Friday, 3 February 2017

[www.keralites.net] 04-02-2017 திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல் நேற்று,இன்று, நாளை. - Yesterday, Today, Tomorrow. [3 Attachments]

 

Wait, 
 
Animated Picture
My Whatsapp Number:   9791714474
என்னுடன் Whatsapp ல் இணைய விரும்புகிறவர்கள் எனக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பும்போது       
பெயர்,
இருப்பிடம்,
மொழி
இவற்றை அவசியம் குறிப்பிடவும்
 
 
04-02-2017  திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல்
 
lady thro leg.gif
 
 
4217t.JPG
 
நேற்று,இன்று, நாளை
- Yesterday, Today, Tomorrow.
 
Thought provoking comparisons indeed!.
- SIVA
 
நேற்று - நடந்தது
இன்று - நடப்பது
நாளை - நடக்கும்
 
நேற்று - நினைவு
இன்று - நிஜம் 
நாளை - கனவு
 
நேற்று - தெரிந்தது
இன்று - தெரியும்
நாளை - தெரியாது
 
நேற்று - கருவறை
இன்று - வாழ்க்கை 
நாளை - கல்லறை
 
நேற்று - பெற்றோர் 
இன்று - நீ
நாளை - பிள்ளை
 
நேற்று - சம்பவம் 
இன்று - சாதனை
நாளை - சரித்திரம்
 
நேற்று - ஆரம்பம் 
இன்று - பயணம் 
நாளை - இறுதிச்சுற்று
 
நேற்று - தோல்வி 
இன்று - விடாமுயற்சி
நாளை - வெற்றி 
 
நேற்று - படி
இன்று - ஏணி
நாளை - நம்பிக்கை 
 
நேற்று - மூடநம்பிக்கை 
இன்று - தன்னம்பிக்கை 
நாளை - நம்பிக்கை
 
நேற்று - தோழி
இன்று - காதலி 
நாளை - மனைவி
 
*நேற்று - நண்பன்* 😄
*இன்று - நண்பன்* 😄
*நாளை - நண்பன்* 😄
 
👉 *அதான் நட்பு* 
        * Friendship is Everlasting  * 👌👍
 
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 3 photo(s) from this topic.
image001.gif 4217t.JPG image002.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] : 04-02-2017 TODAY’S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN The 5 Things You Don't Owe Anyone! [4 Attachments]

 

Wait, 
 
Animated Picture
 
My Whatsapp Number:   9791714474
If you want to join my whatsapp contact,
your name,
your place,
your mother tongue
should be mentioned
 
04-02-2017  TODAY'S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN
 
glittering tree.gif
 
4217e.JPG

 
 
Subject: The 5 Things You Don't Owe Anyone!


 

The 5 Things You Don't Owe Anyone!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Thanks to Sun Seeker for posting these 5 things we do not owe anyone message.
 - SIVA
 
 
 
 
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 4 photo(s) from this topic.
image002.jpg image001.gif things_owe_anyone_01.jpg 4217e.JPG

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Pope Francis list!

 

Pope Francis list


1. Don't gossip.
It's one of our hobbies. For Francis, it's also one of the most evil activities. The Catholic leader denounces gossip as "murder."


He feels so strongly about it that in less than a year as pontiff, Francis has preached against gossip in at least 6 different instances.


He says when we gossip, we "are doing what Judas did," and "begin to tear the other person to pieces."


"Every time we judge our brother in our hearts or worse when we speak badly of them with others, we are murdering Christians," Francis says. "There is no such thing as innocent slander."


2. Finish your meals.
No leftovers, please.
Nearly 870 million people suffer from chronic malnutrition. The Pope says: "We should all remember... that throwing food away is like stealing from the tables of the poor, the hungry! I encourage everyone to reflect on the problem of thrown away and wasted food to identify ways and means that, by seriously addressing this issue, are a vehicle of solidarity and sharing with the needy."


3. Make time for others.
Tending to 1.2 billion members, Francis seems too busy for anything else.


That is, until he calls up strangers. Or entertains a random biker Or sends a handwritten letter to a Jesuit he has never met.
The Jesuit who got the letter, Fr James Martin, says Francis inspires him "to be more generous in my own life with my time."
Martin says: "If the Pope can find time to be kind to others, if he can pause to say thank you, if he can take a moment to make someone feel appreciated, then so can I. So can we."


4. Choose the 'more humble' purchase.
Take it from the head of state who rides a 29-year-old Renault.
In July, he warns against luxurious lives that seek "the joy of the world in the latest smartphone, the fastest car." "Cars are necessary," he says, "but take a more humble one. Think of how many children die of hunger and dedicate the savings to them."


The Pope preaches against materialism. "Certainly, possessions, money, and power can give a momentary thrill, the illusion of being happy, but they end up possessing us and making us always want to have more, never satisfied. 'Put on Christ' in your life, place your trust in him, and you will never be disappointed!"


5. Meet the poor 'in the flesh.'
Sure, we donate to charity. But this is not enough for Francis. Commitment to the poor, he says, must be "person to person, in the flesh." "It is not enough to mediate this commitment through institutions, which obviously help because they have a multiplying effect, but that is not enough. They do not excuse us from our establishing personal contact with the needy. The sick must be cared for, even when we find them repulsive and repugnant. Those in prison must be visited."


He calls for long-term commitment. "Hospitality in itself isn't enough. It's not enough to give a sandwich if it isn't accompanied by the possibility of learning to stand on one's own feet. Charity that does not change the situation of the poor isn't enough."


