Sunday, 3 March 2013

[www.keralites.net] Khatte-mitten khabhrain from around the world for 4/2/13

 

 
"Nowhere else in the world can you afford to employ so many domestic helps.  Wellness does not only come from wealth, it comes from host of other services that we have in place in India" -  Finance Minister, Chidambaram commenting on fears that the 10% surcharge on the super-rich (with Rs.1 crore+ income a year) imposed in the Budget will prompt an exodus of the rich from India.
 
(Me: Absolutely!  Maids come dirt cheap in India, and they are employed not just by the super-rich but also by the not-so well-off.  More and more of even middle-class women with well-paying outsource all their domestic chores to the bais…  Middle-class Indians, both men and women are loathe to do what they consider hard domestic labour!)
 
**
 
Think it over…
 
"Global warming is real – it is man-made and it is an important problem.  But it is not the end of the world" – Bjorn Lombord.
 
(Me: One would think the global-warming problem is vastly exaggerated by the rich and then picked up and tomtommed by the rest of the world.  The terrifying problem is THE population explosion – the present 7 billion could double in another 50 years!).
 
**
 
Mindchow
 
Sanity is madness put to use!
 
**
 
Line Maro
 
You're so beautiful that you made me forget my pickup line.
 
(Me: hmmmm.  am no pick-up, either..)
 
**
 
Weird world…
 
US drug buyer is busted after he butt-dials 911…
 
Police in Oregon said they intercepted a phone call about a drug deal after one of the suspects sat on her phone and accidentally dialed 911.  Using the hone's GPs signal, cops were led to an alley just a block away from a police station.
 
**
 
Man to wife: "I have a note from my doctor.  I'm allergic to criticism."
 
(Me: a chronic disease practically everyone suffers from)
 
**
 
Two kids went into their parents bathroom and noticed the weigh scale in the corner.  "Whatever you do," cautioned one youngster to the other, "Don't step on it!"
 
"Why not?" asked the sibling.
 
"Because every time mom does, she lets out an awful scream!"
 
**
 
Fact of the matter…
 
Eggplants (baingan/kathirikkai) are part of the Nightshade family, which also includes tomatoes and potatoes.  Like other members of the Nightshade family, eggplants are really a fruit and not a vegetable.
 
**
 
News..
 
Qualification test is 'biased': PIO docs in UK.
 
(If NRI doctors feel so discriminated against in UK, y don't they pack their bag n baggage and return to their motherland, yani ki Bharat?)_
 
**
 
When the boss got out of his brand new BMW, Tom said, "Wow, what a nice car!"
 
The boss replied, "You liked it?  Work hard, put in more hours and I'll have an even better car than this next year."

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] XmctI angnbnXfn I®ocpambv

 

cho{µ³amjnsâ HmÀaIÄ¡v F«phbkv

 

sImÃw PnÃbnse Ipf¯p¸pg {Kma¯n am[h³þe£van Z¼XnIfpsS Ggmas¯ aI\mbn 1943 \hw_À H¼Xn\mWp cho{µ³amjv P\n¨Xv. {]mYanI hnZym`ymk¯n\ptijw Xncph\´]pcw kzmXnXncp\mÄ kwKoXtImfPn tNÀ¶p. kwKoX¯n _ncpZw t\Snbtijw ]n¶WnKmbI\mIpI F¶ e£yhpambmWp cho{µ³ sNss¶bnse¯p¶Xv. sNss¶bnse BZyIme PohnXw Gsd Iã¸mSpIÄ \ndªXmbncp¶psh¶v At±lw shfns¸Sp¯nbn«pWvSv.

kwKoXkwhn[mbI³ _m_pcmPmWv BZyambn kn\nabn ]mSm\pÅ Ahkcw cho{µ³amjn\p \evInbXv. shÅnbmgvN F¶ Nn{X¯n BZyambn Ct±lw ]n¶Wn KmbI\mbn. \mbI\S\mbncp¶ kXy³amjv BWv _m_pcmPn\v Ct±ls¯ ]cnNbs¸Sp¯p¶Xv. ]n¶oSv A¡me¯v At±lw ap¸tXmfw kn\naIfn ]n¶WnKmbI\mbn. F¶m Npcp¡w NneKm\§Ä am{Xta {i²n¡s¸«pÅp. KmbIs\¶ \nebn Ahkcw IpdªtXmsS UºnwKv BÀ«nkvämbpw Ct±lw {]hÀ¯n¨p. KmbI\n \n¶pw cho{µs\ kwKoX kwhn[m\¯nte¡p hgnXncn¨phn«Xv tbipZmkmsW¶p ]dbp¶p. cho{µ³ Nn«s¸Sp¯nb GXm\pw Km\§Ä tI« tbipZmkv At±ls¯ kwhn[mbI³ iinIpamdn\p(Cu hÀjs¯ sP.kn.Um\ntb ]pckvImcw t\Snb kwhn[mbI³) ]cnNbs¸Sp¯n.

