Friday, 14 September 2012

[www.keralites.net] RBI “ do not respond to Mails asking for your internet Banking Account Details

 
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] how to avoid all diseases

 

DRINK WATER ON EMPTY STOMACH


 
It is popular in Japan today to drink water immediately after waking up every morning. Further more, scientific tests have proven its value.We publish below a description of use of water for our readers. For old and serious diseases as well as
modern illnesses the water treatment had been found successful by a Japanese medical society as a 100% cure for the following diseases: Headache, body ache, heart system, arthritis, fast heart beat, epilepsy, excess fatness, bronchitis asthma, TB, meningitis, kidney and urine diseases,vomiting, gastritis, diarrhea, piles, diabetes,
constipation, all eye diseases, womb, cancer and menstrual disorders, ear nose and throat diseases.

METHOD OF TREATMENT

1. As you wake up in the morning before brushing teeth, drink 4 x 160ml glasses of water

2. Brush and clean the mouth but do not eat or drink anything for 45 minute

3.. After 45 minutes you may eat and drink as normal.

4. After 15 minutes of breakfast, lunch and dinner do not eat or drink anything for 2 hours

5. Those who are old or sick and are unable to drink 4 glasses of water at the beginning may
commence by taking little water and gradually increase it to 4 glasses per day.

6. The above method of treatment will cure diseases of the sick and others can enjoy a healthy life.

The following list gives the number of days of treatment required to cure/control/reduce main diseases:

1. High Blood Pressure (30 days)

2. Gastric (10 days)

3. Diabetes (30 days)

4. Constipation (10 days)

5. Cancer (180 days)

6. TB (90 days)

7. Arthritis patients should follow the above treatment only for 3 days in the 1st week, and
from 2nd week onwards – daily..

This treatment method has no side effects,however at the commencement of treatment you may have to urinate a few times.
It is better if we continue this and make this procedure as a routine work in our life. Drink Water and Stay healthy and Active. This makes sense .. The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals not cold water. May be it is time we adopt their drinking habit while eating!!! Nothing to lose, everything to gain... For those who like to drink cold water, this article is applicable to you. It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down
the digestion. Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break
down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the intestine.Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal. A serious note about heart attacks:

·Women should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting,

· Be aware of intense pain in the jaw line.

· You may never have the first chest pain during the course of a heart attack.

· Nausea and intense sweating are also common symptoms.

· 60% of people who have a heart attack while
they are asleep do not wake up.

· Pain in the jaw can wake you from a sound sleep.

Let's be careful and be aware. The more we know,the better chance we could survive... A cardiologist says if everyone who gets this mail sends it to everyone they know, you can be sure that we'll save at least one life.
Please be a true friend and send this article to all your friends you care about.
www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] നാളത്തെ വീട്ടമ്മ

 

നാളത്തെ വീട്ടമ്മ

Fun & Info @ Keralites.netനന്ദകുമാര്‍ 


www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] എന്തിനീ പ്രോജെക്റ്റ്‌ ??

 

®LßÈà çdÉÞ¼µí¿í ? 
çÆÕß

k

µáGßµæ{ çÁÞµí¿ùÞAâ ®FßÈàÏùÞAâ °®®Øí ®¿áMßAâ ®KßBæÈÏáU ¼bø¢ ÌÞÇß‚í ¥ºí»ÈNÎÞV ÎA{áæ¿ Éßùçµ ÉÞÏáK øàÄßÏáæ¿ ¦ø¢ÍµÞÜ ÌÞ‚ßW æÉGÄÞÃí ¾ÞÈá¢. Éçf ¥KæJ ÉÞ‚ßW §KæJ ¥dÄ µÀßÈÎÜï. ÉÞÀcÉiÄßµ{ᢠ§dÄ µçÀÞøÎÞÏßøáKßÜï. ®KÞÜᢠ®æa ¥ºí»X ®æa ÉÀÈJßW ÈßÄÞL dÖi ÉáÜVJßÏßøáKÄí ¾ÞÈßKᢠ³VAáKá. ¥ºí»ÈNÎÞøáæ¿ dÉÄàfÏíæAÞJ ²øá ©KÄ ÉÆÕßÏßW ®JÞX µÝßÏÞæÄ çÉÞÏÄí ®æa ÈßVÍÞ·c¢. ®KÞÜᢠèÕµßÏ çÕ{ÏßW ²øá æ¿ØíæxÝáÄß ùÞCá çÈ¿ß ²øá ©çÆcÞ·¢ µøØíÅÎÞAÞX µÝßEÄí ¥ºí»æa ÖßfÃJßæa çÈG¢ ÄæK ¦ÏßøáKá.

