Saturday, 22 October 2016

[www.keralites.net] 23-10-2016 திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல் [2 Attachments]

 
Subject: 23-10-2016 திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல்

சுப வீரபாண்டியன் அவர்களின் ஒரு நிமிட பேச்சு
காவல் என்ற தலைப்பில்
 
 
 
Wait, 
 
Animated Picture
My Whatsapp Number:   9791714474
என்னுடன் Whatsapp ல் இணைய விரும்புகிறவர்கள் எனக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பும்போது       
பெயர்,
இருப்பிடம்,
மொழி
இவற்றை அவசியம் குறிப்பிடவும்
 
 
23-10-2016  திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல்
 
3439633_99ada.gif
 
231016t.jpg
 
திருச்சி நா.பிரசன்னா
Mobile:  9941505431, 9488019015.
iampresanam@yahoo.co.in,  n.prasannam@gmail.com,  
என்னுடைய 4 மொழி படைப்புகளை இந்த இணைப்பில் காண்க
 
      
               
Hindi:   http://www.slideshare.net/nprasannamhindi,        
               
 
My Whatsapp Number:   9791714474                            
My Facebook:  Search: Narayanasamy Prasannam*
 

Subject: Audio from Prasannam N
 
Kaval


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 1 photo(s) from this topic.
231016t.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] : 23-10-2016 TODAY'S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN [1 Attachment]

 
Subject: 23-10-2016 TODAY'S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN

 
 
Wait, 
 
Animated Picture
 
My Whatsapp Number:   9791714474
If you want to join my whatsapp contact,
your name,
your place,
your mother tongue
should be mentioned
 
23-10-2016  TODAY'S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN
 
24171be6dd6c0da70d0f524fe2f5ca76.gif-
 
 
231016e.JPG
regards
Naa Prasannam, Trichy, Tamil Nadu
Mobile: 9488019015.  9941505431,
my slide share site for 4 Languages
Tamil:  http://www.slideshare.net/nprasannamtamil,                
Hindi:   http://www.slideshare.net/nprasannamhindi,                        
 
My Whatsapp Number:   9791714474
My Facebook:  Search: Narayanasamy Prasannam
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 1 photo(s) from this topic.
231016e.JPG

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] WHAT IS THE MESSAGE OF DEEPAVALI TO MANKIND

 


DEAR ALL, 
Deepavali  is regarded as the festival of lights to dispel the darkness of ego and ignorance. All festivals of India have an inner divine significance and in Bharat the festivals are celebrated to prove the immanent divinity in humanity. The spiritual significance of Deepavali  is to lead oneself from darkness to light of wisdom and self-knowledge. The slaying of Naraka by Sathyabhama could also be taken to interpret that parents should not hesitate to punish their children when they stray on to the wrong path. The message of Naraka Chaturdasi is that the good of the society should always prevail over one's own personal bonds. 

Deepavali teaches a sacred inner meaning to humanity. During the night of Deepavali the myriad little clay lamps (diyas) silently send forth message of Deepavali: "Come, let us remove darkness from the face of the earth." No other element in this world is as significant as light. It is the light that shows us the way dispelling the darkness. The flame of a lamp has two significant qualities. One is to banish darkness; the other is a continuous upward movement.

The flame always points upwards. Even if a lamp is kept in a pit, the flame is directed upwards. The lamps remind us of our dharma to realize our divine nature.One lamp can light several others. You can even light another 1000 lamps, and still the flame and the light of the first lamp will remain as it is. By becoming manifold, the light looses nothing. Thus the rows of light teaches important lesson of unity.The dharma of fire is the same wherever it is: in a poor man's house, in a rich man's house, in India, or in the America. It gives light and heat. Man also burns like a fire from birth till death with hunger, anger, lust, greed and jealousy. In that fire some men consume everything that comes in their way and grow into a wildfire. some search for knowledge with that same fire and glow as the beacons to the dark world. It is our choice that we wish to become wild fire or glow as the beacons to the dark world. An enlightened person goes on the right path in life and also lights up the path for others too.

 

Diwali, the festival of lights even to-day in this modern world projects the rich and glorious past of our country and teaches us to uphold the true values of life. Riches may come or riches may go; scholarship may be acquired or may not be acquired; even joy may come and go. Whatever happens, man must be unmoved, he must not swerve from the path that he has chosen towards the right goal of truth and dharma. 


Happy Diwali. May the lamp of the heart be lit with the flame of love.


--
Aano bhadra krtavo yantu vishwatah.(- RIG VEDA)
"Let noble thoughts come to me from all directions"

REGARDS
Miss.Shaija Vallikatri Bhaskaran

__._,_.___

Posted by: Shaija v bhaskaran <shaijavb@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Super foods found in Indian kitchens!

 

Super foods found in Indian kitchens!

