Monday, 25 June 2012

[www.keralites.net] Life

 

 

Fun & Info @ Keralites.net

 

 

 Life

 

Never   take  life  for granted

Whatever  comes  your way,

Just   grasp it in both hands

And   enjoy  it every day.

 

Sometimes   sorrow  comes   our way

Blocking  out  the  light,

That's   the time  to pray  and

To  know  you'll  win  the fight.

 

Life   is but  a journey

Through  mountians, hills  and vales

We   cannot  have  the sunshine

If    we  have no  rain and gales.

 

So  enjoy  each  precious  moment,

And  always   give  your best

Remember  keep  faith in God

Then  you'll  be  truly  blessed.

 

Have a  bless  day my  friends


Fun & Info @ Keralites.net

 

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] IcpXtemsS a½q«n

 

IcpXtemsS a½q«n

hyXykvX§fmb F{Xtbm IYm]m{X§Ä F¶pw aebmfn¡v \ÂInbn«pWvSv a½q«n. aq¶v ]XnämWvSv ]c¶p InS¡p¶ a½q«nbpsS Ne¨n{XPohnXw ]cntim[n¨m a\knemIpw F{Xt¯mfw sshhn[y§Ä \ndª kn\naIfmWv a½q«nsb tXSnsb¯ncn¡p¶sX¶v. ]et¸mgpw BhÀ¯\§fn s]«pt]mb \mbI³ F¶ hnaÀi\w tIÄt¡WvSn h¶ a½q«n Xs¶bmWv kam\XIfnÃm¯ hn[w hyXykvX§fmb IYm]m{X§sf shÅn¯ncbnse¯n¨Xpw. F¶pw C´y³ kn\nabnse {][m\nIfn Hcmfmbn a½q«n \ne\n¡p¶Xpw, HcmÄ Xs¶ AhXcn¸n¨pthm F¶v AXnibn¨p t]mIp¶ Xc¯n hyXykvX§fmb IYm]m{X§fpsS ]n³_ewsImWvSp Xs¶.

F¶m Ignª \mfpIfmbn a½q«nbpsS Icnbdn ]cmPb§Ä XpSÀ¨bmhpIbmWv. a½q«n Nn{X§Ä ]cmPbs¸Sp¶psh¶Xv shdpsamcp kq¸ÀÌmÀ Nn{X¯nsâ ]cmPbsa¶ \nebn ImWm³ IgnbnÃ. aebmf kn\na Ct¸mÄ kq¸ÀXmc§sf¶v hnfn¡p¶ \S³amsc ssIImcyw sN¿p¶ coXnbpsS A\´c^eamWv Cu XpSÀ¨bmb ]cmPb§Ä.

a½q«nsbt]mse anIhpä Hcp \Ss\ tI{µoIcn¨v kn\nasbmcp¡pt¼mÄ At±l¯n\v thWvShn[¯nepÅ IYm]m{X§Ä sa\sªSp¡msX kn\nasbmcp¡p¶XmWv ChnsS {]iv\amIp¶Xv. C¯cw Nn{X§Ä t{]£IÀ XnckvIcn¡p¶p. kq¸ÀXmc Nn{X§Ä ]cmPbs¸Spt¼mÄ ]pXpaIÄ ]dbp¶ ]p¯³ Ne¨n{X§Ä hnPbn¡p¶Xpw {i²nt¡WvSXpWvSv. ChnsS {]iv\amIp¶Xv Xmc¯nsâ XncsªSp¸pIfmWv.

cWvSmbnc¯nsâ XpS¡¯n sImtagvky kn\nabn XpSÀ¨bmb ]cmPb§Ä a½q«n¡v Hcp tamiw ImeamWv \ÂInbXv. a½q«nbpsS IcnbÀ Ahkm\n¨psh¶phsc {]NmcW§Ä \S¶ncp¶p. ap¼pw ]et¸mgpw ssS¸v ImÌv sN¿s¸«t¸mÄ a½q«n¡v CtX hnaÀi\§fpw ]cmPb§fpw t\cntSWvSn h¶n«pWvSv. 2003þ kn±nJv kwhn[m\w sNbvX t{ImWn¡v _m¨neÀ F¶ kn\nabneqsSbmWv a½q«n Xncn¨p hchv \S¯nbXv. XpSÀ¶t§m«v hnPb§fpsS Imeambncp¶p a½q«n¡v.

