Monday, 4 August 2014

[www.keralites.net] മനസ്സില്‍ ഹരിതാഭപക രുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍

 

മനസ്സില്‍ ഹരിതാഭപകരുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ . ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാര്‍ പകര്‍ത്തിയത്.
 

Fun & Info @ Keralites.net
A girl plays with foam bubbles from soap during the fair in honor of 'Nuestra Senora de los Angeles' in the village of Las Pinedas near of Cordoba, Spain, Sunday, Aug. 3, 2014. (AP Photo/Manu Fernandez)

 
Fun & Info @ Keralites.net
An elephant named Hati sprays herself with sand at the Everland Amusement Park in Yongin, south of Seoul, South Korea, Thursday, July 17, 2014. (AP Photo/ Lee Jin-man)

 
Fun & Info @ Keralites.net
A couple exit Baixa-Chiado subway station in Lisbon, Portugal Sunday, Aug. 3, 2014. The station is one of the busiest in the capital due to its location in the city . (AP Photo/Francisco Seco)

 
Fun & Info @ Keralites.net
People enjoy the summer weather on their stand up paddling boards on the Alster river in Hamburg, northern Germany, Sunday, Aug. 3, 2014. (AP Photo/Matthias Schrader)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Filipino vendors ride a modified tricycle overloaded with wooden crates of fruits in Manila, Philippines on Sunday, Aug. 3, 2014. Tricycles are popular modes of transportation in the Philippines. (AP Photo/Aaron Favila)

 
Fun & Info @ Keralites.net
A boy plays in a pool at Toshimaen amusement park in Tokyo, Sunday, Aug. 3, 2014. (AP Photo/Shizuo Kambayashi)

 
Fun & Info @ Keralites.net
A couple is silhouetted against the Lincoln Center fountain, Friday, Aug. 1, 2014, in New York. (AP Photo/John Minchillo)

 
Fun & Info @ Keralites.net
People enjoy the weather at a public park with an airplane in the background as part of a cultural project in Cordoba, Spain, Saturday, Aug. 2, 2014. (AP Photo/Manu Fernandez)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Revelers dance around on the central point at Plaza de Los Fueros Square as musicians play the music during La Revoltosa dance in honor of Saint Ana, a regional patron of the small town of Tudela, northern Spain, Thursday, July 31, 2014. All Spanish towns enjoy the summer with their regional holidays. (AP Photo/Alvaro Barrientos)

 
Fun & Info @ Keralites.net
A farmer sits at a rice field on a rainy morning, Wednesday, July 30, 2014 in Pyongyang, North Korea. As the planting season ends and the rainy season begins, North Koreans are girding for the possibility of floods, which, after weeks of drought, have already caused some damage across wide swaths of the nation. (AP Photo/Wong Maye-E)

 
Fun & Info @ Keralites.net
A man and woman sit on a beach under the scorching sun in Tokyo, Wednesday, July 30, 2014. Hot weather continues in the metropolitan area as the temperature rose to 32 degrees Celsius (90 degrees Fahrenheit), according to Japan's meteorological bureau. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Kamie Jo Kipe, 8, of Finksburg, Md.m takes her first of two rides on a sheep in the second heat of the Mutton Busting competition, part of Wild West Night at the Carroll County 4-H FFA Fair in Westminster, Md., Tuesday, July 29, 2014. (AP Photo/Carroll County Times, Dylan Slagle)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Sternman Brandon Demmons sends a lobster trap overboard at dawn off of Monhegan Island, more than 12 miles off the coast of Maine, Tuesday, July 29, 2014. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

 
Fun & Info @ Keralites.net
An Indian boy plays in a waterlogged street in Allahabad in the northern Indian state of Uttar Pradesh, Friday, July 18, 2014.

 
Fun & Info @ Keralites.net
An Indian laborer transplants paddy saplings in a field on the outskirts of Ahmadabad, in the western Indian state of Gujarat, Saturday, July 19, 2014.