 

Jyothi Prabhakar

 

Veggies and other food items from our backyards, are basking in the superfood limelight these days

Long before the West discovered the `super-ness' of turmeric powder, moringa, millets and gheeclarified butter, we were eating them morning, noon and night. Unlike cuisines of other parts of the world, ours is a very wellresearched menu that includes every superfood available. Plus, local produce is the best fit for the temperament of the locals. And while an entire generation gave up eating idli and ghee-podi, and reached out for multi-grain bread because the west said that was the breakfast food, here's news, the West have re-discovered our cuisine for us. Here's a list of our backyard superfoods that we always complained we were bored of eating, but are now being lapped up abroad...

RAGI

This one is making a blazing comeback in India, as it is across the world. A US study said this millet has the potential of a `super cereal', and opined that "the world's attitude towards ragi (finger millet) must be reversed. Of all major cereals, this crop is one of the most nutritious." Well, our grandparents knew this way before, which is why they'd cajole the entire family to eat ragi dosai for the 4pm snack. Research shows that this crop came to India about 4,000 years ago, and it has been found in the Harappan civilization excavations as well.

URAD DAL

The possible reason that south Indians are considered brainy could be because of all the vigna mungo in their idli, dosai and vadai on a daily basis. That's urad dal for you -a pulse we've been growing here for some 2,000 years now.When fermented, urad dal releases essential fatty acids or EFA -a nutrient essential for the growth of the human brain.While the west is still researching the myriad benefits of this `new' superfood, we can enjoy guilt-free idlis...

MORINGA

This one is all set to knock of the celebrated kale right off its superfood pedestal.But did we know, even as we chewed it in sambar, and made dosai out of its leaves, that the fruit, leaves, flowers, bark... just about everything of the drumstick tree is used world over for pharmacological purposes? That even though it was grown only in India and North Africa, this newly discovered `miracle tree' is now being cultivated in many parts of the world. Or that, for the last many years, the WHO has been using the moringa plant to counter malnutrition and hunger in third-world countries?

GHEE

In his book The 150 Healthiest Foods on Earth, Jonny Bowden has said, "Ghee contains butyric acid, a fatty acid that has antiviral and anti-cancer properties and that raises the level of anti-viral chemical interferon in the body ." Well, let's tell you, ghee was discovered as part of the Ayurvedic healing tradition in 6500BC. The reason why our elders always added one spoonful of ghee to rice? It was not to enhance flavour, but to cut the diabetic properties of rice with the linoleic acid and EFA present in ghee.

JACKFRUIT

The humble jackfruit is well on its way to superfood-dom, enticing the swish set of NY and LA with its taste and its `slimming' properties. A 2015 Washington State University study said that mice fed a diet containing 0.1 per cent resveratrol (in jackfruits) were able to convert their excess white body fat into metabolism-boosting beige fat.And a New York-based food writer and columnist has said this about the jackfruit's taste, "The flavour falls somewhere between a pineapple and a banana with hints of mango; the texture, depending on the ripeness of the fruit, can be mildly chewy like a soft gummy bear or as juicy as a succulent scallop."

TAMARIND

The McCormick Flavor Forecast for 2016 puts tamarind right on top with other Asian flavours fast gaining popularity world over. But US researchers have also discovered that this fruit, almost ubiquitous to Indian cooking, is packed to the gills with stuff that's good for the health.We, of course, knew it ages ago...right when we added it in our rasams and our fish curries. Recent studies have proved that apart from cutting fat, and keeping our liver and urinary tract in order, tamarind can offset the effects caused by regular ingestion of fluoride.

AMLA

Indian gooseberry is right up there with blueberries and gang, when it comes to the superfoods category . Though a late discovery , the amla is slowly winning the race, what with researches discovering its magical properties by the day . The total antioxidant content of more than 3,100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide, published in the Nutrition Journal (The Antioxidant Food Table, Carlsen, et al., 2010), lists the Indian gooseberry with an antioxidant score of 261.53 millimoles (mmol)100g. Compare this with the antioxidant score of 9.24 for blueberries!

AMARANTHUS

Exotic to the rest of the world, Amaranthus states a published US research can feed the world's hungry ."Amaranth, a little-known crop of the Americas... offers important promise for feeding the world's hungry" states the research, adding that this plant is one of the world's 36 most promising crops.Reason enough to eat this?

TURMERIC

And last but not the least, the most celebrated `new' superfood -turmeric. We've used this spice for thousands of years as part of Siddha medicine, and know it cures everything from skin ailments to flu. Ever since this colourful spice was zeroed in upon online food Trends report as the `breakout star' ingredient of 2016, the world's been on a turmeric overdrive. From turmeric latte, to turmeric tea, to turmeric flavoured oils, a famous brand has even launched a turmeric based face mask now.

RED BANANAS

We all probably totally ignore them on the supermarket stalls, and reach out for exotic fruits. But wait... Red bananas are fast gaining the superfood status, for, apart from keeping many ailments at bay , it has been discovered to aid in getting rid of substance abuse. It's been observed to help in coping with the nicotine withdrawal symptoms. So if you're thinking of quitting smoking, reach for these.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__._,_.___

Posted by: Cool Kis <cooolkis@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Fishing? [1 Attachment]

 
__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: Cool Kis <cooolkis@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___