6. Stop judging others.
In the same way he denounces gossip, Francis condemns prejudice.


He reminds "intolerant" Catholics, for one, to respect atheists. "If we, each doing our own part, if we do good to others, if we meet there, doing good, and we go slowly, gently, little by little, we will make that culture of encounter: we need that so much. We must meet one another doing good."


He also says of gays: "If someone is gay and seeks the Lord with good will, who am I to judge?" Francis urges us "to keep watch over ourselves." "Let us not forget that hatred, envy, and pride defile our lives!"


7. Befriend those who disagree.
What can we do to our worst critics? We can take our cue from Francis.


In November, Francis surprises Mario Palmaro, a traditionalist who wrote the article, 'The Reason Why We Don't Like This Pope.'" "He just wanted to tell me that he is praying for me," says Palmaro who is gravely ill, in an article by the Catholic News Agency.


Francis does this in line with what he calls a "culture of encounter."


He says in July: "When leaders in various fields ask me for advice, my response is always the same: dialogue, dialogue, dialogue. It is the only way for individuals, families, and societies to grow, the only way for the life of peoples to progress, along with the culture of encounter, a culture in which all have something good to give and all can receive something good in return. Others always have something to give me, if we know how to approach them in a spirit of openness and without prejudice."


8. Make commitments, such as marriage.
Don't be afraid to say "forever." Francis advises the youth, for instance, not to fear marriage. The Pope says: "Today, there are those who say that marriage is out of fashion; in a culture of relativism and the ephemeral, many preach the importance of 'enjoying' the moment. They say that it is not worth making a life-long commitment, making a definitive decision, 'forever,' because we do not know what tomorrow will bring."


"I ask you, instead, to be revolutionaries, to swim against the tide; yes, I am asking you to rebel against this culture that sees everything as temporary and that ultimately believes that you are incapable of responsibility, that you are incapable of true love. I have confidence in you and I pray for you. Have the courage 'to swim against the tide.' Have the courage to be happy," he says.


9. Make it a habit to 'ask the Lord.'
Bothered about the future? Pray, the Pope urges us especially the youth.


"Dear young people," he says, "some of you may not yet know what you will do with your lives. Ask the Lord, and he will show you the way. You too can ask the Lord: What do you want me to do? What path am I to follow?"


10. Be happy.
The true Christian, says the Pope, exudes great joy. He says keeping this joy to ourselves "will make us sick in the end. Francis says in a homily. "Joy cannot be held at heel: it must be let go. Joy is a pilgrim virtue. It is a gift that walks, walks on the path of life, that walks with Jesus: preaching, proclaiming Jesus, proclaiming joy, lengthens and widens that path."


Francis says, "The Christian sings with joy, and walks, and carries this joy." This joy, he reminds us, should translate to love of neighbor...


BE YOURSELF... Nobody is better qualified!

 

 


__._,_.___

Posted by: Cool Kis <cooolkis@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Solve Problems Like A Genius!

 

Solve Problems Like A Genius!

Genius level thinking is not reserved only for highly mentally gifted. Geniuses have a system for how to work through problems. Once you gain some practice with it, internalize it, and begin to use it automatically, you become a genius to.

 

Here are the steps to genius level problems solving.

  1. Identification : In most cases, we tend to think that the symptoms of a problem are the problem itself. Since we did not solve the root cause of the problem, the symptoms will return again and again. Spend time in identifying the true problem. Problem can be resolved once and for all if you identify its causes. Spend a lot of time and thought on finding the real problem.
  2. Mindset : When we have a "big" problem in our lives, it becomes a major source of stress and worry. Our thoughts repeat on the phrase, "It's impossible". But all problems are temporary and solvable. Think about a major problem in your life 3 years ago. You realize that the problem that was gigantic then is not a problem at all today. You can change a circumstance contributing to a problem. View problems as challenges; know that they are temporary, and that a solution can be found.
  3. Vision : Towards solving a problem. We focus on the next step, and then the next. This can often result in frustration, lack of faith, and the creation of brand new problems. Make first step visualizing as the end state, what you feel once the problems are solved Understand the true problem and all of its components and symptoms solved. In "The 7 Habits of Highly Effective People," Stephen Covey say "begin with the end in mind". Know where you are going before you try to get there. This is a major contributor towards resolution.
  4. Brainstorm : We may become successful in past. But current problem may be different and require a fresh perspective. Sit down and think through dozens of solutions. Even solutions is perfect, keep for another solution. And now you know exactly how it will be done. Writing down on a pad and a pen is good method.
  5. Plan : Most of us never plan our solutions out. Create a plan to implement those solutions. Need from others, the timeline, and move forward. We are planning out a vacation, a birthday party or a night out. It is that worth taking ome time.
  6. Act : Procrastination, perfectionism, and denial are the enemies of action. When we know there is something major we must do, but we'd rather not act and wait till everything perfectly laid out .

    But act now, act swiftly, with confidence. Don't wait. Don't sit on it. Know that mistakes are a part of the process, Trust the process, trust your solutions and trust yourself.
  7. Adjust : Mmonitor progress against the end state vision - proceed along plan, learn more, get smarter and need to make adjustments here or there if they are going to succeed. Get committed to their end state vision. No plan is perfect, and all plans need fine tuning as you move further down the solution path. It's a natural part of the process that should be embraced if there is a need to succeed.

 

Practice using this system and you can become a genius problem solver.

 

 


__._,_.___

Posted by: Cool Kis <cooolkis@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___