2005þ sXm½\pw a¡fpw, cmPamWnIyw F¶o kn\naIfnse a½q«nbpsS IYm]m{X§Ä ]pXnsbmcp hgn¯ncnhmbncp¶p. s_Ãmcn cmP F¶ IYm]m{X¯nsâ thdn« s]Àt^ma³kv sImWvSv a½q«n If£³ dnt¡mÀUpIÄ Xncp¯nsbgpXnbXn\v aebmf kn\na km£nbmbn. a½q«n¡v ]pXnb XeapdbpsS tImaUn hg§nà F¶p hnaÀin¨hÀs¡ÃmapÅ adp]Snbmbncp¶p sXm½\pw a¡fpw F¶ Nn{X¯nse inh\pw, cmPamWnIy¯nse s_Ãmcn cmPbpw. F¶m CtX IYm]m{X§fpsS BhÀ¯\§Ä Xs¶bmWv C¶v a½q«n¡v XpSÀ¨bmbn \nch[n ]cmPb§Ä k½m\n¨ncn¡p¶Xpw.

Kuch¯n aWvS¯c§Ä ]dbp¶, Cw¥ojv Adnbm¯Xn\m apdn C¥ojv ]dªv BfmIm³ {ian¡p¶, Ipsdsbms¡ s]m«³Ifn¡p¶ IYm]m{X§fmbncp¶p inh\pw s_ÃmcncmPbpsams¡. sXm½\pw a¡fpw, cmPamWnIyw XpS§nb kn\naIÄ¡v C¯cw {]IS\§Ä Bhniyhpambncp¶p.

F¶m a½q«nbpsS s]m«³Ifn IWvSv ckn¨Xv t{]£IÀ am{Xambncp¶nÃ, kn\na¡mÀ IqSnbmbncp¶p F¶nS¯mWv A]ISw kw`hn¨Xv. ambmhn, Xpdp¸pKpem³ F¶o Nn{X§Ä IqSn a½q«nbpsS s]m«³IfnbpsS _e¯n hnPbn¨p.

F¶m ]n¶oSt§m«v t{]£IÀ¡v Cu ssIhn« Ifn A{X¡v ckn¨nÃ. ]s£ a½q«nbpsS C¯c¯nepÅ IYm]m{X§fn \n¶pw amdn Nn´n¡m³ kwhn[mbIÀt¡m Fgp¯pImÀt¡m XmXv]cyapWvSmbncp¶nÃ. s]m«³Ifn¡v Ffp¸w Xnc¡Ysbmcp¡mw F¶Xmhmw AXnsâ ]n¶nse ImcWw. kwhn[m\hpw Ffp¸ambncn¡mw.

tImaUn Nn{X§fpsS XesXm«¸\mb kwhn[mbI³ em hsc CtX tNcphbv¡v {ian¨t¸mÄ t{]£IÀ Iqhn hnfn¨Xv am{Xw an¨w. tIm{_ a½q«nbpsS Icnbdnse h³ ]cmPbhpambn. ]WvSv InwKv F¶ kn\nabnse a½q«nbpsS lnäv UbtemKpIÄ FÃmw IqSn XS¯pIq«n cRvPn]Wn¡cpw jmPn ssIemkpw tNÀ¶v tPmk^v AeIvkn\v cWvSmw hchv k½m\n¨t¸mgpw AhØ adn¨mbnÃ. a½q«nbpsS UbtemKv tIÄ¡m³ InwKv H¶qIqSn IWvSm t]msc F¶m t{]£IcpsS \ymbamb tNmZyw.

F¶m ]mtecn amWnIy¯nsebpw {]m©ntb«\nsebpw t]mse hyXykvXamb {]IS\§sf hoWvSpw km£mXvIcn¡p¶Xn\mbn a½q«nsb D]tbmKs¸Sp¯p¶Xn \½psS kwhn[mbIcpw Fgp¯pImcpw an¡t¸mgpw XbmdmbtXbnÃ.

a½q«nbn \n¶pw ]pXpaIÄ tNmÀ¶p t]mIpt¼mÄ, Asæn thdns«m¶pw sN¿m\nÃmsX hcpt¼mgmWv tIm{_bpw U_nÄkpsams¡ h³ ]cmPbamIp¶Xv. Icnbdnsâ ]e L«¯nepw CtXt]msebpÅ ]cmPb§Ä a½q«n¡v t\cn«n«pWvSv. CXv BZyw Xncn¨dnbp¶Xv XoÀ¨bmbpw a½q«n Xs¶bmWv F¶Xn kwibhpanÃ.

