Tuesday, 5 May 2015

[www.keralites.net] Warning: Internet going to be doomed!

 

എട്ടുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ലോകത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനമാകെ തകരാറിലാകുമെന്ന് ഗവേഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 2023 ഓടെ നിലവില്‍ കംപ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സിഗ്നലുകള്‍ കൈമാറുന്ന കേബിളുകളുടെയും ഫൈബര്‍ ഒപ്റ്റിക്കുകളുടെയും ശേഷി തീരുമെന്നാണ് ബിര്‍മിങ്ഹാമിലെ അസ്റ്റോണ്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നത്. കാലക്രമത്തില്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ വേഗം കുറയുകയും അടിക്കടി പണിമുടക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. വര്‍ഷങ്ങളായി ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഇന്റര്‍നെറ്റ് സമൂഹത്തിനുമുന്നിലുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഓരോഘട്ടത്തിലും ചില പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ ഇത് മറികടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഏഴോ എട്ടോ വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇത് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയില്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് സര്‍വകലാശാല പഠനത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറാനായി ഭാവിയില്‍ വന്‍തോതില്‍ വൈദ്യുതി വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുമുണ്ട്. 
2035ഓടെ ബ്രിട്ടനില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ വൈദ്യുതിയും ഉപയോഗിച്ചാല്‍മാത്രമേ, അവിടെയുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ സാധിക്കൂവെന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ ചാര്‍ജ് വന്‍തോതില്‍ ഉയരും. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍ പറഞ്ഞു.

www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: Aniyan <jacobthomas_aniyankunju@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Avoid Cataracts, Read These Tips Carefully...

 

How to Avoid Cataracts

A cataract is a clouding that develops in the lens of the eye and blur our vision, causing nearsightedness (myopia) and decreasing our ability to detect the color blue. Left untreated, they may even cause full blindness. Many people develop cataracts in later ages, but there are ways to refrain from developing it, especially at an earlier age. Adhere to these tips and you may prevent a cataract ever forming on your lens!
Fun & Info @ Keralites.net

 
Protect the eyes from the potential side effects of certain medications. Prolonged use of steroids, tranquilizers, and psoriasis medication may cause cataracts when taken in large doses over a long period of time.

 

 
Fun & Info @ Keralites.net

 
Those suffering from diabetes should keep their blood sugar under control. This is because diabetics tend to develop cataracts faster and at an earlier age than other adults.

 

 
Fun & Info @ Keralites.net

 
Protect your eyes from ultraviolet sun rays as these rays speed up the development of cataracts. Whenever out in the sun, wear sunglasses.

 

 
Fun & Info @ Keralites.net

 
Studies have shown that antioxidant vitamins such as vitamin C, vitamin E and beta carotene slow the development of cataracts. Make sure your body doesn't lack any of these vitamins and if it does, take supplements.

 

 
Fun & Info @ Keralites.net
If there is uncontrolled diabetes, injury to the eye, or visual symptoms of decreased reading vision, consult an ophthalmologist to evaluate the problem to help restore sight and prevent blindness. 

 
Fun & Info @ Keralites.net
Foods  butter, oils (except olive oil) and salt, and increased fat consumption in general has been associated with a higher risk of developing cataracts. So, avoid using or limit the intake of such foods.

 
Fun & Info @ Keralites.net

 
A diet rich in spinach, cruciferous vegetables ( broccoli), tomatoes, peppers, citrus fruits and melons help prevent cataracts.
 

 
Fun & Info @ Keralites.net

 
Avoid exposure to heavy metals, particularly cadmium, copper, lead, iron and nickel as they may also increase cataract formation as these metals have been found in cataractous lenses.

 

 
Fun & Info @ Keralites.net

 
Cataracts that occur due to the ageing process cannot be prevented as the ageing process itself cannot be prevented, but they can be delayed and fought against, so that you may not have to deal with them when you get older.

 

 
----Nandakumar
www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: "M. Nandakumar" <nandm_kumar@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Are You A Mosquito Magnet? Why Mosquitoes Bite Some People More Than Others And an Easy Way To Avoid Bites

 

Are You A Mosquito Magnet? Why Mosquitoes Bite Some People More Than Others And an Easy Way To Avoid Bites