¥æÄÞæA ®dÄçÏÞ ÕV×¢ ÎáXÉáU µÞøc¢. §çMÞÝÞæÃCßW ØíÅßÄß ®dĵIí ÎÞùßÏßøßAáKá. ¼bø¢ ®KÄßW ÈßKí dÍÞLßçÜÏíAᢠÉøßdÍÞLßÏßçÜÏíAᢠآ¸V×JßçÜÏíAᢠÎÞùßÏßøßAáKá ÎÞÄÞÉßÄÞA{áæ¿ ÎÞÈØßµÞÕØíÅ. çÁÞµí¿çùÞ ®FßÈàÏçùÞ ¦AßÏÞW ÎÞdÄ¢ ÎÄßçÏÞ? Äá¿A¢ ÎáÄçÜ ®ÜïÞÕß×ÏJßÈᢠ¯ ƒØí, ÉßæK ædÉÞËß×cXØß èdÉØí ²æA ÎAZAí ÜÍßAçI? ¥ºí»ÈNÎÞøáæ¿ ²øá µ×í¿MÞ¿í! ®LßÈí ®LßÈßdÄÏá¢? ÎAZ ÈÜï ÈßÜÏßæÜJÃæÎKí ¦d·ÙßAáKÄí ØbÞÍÞÕßµ¢. ¥ÄßÈá çÕIß ¥Õæø çdÉÞrÞÙßMßAáKÄᢠØÙÞÏßAáKÄᢠÈÜïÄí. ®KÞÜᢠ§dÄÏíABí µ×í¿æM¿çÃÞ ¥ºí»ÈNÎÞV? µ×í¿æM¿áJçÃÞ µáGßµæ{? ¥Õøáæ¿ µÝßÕᢠÉøßÎßÄßµ{ᢠµâ¿ß µÃAßæÜ¿áAçI?

ÉÞçÀcÄø Õß×ÏBZ ÉIáÎáIí. dµÞËíxí, ÎcâØßµí, çdÁÞÏßBí, ćW ¥BæÈ ÉÜÄá¢. ¥ÄßæÈÞKᢠÎÞVçAÞ çdÉÞd·Øí µÞVÁßW ØíÅÞÈçÎÞ §Üï. dµÞËíxí ®KÞW ÕVÃA¿ÜÞØáµç{Þ, ÄáÃßçÏÞ ƒÞØíxßµí ºøç¿Þ ²æAæAÞIí ÈßVÎßAáK æºùßÏ µìÄáµ ÕØíÄáAZ! §KÄÞçÃÞ? dµÞËíxßÈáU ØÞÇÈB{áæ¿ ÜßØíxáÎÞÏß ÎAZ ®Já¢. ¥ÄáÎÞÏß ¥ºí»çÈÞ ¥NçÏÞ ³¿á¢. ºÞÏB{á¢, ÎáJáµ{ᢠµOßµ{ᢠµ{ßÎHᢠ®LßÈí µáLÕᢠµá¿‚dµÕᢠÕæø µßGáK µ¿µ{áçI? ¥Õßæ¿æJ ÄßAᢠÄßøAᢠ©LᢠÄUᢠÉùÏÞÈßÜï. ÎAZAí ¯ ƒØí µßGçI dµÞËíxßÈá¢? ÎcâØßµí ÐÞæØKá Õ‚ÞW ¾B{áæ¿ µÞÜJí ®ÜïÞ ÐÞØßÈᢠÈßVÌtÎÞÏß ¦ÝíºÏßW ²øá ÉàøßÏÁáIÞÕá¢, ÉÞGá ¿à‚V Øøß·Î ÎáÄW ¼IÕøßÖ, Øø{ßÕøßÖ, ·àÄ¢ ¥BæÈ ÎáùÏíAí ÉÀßMßAá¢. ÉÞGßÈí ÕÞØÈÏáUÕVAí ²øá ¥¿ßØíÅÞÈ¢ µßGá¢. ćW, çdÁÞÏß¹í ÎáÄÜÞÏÕÏᢠ§ÄáçÉÞæÜ ÄæK. Ü{ßÄÎÞÏ µáæù ÉÞÀBZ. ÉÞÀc Õß×ÏBZ ÎÞdÄ¢ ÉÀßMßAáKÄßÈß¿ÏíAí ¥WÉæÎÞøá ©ÜïÞØ¢ (
relaxationn) ¥dÄçÏ ©Uâ. Éß. xß, dÁßW ÐÞØáµ{ᢠ¥ÄáÄæK. ÖøàøJßÈí ¥WÉæÎÞøá ©ÃVÕí. ¥AÞÜæÎÞæA çÉÞÏßçÜï? ·ßxÞV ÎáÄW dµßAxáÕæøÏᢠæÉÏßaßBá ÎáÄW µøÞçG Õæø ÉÀßAÞ¢ §Kí ÉÜ Øíµâ{áµ{ßÜá¢. §ÄßæÈÞæAÏáU ËàçØÞ? ®açN ®KáU Õß{ß øfµVJÞA{áæ¿ ©UßW ÎáÝBá¢. ®KÞÜᢠÎxá µáGßµZAí ²MÎÞÕçI ØbL¢ ÎAZ? ¥ÄßÈí çÕIß ®LᢠØÙß‚çÜï Éxâ.