1979  iinIpamdnsâ Nqf F¶ Nn{X¯n cho{µ³ amjv BZyambn kn\nam kwhn[mbI\mbn. BZykn\nabnse Km\§Ä h¼³lnämbn. ]n¶oSv tbipZmkn\p tZiob]pckvImcw t\Sns¡mSp¯ `cX¯nse cmaIYmKm\ebw............., Fw.Pn. {ioIpamdn\p tZiob]pckvImcw t\Sns¡mSp¯ lnkvssl\kv AÐpffbnse \mZcq]nWn i¦co]mlnamw................, 2002  Cd§nb \µ\¯nse Km\§Ä FÃmw Xs¶ aebmfkwKoXt{]anIfpsS tiJc¯nse Aaqey\n[nIfmWv. tbipZmkpambpÅ ktlmZcXpeyamb Bß_Ôw Ccphcpw H¶n¨ Km\§fn sXfnªp\n¶ncp¶p. Hcp]mSv lnäpIfmWv tbipZmkvþcho{µ³ kJyw \evInbXv.

KmbnIamcn cho{µ³amjnsâ Km\§Ä Gähpw IqSpX Be]n¨Xv Nn{XbmWv. aebmf¯n\p ]pdta Xangv Ne¨n{X§Ä¡pw hk´KoX§Ä t]msebpÅ Nne Km\kamlmc§Ä¡pw cho{µ³amjv kwKoXw \nÀhln¨p.

1991  `cXw, 2002  \µ\w F¶o Nn{X§fnse kwKoXkwhn[m\¯n\p kwØm\kÀ¡mcnsâ ]pckvImcw cho{µ³amjn\p e`n¨p. {ipXnebkmKcambn kwKoXt{]anIfpsS a\kn HgpInbnd§nb cho{µ³amjnsâ HmÀaIÄ Km\§fneqsS A\´ambn AebSn¡pw.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] ഐ ഫോണ്‍ 5 എസും വിലക്കുറവുള്ള ഐഫോണും

 

ഐ ഫോണ്‍ 5 എസും വിലക്കുറവുള്ള ഐഫോണും ആഗസ്‌റ്റില്‍ വരും...!

`

ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിനായുള്ള ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പ്‌ അക്ഷമമായിരിക്കെ ലോകം മുഴുവന്‍ പ്രശസ്‌തി നേടിയ ഐഫോണ്‍ പരമ്പരയിലെ അടുത്ത ഉല്‍പ്പന്നം ആഗസ്‌റ്റില്‍ വരുമെന്ന്‌ സൂചന. സാംസങ്‌ ഗ്യാലക്‌സിയെ മറികടക്കാനായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ ഐ ഫോണ്‍ 5 എസും വില കുറവുള്ള ഐഫോണും ഒരുമിച്ച്‌ വിപണിയില്‍ എത്തിക്കാനാണ്‌ ആപ്പിളിന്റെ പദ്ധതി.

രണ്ടു മോഡലുകളുമായുള്ള ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങളാണ്‌ ബ്‌ളോഗിലൂടെയും മറ്റും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്‌. ഐഫോണ്‍ 5 ന്‌ സമാനമായ ഡിസൈന്‍ തന്നെയായിരിക്കും ഐഫോണ്‍ 5 എസിനെന്നും എന്നാല്‍ ഇത്‌ വിവിധ നിറങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ്‌ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍. സ്‌പോര്‍ട്‌ ഡ്യൂവല്‍ എല്‍ഇഡി ഫ്‌ളാഷ്‌, 4.5 ഇഞ്ച്‌ ടച്ച്‌ സ്‌ക്രീന്‍ എന്നിവയും പുതിയ തലമുറ ഐഫോണായ ഐഫോണ്‍ 5 എസില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും ൗഹാപോഹമുണ്ട്‌. സ്‌നാപ്പിയര്‍ പ്രോസസര്‍, ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ്‌ സെന്‍സര്‍, 13 എംപി ക്യാമറ, കൂടുതല്‍ ശക്‌തിയേറിയ എല്‍ഇഡി ഫ്‌ളാഷ്‌ എന്നിവ പുതിയ ഐഫോണില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന്‌ നേരത്തേ തന്നെ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

അതിനൊപ്പം ഐഫോണ്‍ 5 ന്റെ വിലകുറഞ്ഞ പതിപ്പും ആപ്പിളിന്റെ അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായി വാര്‍ത്തകളുണ്ട്‌. ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ സ്‌ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്‌. 330 ഡോളറായിരിക്കും വിലയെന്ന്‌ ഒരു ജാപ്പനീസ്‌ ബ്‌ളോഗില്‍ പറയുന്നു. ഗ്‌ളാസ്സിനും അലുമിനിയത്തിനും പകരം പുറംചട്ടയ്‌ക്ക് പോളി കാര്‍ബണേറ്റാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യകാല ഉല്‍പ്പന്നം മാക്‌ബുക്കിന്‌ സമാനമായ ഉപകരണങ്ങളാണ്‌ ഇതിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വാര്‍ത്തകളുണ്ട്‌


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

Re: [www.keralites.net] അവിഹിതബന്ധം: മര്‍ദ്ദനമേറ്റത് മന്ത്രി ഗണേശിനെന്ന് പി.സി ജോര്‍ജ്

 

The Chief Whip is famous for his controversial statements, some of which he used to deny later on and regret. So no need to take this statement also seriously. Wait for his further comments.