admin-ajax (1)
Are you a Mosquito Magnet? Why do mosquitoes bite some people more than others?
It's summertime, and most of us spend time outdoors however that means that we share the possibility of getting a mosquito bite. Research shows that 1 in 5 people are targets for these blood suckers. Are you one of them?
There are 3000 species of mosquitoes, and an estimated 200 are found in the United States. They are all different, but they all can transfer disease.
It's vital to take precautions to protect yourself from mosquito bites to save the trouble from the terrible itching that decrease your chances to catch diseases such as malaria, West Nile virus, dengue, yellow fever, and encephalitis.
The sad truth is that between 1 to 2 million people worldwide die every year from mosquito bites, the majority being from the malaria disease.
Scientists have found that most insects can detect special agents or chemicals that help defer them from biting. One special chemical is called DEET. It is improving to truly help stop mosquito biting. However, it does have harmful side effects that can cause a great health risk.
Mosquitoes can detect chemical compounds from roughly 50 yards away. The male mosquito does not come looking for blood however the females mosquitoes do they have a need for protein and iron in your blood, as this helps produce their eggs supply. They also can smell not only the chemical compounds, but body secretions and bacteria too.
Odds are the more you give off, the more you will be bitten. It is also true that the larger in body what you are, the more carbon dioxide you put off which makes you more appealing to the mosquitoes.
How can we protect ourselves from them? Several ideas include tricking the mosquitoes into thinking that you stink!
If you've already been bitten then try using these natural and organic ways to treat the inflammation of a mosquito bite. These natural substances help soothe irritated skin and kill micro bacteria. They are:
Aloe Vera – this plant has over one hundred and thirty compounds that can seep into the skin including 34 amino acids. All of these are beneficial and also great for burns and minor cuts.
Calendula- It moisturizes rejuvenates and soothes.
Chamomile- the best term of all that helps with soothing. It is packed with bioflavonoids such as a pigeon, luteolin, and quercetin. These can be used in boiled tea for naturally in simply applied to the skin.
Cinnamon- For centuries it has been known for its fantastic smell and taste in cooking recipes however did you know that it has an antibacterial and anti-fungal properties as well?
Cucumbers- a great vegetable that helps in the reduction of swelling and puffiness.
Raw or Organic Honey – most honey is suggested, however, there is a specific top from New Zealand, called manuka honey that is made from bees that strictly feed upon flowers of the Manuka bushes also commonly known as the "tea tree."
Lavender – just a cinnamon has a fantastic smell so does lavender. It is known for its calming and stress relieving sent but also great for mosquito bites as it has antimicrobial agents.
Neem Oil- when most older people think it helps protect you against antifungals such as ringworm, roundworm or Etc… however if it can help those then it may just help a common mosquito bite!
Basil- a great natural herb that will relieve itching. Try this by crushing up and apply directly to the bite.
Lemon and lime – Use this as a great way for limited and minimal outside mosquito repellent. Squeeze and apply directly.
Peppermint- Known for its fantastic Smell that also offers a cooling sensation for itching. You may apply this crushed in fresh or either from an essential oil.
Apple cider vinegar – you may cut down your risk of mosquitoes by simply adding this to your bath water and soaking for around 30 to 35 minutes. The acidity will help relieve itching, and the smell is great for a soothing and calming sensation
Baking soda- easily dissolvable in your bath water and soak for around 30 minutes.
Witch hazel- A mixture made out of hazel and baking soda. This can be applied directly to the bit to help with swelling.
And lastly, hot and cold therapies are very beneficial. A recent study published in the Scientific American Journal recommends using an ice pack the place on mosquito bites instead of analgesics.
However, those that prefer heat therapy over cold therapy suggest applying heat to the spot to relieve the itchiness by applying a heated spoon under hot tap water for around a minute and a half to heat the metal. Then apply the heated spoon directly to the area, but be sure that it is not overheated to wear it would scald, hurt, or burn the person that encountered the mosquito bite.
Regardless of which way you decide to handle your mosquito bites please do bear in mind the necessity of it. With many people losing their lives due to mosquito-borne illnesses, this is no laughing or joking matter. Remember to dress wisely, keep the list of natural remedies on hand and use common sense when performing hot and cold therapies. We all want to enjoy the beautiful summer weather, and maybe you can now that you know these better ways to avoid mosquitoes!
***I have taken the liberty of adding few names after coming to Jacksonville, FL, as I take you as part of my family and friends. 
One of the friends did not like these mailings, and she asked to be removed. I did just that. Remove her name. 
Should any one of you wish to opt out, just say so Please, and your name shall be removed as per your wishes.
I feel good to send all these messages, as I feel they are Motivational, Faith based, Health and Happiness related, 
and sometimes on the lighter side and funny,                TO LAUGH IS TO LIVE!
 
I only send these to my loved ones and friends and I take you to be my family, friends and loved ones, but I repeat- 
should these not suite your taste or liking, just say so and I will remove your name from my mailings. THANKS ***

www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: Murli dhar Gupta <mdguptabpl@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] 10 Most Unique Lakes In The World

 

10 Most Unique Lakes In The World
 
Plitvice Lakes, Jelly fish Lake, Five-Flower Lake, Reed Flute Cave Lake, Laguna Colorada, The Melissani Cave Lake, Lake Retba, Loktak Lake, Tonle Sap Lake, Yeak Loam Lake are the name of unique lakes in many countries around the world. Those lake are full of differences potential, some are freshwater lake rich in fish of all kinds, and some are marine lakes. The lakes were enjoyed journey  by visitors with many reasons, some for Tours has all season as a swimming, bathing, snorkeling  and visiting fish in deep level of water. What 's weird is another lake with pink water.

 
Plitvice Lakes National Park, Croatia
Fun & Info @ Keralites.net
 

 
Fun & Info @ Keralites.net

 
Jelly fish Lake, Palau
Aerial view of the Natural Arch formation in the Rock Islands of Palau
 
Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net
 

 
Five-Flower Lake or Wuhua Hai Lake, China
Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

 
Reed Flute Cave Lake, China
Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

 
Laguna Colorada of Bolivia
Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net
 

 

 
The Melissani Cave Lake of Greece

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

 
Lake Retba, Senegal (Pink Lake Of Senegal)

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

 
Loktak Lake, India
Fun & Info @ Keralites.net


 
Fun & Info @ Keralites.net

 
Tonle Sap Lake, Cambodia

Fun & Info @ Keralites.net

A  floating school on Tonle Sap lake, Cambodia
Fun & Info @ Keralites.net
 

 
Yeak Loam Lake, Cambodia

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: Murli dhar Gupta <mdguptabpl@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___