AXpsImWvSp Xs¶bmWv Icnbdn IcpXtemsS \o§m³ Xocpam\n¨ncn¡p¶ Hcp a½q«nsb Ct¸mÄ ImWm³ Ignbp¶Xv. a½q«nbpsS ]pXnb Nn{X§fnte¡v t\m¡pt¼mÄ Gsd kq£n¨pÅ XncsªSp¸pIfnte¡mWv At±lw amdnbncn¡p¶Xv F¶v a\knem¡m³ Ignbpw. XpSÀ¨bmb ]cmPb§fpsS kmlNcy¯n \nehn Xocpam\n¨ncp¶ ]e Xnc¡YIfpw kn\naIfpw a½q«n Hgnhm¡nbn«psWvS¶pw ]dªptIÄ¡p¶p. F´p Xs¶bmbmepw Nn{XoIcW¯nencn¡p¶hbpw \nÀ½mWw Bcw`n¡m³ t]mIp¶hbpamb a½q«n Nn{X§Ä Gsd {]tXyIXIfpÅXmWv.

\nehn cWvSp Nn{X§fnemWv a½q«n Ct¸mÄ A`n\bn¨p hcp¶Xv. Fw.knÔpcmPv Xnc¡YsbgpXn tPmWn BâWn kwhn[m\w sN¿p¶ Xm¸m\ F¶ Nn{X¯nepw, sPbnwkv BÂ_À«nsâ Xnc¡Ybn A\q]v I®³ kwhn[m\w sN¿p¶ Phm³ Hm^v shÅnae F¶ Nn{X¯nepw. a½q«nbpsS thdn« thj§Ä Xs¶bmWv Cu Nn{X§fn F¶v AWnbd¡mÀ ]dbp¶p.

CXn\p tijw em tPmkv kwhn[m\w sN¿p¶ Nn{X¯nemWv a½q«n A`n\bn¡p¶Xv. i¦À cmaIrjvWsâ Xnc¡Ybn cRvPn¯v kwhn[m\w sN¿p¶ Nn{Xw, cRvPn¯nsâ Xnc¡Ybn Pn.Fkv hnPb³ kwhn[m\w sN¿p¶ Nn{Xw, BjnJv A_p kwhn[m\w sN¿p¶ Nn{Xw, Aa \ocZv Hcp¡p¶ AcnhmÄ NpänI \£{Xw F¶nhbmWv XpSÀ¶pÅ a½q«n Nn{X§Ä.

Fs´¦nepsams¡ Xc¯n {]tXyIXIfpw ]pXpaIfpw {]Xo£n¡mhp¶h Xs¶bmWv Cu a½q«n Nn{X§sfÃmw. AXpsImWvSp Xs¶ a½q«nbpsS thdn« IYm]m{X§Ä aebmf kn\na¡v XoÀ¨bmbpw hcpw \mfpIfn {]Xo£n¡mw.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] A PRAYER

 


 

Fun & Info @ Keralites.net

 

  

 O  ,Lord  Make  Me  An

Instrument  Of  Thy  Peace

 

Where  There  Is Hated,

Let   Me Sow  Love

Where There  Is Injury  , Pardon

Where  There  Is  Doubt, Faith

Where  There   Is  Despair , Hope

Where  There  Is  Darkness  , Light

And   Where   There Is  Sadness  , Joy.

 

 

O Diven  Master, Grant  That I  May  Not,

So Much  Seek   To Be  Consoled  As  To,

Console,  To  Be Understood   As   To,

Understand...

To  Be  Loved   As  To  Love  ,

 For  It  Is  In  Giving  We  That  We Receive

It  Is  In  Pardoning  That   We,  Are Pardoned.