§Èß ¥ÄÞ ÕøáKâ çdÉÞ¼µí¿í! ¾ÞX ÉÀßAáK µÞÜJí (¥ÄBí ÉIí ¼Þ¢ÌÕÞæa µÞÜæÎÞKáÎÜï) §BæÈæÏÞKßæÈMxß çµGáçµZÕß çÉÞÜáÎßÜï. ®æa ÎAZ ÉÀßAáK µÞÜJí ¥WÉ¢ ºßÜ çdÉÞ¼µí¿áµZ ²æA ¥ÕÄøßMß‚á. ®CßÜᢠ¥æÄÜïÞ¢ µáGßµZAá ÄæK æºÏíÄá ÄàVAÞX ÉxáKÄÞÏßøáKá. §KæJAÞøc¢ ¾ÞX ÉùçÏI µÞøcÎßÜï. Øíµâ{ßW ÉÀßAáK ÎA{áU, ¥ºí»ÈNÞøáæ¿ æÉ¿ÞMÞ¿í ¥ÕVAí ÄæK ¥ùßÏÞÎçÜïÞ. µáGßµZAí ÄÈßæÏ æº‡ÞX ØÞÇcÎÜïÞJ çdÉÞ¼µí¿áµ{áÎÞÏÞÃí ¥ÕV ÕàGßæÜJáKÄí! ¥çMÞZ ÉßæK ¥Äí ¥ºí»çÈÞ ¥NçÏÞ ¯æx¿áAÞæÄ ÈßÕVJßÏáçIÞ? ÉùÏáK ÆßÕØ¢ ÄæK çdÉÞ¼µí¿í ÄàVJá æµÞIáæµÞ¿áJßæÜïCßW µáGßAí çÎÞÖ¢, ÖµÞø¢, çÉÞæøCßW Øß çd·Áí! ºáøáAJßW ÎÞÄÞÉßÄÞAÞZ ÌáißÏá¢, µÝßÕᢠÉÃÕᢠæºÜÕÞAß æºÏíÄáIÞAáKá ÎA{áæ¿ çdÉÞ¼µí¿áµZ! ÎAZAí æµÞGAÃAßÈí ¥ÍßÈwÈ¢. ¥ÕV çd·Áßæa ÄÜMJí! ÎÞÄÞÉßÄÞAZAí ¦ÈwÜÌíÇßAí §ÈßæÏLá çÕâ? §Õßæ¿ ¦øá ÄNßÜÞÃí Îrø¢? µáGßµZ ÄNßçÜÞ çÉøaíØí ÄNßçÜÞ? §BæÈ çdÉÞ¼µí¿áµZ ÉâVJßÏÞAß ØÎVMß‚ ÎÞVAá çÈ¿áKÄáæµÞIí µáGßµZAí ®LÞæÃÞøá dÉçÏ޼Ȣ? çd·Áí ¯ ƒØí, ¯, Ìß, Øß, Áß ®Kí Äø¢ÄßøßAæM¿áKÄí ØÄcJßW ¦øÞÃí? µáGßµ{áæ¿ øfµVJÞAZ. §ÄßÈßæ¿ ÉáùJáÈßKí ÕßÆ·íÇæø æµÞIá ÕKí Éâ æµÞ¿áJí ¯xÕᢠæÉVæ˵í¿ÞÏß çdÉÞ¼µí¿á æºÏíÄá ØÎVMßAáKÕøáÎáIí. §æÄÞæA Øíµâ{ßW dÉÆVÖßMß‚í ®ÜïÞ µáGßµ{ᢠµIí ¦ØbÆßAáKÄᢠµÞøcBZ ÎÈØßÜÞAáKÄᢠÈÜïÄá ÄæK. Éçf ¦çøÞ æºÏíÄ ²øá ç¼ÞÜßAí ÎÞVAᢠçd·ÁᢠÈWµáKÄí ÈcÞÏçÎÞ?

