Sunday, 30 September 2012

Re: [www.keralites.net] Harthaal

 

Dear Readers,

On Bandh and Harthals freedom for expression is only for the political mafia which is organizing it.We the common man don't have some thing called freedom for  not only expression,for any thing. We have freedom only to cast your vote when ever there is election. I'm afraid time will come soon kerala will be like Bihar and UP some one will do our vote or will make us to vote for some one.

Because we always say circumstances of Kerala is different.

It is high time to stop celebrating Bandh and Harthal.

With warm regards

Sreekumar


--- On Sun, 30/9/12, Suresh Pany <s_pany2002@yahoo.com> wrote:
From: Suresh Pany <s_pany2002@yahoo.com>
Subject: Re: [www.keralites.net] Harthaal
To: "Keralites" <Keralites@YahooGroups.com>
Date: Sunday, 30 September, 2012, 10:35 AM
 
Dear Readers,

                    In Kerala, Hartal means forceful closure of all day to day activites. What does this means. It serves as a reign of terror for those parties( for the govt..or against the govt) to smash public property,buses,shops, or attack even ambulances. What type of a protest is this? The Keralites are becoming vicious,arrogant and do not respect the law or the police. People who work in the far away govt sectors or private sectors have to either walk or take a days leave for these callous attitude of the hartal organizers. What good are these hartals when they disrupt our daily routine. Can you imagine the plight of hundreds of people stranded in the bus stations or railway stations?Why are these poeple so bent in destroying the peace? Why is that they cant take a different approach in a protest?Why do the majority of the innocent people who is affected quiet? Its time for us to rise against these people who organizes hartals every other day for every silly reasons. Hartals are a curse now. This must be stopped.

Thank you,

Dr Suresh


From: Saraschandra Bose <bosekolleril@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Saturday, September 29, 2012 9:15 AM
Subject: Re: [www.keralites.net] Harthaal
Dear Friends,
 
Like bhand, hartal also is to be banned for assuring a peaceful life of the common public. Hartal is a terrorist activity, because it is force on the unorganised public by creating a terrifiing atmosphere deploying goondas by the parties declaring the hartal. It would be worth remembering that all of us including political parties were in full agreement with the idea of banning bhand. The ban essentially has to be extented on to the present day hartal, which obviously has all the evils and anti social elements of a bhand. 
 
Onrganisations and political parties have every right to protest; but that should not be an illegal intrusion into the privacy or rights of a citizens assured by the constitution. Unless the word 'hartal' is removed from the modes of protest, the general public will continue to suffer from the evils of hartal. Let us resort to other peaseful means of protest to make our social life a safe and peaseful experience in our country.
 
With love and regards
 
Bose
 
--- On Fri, 9/28/12, M. Nandakumar <nandm_kumar@yahoo.com> wrote:
From: M. Nandakumar <nandm_kumar@yahoo.com>
Subject: [www.keralites.net] Harthaal
To: "Keralites" <Keralites@yahoogroups.com>
Date: Friday, September 28, 2012, 2:20 PM
 
ÙVJÞW È¿JáKÕæø Ø¢¸¿ßÄÎÞÏß èµµÞøc¢ æºç‡I ¥ÕØí@:æ¼.Ìß.çµÞÖß
¼ØíxßØí æ¼.Ìß.çµÞÖß
ÉJÈ¢ÄßGD ÙVJÞW È¿JáKÕæø Ø¢¸¿ßÄÎÞÏß èµµÞøc¢ æºç‡I ØíÅßÄßÏÞæÃKá ÎÈá×cÞÕµÞÖ µNß×X ¥ÇcfX ¼ØíxßØí æ¼.Ìß.çµÞÖß. ÙVJÞÜßæa çÉøßW µÞGßAâGáK çµÞdÉÞÏBZ ÎÈá×cÞÕµÞÖ Ü¢¸ÈÎÞÃí.  ÙVJÞÜáµÞæø ¼ÈBZ èµµÞøc¢ 溇áK ØíÅßÄßÏßçÜAÞÃá µÞøcBZ ÈàBáKÄí. ºßÜV Ø¢¸¿ßÄÎÞÏß ÎÈá×cÞÕµÞÖ Ü¢¸È¢ È¿JáµÏÞæÃKᢠ¥çgÙ¢ ÉùEá.
മനോരമ 
നന്ദകുമാര്‍
  


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] A single moment of Misunderstanding...