And  It  Is  In Dying   That  We  Are  Born,

To Etenal   Life

 

Have  a  bless  week 

 

Fun & Info @ Keralites.net

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] താലിമാല വളര്‍ത്തുനായ വിഴുങ്ങി; ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു

 

താലിമാല വളര്‍ത്തുനായ വിഴുങ്ങി; ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു

 

കൊല്ലം: വീട്ടമ്മയുടെ താലിമാല വിഴുങ്ങിയ വളര്‍ത്തുനായ വീട്ടുകാര്‍ക്ക്‌ പൊല്ലാപ്പായി. ഒടുവില്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയചെയ്‌തു മാല പുറത്തെടുത്തപ്പോഴാണു വീട്ടുകാര്‍ക്ക്‌ ആശ്വാസമായത്‌. സംഗതി വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന മട്ടിലാണ്‌ പൂര്‍ണവിശ്രമത്തില്‍ വീട്ടില്‍ കഴിയുന്ന ജോണി എന്ന പിറ്റ്‌സ് ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട നായ. മയ്യനാട്‌ കാരിക്കുഴി ഞാറയ്‌ക്കല്‍ തൊടിയില്‍ വീട്ടില്‍ ലതിയുടെ താലിമാലയാണ്‌ ജോണി അകത്താക്കിയത്‌. മുക്കാല്‍ മണിക്കൂര്‍ നേരത്തെ ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ രണ്ടരപവന്റെ മാല വീട്ടമ്മയ്‌ക്കു തിരിച്ചുകിട്ടി.

ഇന്നലെ രാവിലെ ഒന്‍പതിന്‌ കശുവണ്ടി ഫാക്‌ടറി തൊഴിലാളിയായ ലതി ജോലിക്കുപോകാന്‍ തയാറെടുക്കേ മാലഊരി മേശപ്പുറത്തുവച്ചു. പിന്നീട്‌ മാല നോക്കിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനിടയില്‍ നായ മാല കടിച്ചെടുത്തു പുറത്തേക്കു പോയിരുന്നു. മുറ്റത്ത്‌ ഓടിനടന്ന ജോണിയുടെ വായില്‍ മാലയുടെ ഒരുഭാഗം തിളങ്ങുന്നതു കണ്ടപ്പോഴാണ്‌ നായ പണിപറ്റിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടത്‌. ലതിയും പ്ലസ്‌ടു വിദ്യാര്‍ഥിയായ മകന്‍ അനുവും വളരെ പരിശ്രമിച്ച്‌ ജോണിയെ പിടികൂടിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും നായ മാല വിഴുങ്ങിയിരുന്നു. ലതിയും മകനും ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ മയ്യനാട്ടെ മൃഗാശുപത്രിയില്‍ ജോണിയെ എത്തിച്ചെങ്കിലും മാല പുറത്തെടുക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെന്നും ജില്ലാ വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാനും മൃഗഡോക്‌ടര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

തേവള്ളി ഓലയിലെ ജില്ലാ വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ച നായയെ എന്‍ഡോസ്‌കോപ്പിക്കു വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.എക്‌സ്റേ എടുത്തുനോക്കിയപ്പോള്‍ മാല വയറ്റിലുള്ളതായി തെളിഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന്‌ ഡോ. ഷൈന്‍കുമാര്‍, ഡോ. സജയ്‌കുമാര്‍, ഡോ. ബി.അരവിന്ദ്‌ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നായയെ മയക്കി ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തിു.

45
മിനിറ്റ്‌ നേരത്തെ ശസ്‌ത്രയ്‌ക്രിയക്കൊടുവില്‍ മാല പുറത്തെടുത്ത്‌ ലതിക്കു കൈമാറി. ഒമ്പതു കഷ്‌ണങ്ങളായാണ്‌ മാല പുറത്തെടുത്തത്‌.

അഞ്ചു ദിവസത്തെ വിശ്രമമാണ്‌ ജോണിക്ക്‌ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പാല്‍ മാത്രമേ കൊടുക്കാന്‍ പാടുള്ളു. രണ്ടാഴ്‌ച മുമ്പ്‌ വീട്ടുകാരുടെ മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ കടിച്ചു കഷ്‌ണങ്ങളാക്കിയിരുന്നു. മറ്റൊരുദിവസം ലതിയുടെ 500 രൂപയുടെ നോട്ട്‌ ഒറ്റ നിമിഷംകൊണ്ടു വിഴുങ്ങി.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___