Tuesday, 9 October 2012

[www.keralites.net] ]m¡nØm\n Xet¨mdns\ ImÀ¶pXn¶p¶ Aao_

 

]m¡nØm\n Xet¨mdns\ ImÀ¶pXn¶p¶ Aao_ acWwhnXbv¡p¶p

 

Idm¨n: a\pjyakvXnjvIs¯ ImÀ¶pXn¶p¶ {]tXyIXcw Aao_ ]m¡nØm\n acWwhnXbv¡p¶p. "s\t¥dnb s^mtedn' F¶ t]cn Adnbs¸Sp¶ Aao_bmWv ]m¡nØm\n acWaWn apg¡p¶Xv. Ignª A©p amk¯n\nsS Cu Aao_ _m[n¨ ]¯p t]À acWaSªXmbn knÔv BtcmKya{´n kKoÀ Al½Zv Adnbn¨p.

Pqsse apXemWv Cu tcmK_m[ {i²bnÂs¸Sp¶Xv. s]mXp Ipf§Ä D]tbmKn¡p¶hÀ¡nSbnemWv tcmK _m[ IWvsS¯nbncn¡p¶Xv. Cu amkw CXnt\mSIw s\t¥dnb s^mtedn F¶ Aao_m _m[n¨v aq¶p t]cpsS acWw ØncoIcn¨Xmbn a{´n hyàam¡n. Cu tcmKw _m[n¨m acWkm[yX 90 iXam\¯n A[nIamWv. amen\yw IeÀ¶ Pe¯n apJw IgpIpt¼mtgm Ipfn¡pt¼mtgm aq¡neqsSbmWv Aao_ icoc¯n {]thin¡p¶Xv. CtXkabw, tcmK_m[nXcn \n¶p asämcmfntebv¡p Aao_ ]Icnsöpw BtcmKy hnZKv[À ]dbp¶p.

aq¡neqsS icoc¯n {]thin¡p¶ Aao_ Xet¨mdn IS¶pIqSpw. ]n¶oSv C¯nÄ¡®nbpsS kz`mhamWv Ch {]ISn¸n¡pI. ]\n, OÀ±n, a\w]nc«Â, Igp¯v thZ\, XethZ\ XpS§nb tcmKe£§tfmsSbmbncn¡pw tcmK¯nsâ XpS¡w. tcmKw _m[n¨pIgnªm A©p apX Ggp Znhk¯n\Iw acWw kw`hn¡pw. ]m¡nØm\n IWvsS¯nb ]¯p tIkpIfpw Idm¨nbn \n¶mWv dnt¸mÀ«p sNbvXncn¡p¶Xv. CfwNqSpÅXpw amen\yw IeÀ¶Xpamb Pe¯nemWv Cu Aao_ IWvSphcp¶Xv. tcmK _m[ ØncoIcn¨tXmsS {][m\ PetkN\ amÀK§fn t¢mdn³ IeÀ¯n Aao_sb \in¸n¡m\pÅ ASnb´c \S]SnbmWv ]mIv BtcmKyhIp¸v kzoIcn¨ncn¡p¶Xv. AtXmsSm¸w tcmKt¯¡pdn¨v P\§sf t_m[hXvIcn¡m\pÅ \S]SnIfpw ]ptcmKan¡p¶p.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] WALLPAPERS

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] acne prevention suggestion or diet required

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] URGENT REQUIREMENT - Webdesigner in Cochin

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___