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] The Best Revenge is....

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

Re: [www.keralites.net] വണ്ടി ഓടിക്കാന്‍ പേടി തോന്നുന്നു

 

Dear Friends,
Safe driving mainly depends on the driver's reflex and confidence. Once you lose any of these due to oldage or other health reasons it is time for you to sign off as a good driver. One of the clauses of the motor vehicles rules clearly specifies that one should not drive, when you are ill or lacking good health. Fear psychisis of a driver can cause serious accidents especially on highways, where you have to maintain an optimum speed of that particular road. Speed limits indicated on road sides are not scientifically done and hence it is seldom followed. This can also be one of the reasons for highway accidents.
 
City driving is a horrifying experience to most of the drivers as a lot of patience is required to face traffic jams. Bad condition of our roads is the main reason for most of the accidents, especially for two wheelers. Providing good roads with proper road markings, caution boards, and traffic control signals etc. are the best method to make driving on our roads a pleasure.
 
Best regards
Bose
 --- On Mon, 10/1/12, M. Nandakumar <nandm_kumar@yahoo.com> wrote:

From: M. Nandakumar <nandm_kumar@yahoo.com>
Subject: [www.keralites.net] വണ്ടി ഓടിക്കാന്‍ പേടി തോന്നുന്നു
To: "Keralites" <Keralites@yahoogroups.com>
Date: Monday, October 1, 2012, 5:18 AM

 
ÕIß ³¿ßAÞX çÉ¿ß çÄÞKáKá! 
Fun & Info @ Keralites.net
çùÞÁɵ¿B{ßW 99 ÖÄÎÞÈÕᢠÎÈá×cæa ÉßÝÕí æµÞIí ©IÞµáKÄÞÃí, ÌÞAß ²øá ÖÄÎÞÈ¢ ÎÞdÄÎÞÃí ØÞçCÄßµ ĵøÞV ÎâÜ¢ Ø¢ÍÕßAáKÄí. ¥çMÞZ ÈNZ ÕߺÞøß‚ÞW §ˆÞÄÞAÞX ÉxáKÄÞÃí 99% ¥Éµ¿B{á¢. ²ÞçøÞ ÆßÕØÕᢠ ÕÞÙÈÕáÎÞÏß ÉáùJßùBá¢ÎáXÉí §AÞøc¢ ²ÞVAáµ: ÈNáæ¿ ¼àÕXçÉÞæÜ dÉÇÞÈæMGÄÞÃí ÎxáUÕøáæ¿ ¼àÕÈá¢. ØßÈßÎÞ ×âGßBßÈí ²øÞÝíºÏÞÏß çµÞÝßçAÞGáU æηÞØíxÞV ÎNâGß æÎçd¿Þ ÎçÈÞøÎçÏÞ¿í...    

øIí ¦VJßµ{ÞÏßøáKá æºùáMJßW ®æK ÈÏß‚ßøáKÄí_ ØßÈßÎÏᢠèdÁÕßBá¢. §ÄßW ØßÈßÎçÏÞ¿áU ¦VJß §KáÎáIí. Éçf, èdÁÕßBßÈí §çMÞZ ÉÝÏ ¥dÄ èÇøcÎ߈. ÍâøßÍÞ·¢ ÏÞdĵ{ßÜᢠÕ{Ï¢ Éß¿ßAáKÄá ¾ÞÈÞæÃCßÜᢠçùÞÁßæÜ µÞÝíºµZ µÞÃáçOÞZ ÍÏ¢ ¼ÈßAá¢. çùÞÁɵ¿B{ßWæMG ÈNáæ¿ dÉßÏæMGÕæøMxß ³VAáçOÞZ ¥Äí §øGßAá¢.