 
Fun & Info @ Keralites.net
A black crow takes off as another looks on a 1932 lead statue named 'Air' by French artist Aristide Maillol 1861-1944 in The Tuileries gardens of the Louvre Museum in Paris, France, Tuesday, July 29, 2014. (AP Photo/Francois Mori)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Divers perform with sardines as part of summer vacation events at the Coex Aquarium in Seoul, South Korea, Tuesday, July 29, 2014. (AP Photo/Ahn Young-joon)

 
Fun & Info @ Keralites.net
A cyclist rides along a lake shore trail in a bit cooler than normal temperature in the 60s as waves pound onshore Monday morning, July 28, 2014, in Chicago. (AP Photo/Kiichiro Sato)

 
Fun & Info @ Keralites.net
North Koreans shelter themselves from the rain as they wait for transportation along the road, Saturday, July 26, 2014 in the North Pyongan Province, North Korea. (AP Photo/Wong Maye-E)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Individuals participate in a walking meditation on the grounds of the Insight Meditation Society (IMS) Retreat Center in Barre, Mass. The Buddhist-influenced offers silent retreats that allow individuals to take a break from the stresses and demands of daily modern life.

 
Fun & Info @ Keralites.net
A plan descends with the setting sun behind it during arrival at Newark Liberty International Airport as seen from Liberty State Park, Friday, July 25, 2014, in Jersey City, N.J. (AP Photo)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Bill Cunningham, of Moonachie, N.J., is silhouetted as he aims his camera toward the light of the setting sun at Liberty State Park, Thursday, July 24, 2014, in Jersey City, N.J. (AP Photo)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Jenny Payne paddles along the Mississippi River in Carleton Place, Ontario, on Thursday, July 24, 2014. (AP Photo/The Canadian Press, Sean Kilpatrick)

 
Fun & Info @ Keralites.net
A farmer woman carries fodder on her head and walks past a paddy field at Phoolpur, about 40 kilometers east of Allahabad, in the northern Indian state of Uttar Pradesh, Saturday, July 19, 2014. After fears of possible drought, the monsoon finally hit most of north India, coming as a relief to farmers. (AP Photo/ Rajesh Kumar Singh)

 
Fun & Info @ Keralites.net
Marco Lavario and Kia Ashley take in the sunset from the boat launch in Tracyton, Wash. (AP Photo/Kitsap Sun, Meegan M. Reid)

 
Fun & Info @ Keralites.net
A Muslim youth, prays inside the Dome of the Rock mosque in the Al-Aqsa mosque compound, the third holiest site in Islam and referred to by Jews as the Temple Mount, during the holy fasting month of Ramadan, in Jerusalem's Old City, Wednesday, July 16, 2014.

 
Fun & Info @ Keralites.net
An Indian woman wades through a waterlogged street as it rains in Mumbai, India, Thursday, July 31, 2014.

 

www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?4LSq4LWN4LSw4LS44LWC4LSj4LWN4oCNICgg4LSq4LWN4LSw4LS44LWCICk=?= <prasoonkp1@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Stop Complaining Start Achieving

 

By Junaid Tahir

Your complaining attitude takes you away from your success. In fact it won't be wrong if I co-relate this with Newton's law that complaining and achieving success are equal in magnitude but opposite in direction. This means that the more you complain about your circumstances the more you move away from your destination and vice versa.

On top of that, if you keep complaining, you will give birth to two more mental diseases which are 'blaming' and 'criticizing'. When you don't like your circumstances you start finding faults in people around you and then you start blaming and criticizing them for your failures. Hence all three diseases, complaining, blaming and criticizing strengthen their roots in your brain and eventually this negative attitude becomes your personality trait.
When you complain you waste your precious time. You build negative energy which piles up in your brain stealing your peace of mind leading to chronic psychological disorders hence it's a concrete physical, mental and emotional loss which is no way closer to any kind of benefit.
On the contrary, if you are a hard working soul, you believe in your skills instead of luck. You believe in the  power of Now. You believe in power of making things happen instead of waiting for things to happen. Your analytical skills give you the luxury to break down the bigger problem into smaller problems and then you start fixing each problem one by one, moving near to your ultimate goal slowly and steadily.

So now is the time to decide whether you would like to live as a loser by complaining, blaming and criticizing OR live like a successful chap, the one who doesn't waste the time by looking in the past, the one who does not have a negative thought process, the one who is visionary and the one who once make a commitment then focuses on it all the way till the task is accomplished.  
Complaining causes draining of energies and you are in position to lose your powers in this world of competition. 


 

Junaid Tahir 
www.DailyTenMinutes.com

 Follow me on Twitter  View my profile on LinkedIn  Like my page on Facebook  Read my articles on my personal blog  Subscribe to my Feed  Visit my Google+ Page

www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: Junaid Tahir <mjunaidtahir@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (3)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___