Äàæø æµÞ‚á µáGßµZAá çÕIß ÎÞdÄÎÜï ¥ºí»ÈNÎÞV §BæÈ ÌáißÎáGáKÄí. ®W. æµ. ¼ß. ÎáÄW ÉJÞ¢ ÐÞØá Õæø §ÄáÄæK ØíÅßÄß. §Äí ªÙßç‚Þ ÍÞÕÈÏßW ÈßçKÞ ¾ÞX ®ÝáÄáKÄÜï. ¾ÞX ÄÞÎØßAáK Ëí{Þxí ØÎá‚ÏJßæÜ ÉÜ ¥ºí»ÈNÎÞøáæ¿Ïᢠ¥ÕØíÅ çÈÞAß ÎÈØßÜÞAßÏßGáIí ¾ÞX. ®æa ÕàGßæÜ ØíÅßÄßÏᢠÕcÄcØíÅÎÜï. Éçf Õ{æø ç¼ÞÜßJßøAáUÕøÞÏÄáæµÞIí øÞÎáÕßæÈ µáùæ‚ÞKá ØÙÞÏßAÞçÈ ¥Õæa ¥ºí»ÈNÎÞVAí µÝßÏÞùáUâ. ®KÞÜᢠçdÉÞ¼µí¿ßÈá çÕIæÄÜïÞ¢ Ø¢¸¿ßMß‚á æµÞ¿áAáµÏᢠÈßVçÆÖBZ ÈWµáµÏᢠæºÏíÄçÜï Éxâ. 'çÈÞAâ ¥NâçN ¾ÞX ÄÈßæÏ ÄæK ®æa çdÉÞ¼µí¿í æºÏíÄá ®KÕX ¥ÍßÎÞÈçJÞæ¿ ÉùÏÞùáIí ' ¯ ƒØí ®çMÞÝáÎßæÜïCßÜᢠ¯ çd·Áí µßGᢠçµçGÞ ®Kíí ¥ÕX ¦ÖbØßAÞùáÎáIí. ®W. æµ. ¼ß. ÏßW ÉÀßAáK ÎßÜßAáÎáIí çdÉÞ¼µí¿í! (çdÉÞ¼µí¿í ®Ká çÈæø ÉùÏÞùÞÏßGßÜï) 'æÕ¼ßxÌßZØßæaÏᢠdËâGíØßæa ÏáæÎÞæA 'µGìGáIÞAß æÄVçÎÞçµÞ{ßæÜÞGß‚í ²øá ÕÜßÏ 'ÕÞZÙÞBßBí ©IÞAÞÈÞÏß ¥ºí»ÈáÎNÏᢠ²øá ÆßÕØ¢ ÎáÝáÕX æÎÈæA¿áKÄá µIí ¾ÞX ºßøß‚á.

µáGßµZAí 溇ÞX ÉxáK µÞøcBZçA (
assignment) ¥Õæø ºáÎÄÜæM¿áJÞÕâ. ÎÞÄÞÉßÄÞAZ §BæÈ ÖbÞØ¢ ÎáçGI µÞøcÎßÜï ®æKÞæA ¦çøÞ¿ÞÃí ÈNZ ÉùÏáµ! §æÄÞKᢠÈßÖíºÏßAáKÄí ÈN{ÜïçÜïÞ.

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] എന്റെ കേശ ഭംഗിയുടെ രഹസ്യം ?

 

എന്റെ  കേശ ഭംഗിയുടെ രഹസ്യം ?   
Fun & Info @ Keralites.net


 ഞാന്‍  "ധാത്രിയും" "ഇന്ദുലേഖയും"   സമാസമംചേര്‍ത്ത്     
തലയില്‍ പുരട്ടി ദിവസവും രണ്ടുനേരം കുളിക്കുന്നു

 


നന്ദകുമാര്‍


www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___