÉßKßÜÞÏßøáK߈. ¥çgÙJßæa ÉÞGßÈß¿ÏßW §¿ÏíAá µ¿Ká ÕøáK ØÕßçÖ× ÖÌíÆBZ çÉÞæÜ  ¼àÕßÄJßÜᢠ¥dÉÄàfßÄ Ø¢ÍÕBZ ÇÞøÞ{¢. ¥ÄáæµÞIÞÃçˆÞ µßç×Þùßæa µßùáAX µÅµZAá ÇÞøÞ{¢ dɺÞø¢ ÜÍß‚Äá¢. 

ĵVAÞÈÞµÞJ çÈG¢
ÉßKÃß·ÞϵÈáU ËßÜߢ æËÏV ¥ÕÞVÁí ®GáÄÕà çÈ¿ßÏ µßç×Þùßæa æùçAÞVÁí §ÄáÕæø ¦øᢠÎùßµ¿KßG߈. ÎÇcdÉçÆÖí ØVAÞùßæa ÜÄÞ ÎçC×íµV ¥ÕÞVÁí ÜÍß‚ çÖ×¢ µßç×ÞV µáÎÞùßæa çÉøßÜᢠ®¢Éß ØVAÞV ¥ÕÞVÁí ¯VæM¿áJß.

ÎÜÏÞ{ÕᢠÕÝBß
®ÌßØßÁß çºGX çµÁß ¥ÈßÏÈá çÉ¿ß ®K ¥¿ßæÉÞ{ß ·ÞÈ¢ ÎÜÏÞ{ßµZAá ØáÉøߺßÄÎÞÃí. ¥çÏÞÇc ®K ºßdÄJßW ÈßÄcÙøßÄÈÞϵX çdÉ¢ÈØàV ÉÞ¿ßJµVJ ¨ ·ÞÈ¢ µßç×ÞV µáÎÞùÞÃí ¦ÜÉß‚Äí. 1975W ÉáùJßùBßÏ ¥çÏÞÇcÏßæÜ ·ÞÈøºÈ ÕÏÜÞùᢠآ·àÄØ¢ÕßÇÞÈ¢ ¼ß. çÆÕøÞ¼ÈáÎÞÃá ÈßVÕÙß‚Äí. ÎÜÏÞ{JßW µßç×ÞV ÉÞ¿ßÏ ¯µ·ÞÈ¢ §ÄÞÃ

logo_weekly
നന്ദകുമാര


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Lego Colosseum

 

Bring on the gladiators! Lego builder creates astonishing model of Rome's Colosseum using 200,000 bricks

By Anthony Bond

Most of us have heard of the phrase Rome Wasn't Built In a Day. But it's probably fair to say that certified Lego builder Ryan McNaught has a greater appreciation than most of how true that statement is. That's because he has just created the world's first Lego Colosseum.

Fun & Info @ Keralites.net

Incredible: Certified Lego builder Ryan McNaught has just created the world's first Lego Colosseum

Fun & Info @ Keralites.net

Detail: He used 200,000 Lego bricks to build the model, which includes half in its present day ruined form and half as it was when Rome's original Colosseum was built circa 80 AD

As these incredible pictures show, he has gone into extraordinary detail to recreate the famous monument in Lego form. He used 200,000 Lego bricks to build the model, which includes half in its present day ruined form and half as it was when Rome's original Colosseum was built circa 80 AD.

Speaking to Gizmodo, the talented builder said: 'I've really got a new appreciation for the Romans and how they made things. 'For me, the challenge of making something oval-shaped out of square bricks was mind-boggling.'

Fun & Info @ Keralites.net

Amazed: The talented Lego professional said he now has a new appreciation for the Romans and how they made things

Fun & Info @ Keralites.net

Impressive: The model is incredibly detailed and even shows tourists milling about as well as statues, gardens and mini-animals

Mr McNaught went into incredible detail when building the model. Tourists from the present day can be seen milling about, close to ice cream stalls. While gladiators can be seen fighting from its gory past. He also designed gardens, statues and mini animals to make it as realistic as possible. The Colosseum was made for the University of Sydney and is now on view at the Nicholson Museum in Melbourne, Australia, until January 2013.

Fun & Info @ Keralites.net

Hard work: The builder said the challenge of making something oval-shaped out of square bricks was 'mind-boggling'

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Attraction: The Colosseum was made for the University of Sydney and is now on view at the Nicholson Museum in Melbourne, Australia, until January 2013

Mr McNaught is also called 'The Brickman' and is married with twin sons. He is a Lego certified professional - one of only 13 in the world and the only one in the Southern Hemisphere. His speciality is making interactive models, which people can be inspired by. He has previously built a pain-staking replica of a Qantas A380 plane from scratch.

Fun & Info @ Keralites.net

Unique: Mr McNaught is a Lego certified professional - one of only 13 in the world and the only one in the Southern Hemisphere


Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Misc Wallpapers

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___