--- On Sun, 3/3/13, Shabeer Ali <shanu565@yahoo.com> wrote:

From: Shabeer Ali <shanu565@yahoo.com>
Subject: [www.keralites.net] അവിഹിതബന്ധം: മര്‍ദ്ദനമേറ്റത് മന്ത്രി ഗണേശിനെന്ന് പി.സി ജോര്‍ജ്
To:
Date: Sunday, 3 March, 2013, 2:47 PM

 

ഈരാറ്റുപേട്ട: അവിഹിതബന്ധത്തിന്റെ പേരില്‍ മര്‍ദ്ദനമേറ്റത് മന്ത്രി ഗണേശ്കുമാറിനാണെന്ന് ചീഫ് വിപ്പ് പി.സി ജോര്‍ജ്. അവിഹിതബന്ധത്തിന്റെ പേരില്‍ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മന്ത്രിയെ മന്ത്രിമന്ദിരത്തില്‍ വെച്ച് കാമുകിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് മര്‍ദ്ദിച്ചതായ ഒരു പത്രവാര്‍ത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പി.സി ജോര്‍ജ്. 'അടി കിട്ടിയത് ഗണേശിന് തന്നെയെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്'-ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 22 ന് തന്നെ താന്‍ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ പലരും രംഗത്തുവരുമെന്നതിനാല്‍ താന്‍ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. സംഭവത്തിന് ശേഷം നടന്ന രണ്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങളില്‍ ഗണേശ് കുമാര്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഇന്ന് വാര്‍ത്ത വന്നതോടെ പലരും ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ഏത് മന്ത്രിയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. 

ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ടായത് മറ്റ് മന്ത്രിമാര്‍ക്കും നാണക്കേടായി. ഗണേശ് കുറ്റമേറ്റില്ലെങ്കില്‍ 20 മന്ത്രിമാരും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാകും. മറ്റ് മന്ത്രിമാരെ സംശയത്തില്‍ നിര്‍ത്താതിരിക്കാനാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗണേശ്കുമാര്‍ അടിയന്തിരമായി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യന്‍ ജനസമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയ സമൂഹം സ്ത്രീവിഷയങ്ങളില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാറില്ല-പി.സി ജോര്‍ജ്ജ് പറഞ്ഞു

നെല്ലിയാമ്പതി ഭൂമി വിഷയം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ഗണേശ് കുമാറും പി.സി ജോര്‍ജ്ജും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഏറെ ഭിന്നത നിലനില്‍ക്കെയാണ് പി.സി ജോര്‍ജ് തന്നെ ആരോപണം ശരിവെക്കുകയും ഗണേശിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Learn to differentiate between Urgent and Important

 

Do you really understand the difference between urgent and important? It really matters if you do.

In our day to day life we have so many tasks in our to-do list. Some are smaller, some are bigger, some are highly important and others are least important. We keep working on these throughout our lives. Sometimes we prioritize and sometimes we don't. However I would emphasize that if we prioritize the tasks, our day to day lives can improve dramatically.

As lot of people confuse between urgent and important so here is the basic elaboration of Urgent and Important:

"Important" is something which cannot and should not be ignored at any cost. "Urgent" means that a quick action is required to be done as soon as possible. Sometimes Urgent things are not very Important. For example, turning a running tap off to avoid wastage of water (and save the bills). However there are times when Urgent things are most Important as well, for example, a crying baby in the kitchen due to fire stove. Another example of Urgent is 'executing a task directly coming from the Department director' . This article is written by Junaid (mjunaidtahir at gmail dot com). Feel free to give feedback.

Talking about official scenarios, I have observed professionals not prioritizing things properly, consequently, putting their time and energies in less important and less urgent things. As I always like analytical approach in nearly all fields of life so I would like to emphasize again in this article to analyze the situation and rank the things based on urgency or importance. Once importance and urgencies of tasks are defined it is very easy to scrutinize and make action strategies. A piece of advice while analyzing any given jobs would be to consider the impact on stake holders (managers/departments/customers/field staff/family membersetc) if any task is delayed. This article is written by Junaid (mjunaidtahir at gmail dot com). Feel free to give feedback

Finally I would recommend not to make this practice too complicated. Just think quickly, consult a couple of colleagues/family membersif required and plan things swiftly. At the end of the day, we want ease in your lives and not extra stress. Once you have developed good analytical skills, your life will be much more easy; trust me:)


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___