ø¾í¼ßJßæa ÄßøAÅÏßW ¼ß.®Øí. Õß¼ÏX Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK 'ÌÞÕáGßÏáæ¿ ÈÞÎJßW" ®K ºßdÄJßW ¥ÍßÈÏßAÞÈÞÃí ¾ÞÈßçMÞZ çµÞÝßçAÞGáUÄí. ºßdÄJßW ¾ÞX ²øá èdÁÕV ¦ÏÄáæµÞIÞÕÞ¢ çùÞÁßW ®æa dÖi µâ¿áÄW æºæKJáKáIí. æÎÁßAW çµÞ{¼ßÈ¿áJá çºÕÞÏâøßÜÞÃí ×âGß¹í. øÞÕßæÜ æÜÞçA×ÈßçÜAáU ÏÞdÄÏíAß¿ÏßæÜ ·ÄÞÄÄ µÞÝíºµZ ÉÜçMÞÝᢠ®æK ¥qáÄæM¿áJßA{Eá. çµÞÝßçAÞGá ÎÞdÄÎÜï çµø{JßW 
®Õßæ¿Ïᢠ§ÄÞÃí ¥ÕØíÅ.

¥øÏß¿JáÉÞÜ¢ ÎáÄW æÎÁßAW çµÞ{¼í Õæø ®dÄ §¿ÕÝßµ{ÞÃí çùÞÁßçÜAá ÕKáçºøáKÄí. ¨ ÕÝßµ{ßW ÈßæKˆÞ¢ ÕÞÙÈBZ ²øáÕßÇ ÈßÏdLÃÕᢠ§ˆÞæÄ æÎÏßXçùÞÁßçÜAí §¿ß‚áµÏùáµÏÞÃí. ¥ÄáçÉÞæÜÄæK Äßøß‚á¢. ®dÄ ÕÜßÏ ¥Éµ¿ØÞÇcÄÏÞÃí §Õßæ¿æÏÞæA. ÍÞ·cJßÈí ¥Éµ¿BZ ©IÞµáKßæˆKí ¦ÖbØß‚ÞWJæK ®LáÎÞdÄ¢ ØÎÏÎÞÃí ¨ çdµÞØáµ{ßW È×í¿æM¿áKÄí. ¥ÄßÈá ɵø¢ ÈÞÜᢠµâ¿ßÏ ²øá µÕÜÏßW ²øá èùxí ç¿Y ÈWµßÏÞW ®ˆÞÕVAᢠØÎÏ¢ ÜÞÍßAÞ¢.

¥ÄáçÉÞæÜ d¿ÞËßµí Øß·íÈW ©U ¼¢µí×Èáµ{ßWJæK ÈßÏÎÜ¢¸È¢ È¿AáKá. ÈÎáAá ÕÜçJAÞÃí ÄßøßçÏIæÄCßW ÈNZ ÕÜÄáÍÞ·¢ çºVKÞÃí Øß·íÈÜßÈá ÎáKßW ØíÅÞÈ¢ Éß¿ßAáµ. ®KÞW Øß·íÈW µßGáçOÞZ µÞÃÞ¢ ÈNáæ¿ ¯xÕᢠ§¿çJ ÍÞ·JáU ²øá ÕÞÙÈ¢ ÈNáæ¿ ÎáKßÜâæ¿ ÕG¢Õ‚á ÕÜçJAá ÄßøßÏáKÄí. ÉßKÞæÜ ²øáÉß¿ß ÕÞÙÈB{á¢. §æÄLá ÏáµíÄßÏÞÃí? §Äí ®Õß¿æJ èdÁÕß¹í øàÄßÏÞÃí? ÈNZ ÎÞdÄΈ, ÈNáæ¿ ÉßKÞæÜ ÕK ÉÜøᢠ§Õßæ¿ ÎIzÞøÞµá¢. ØÄcJßW ÈßÏ΢ ÉÞÜßAáKÕV ÎIXÎÞøÞÕáµÏᢠ¥Äá æÄxßAáKÕV çµÎXÎÞøÞÕáµÏᢠ溇áµÏÞÃßÕßæ¿. ¥ÜïÞæÄ øfÏßÜï ®KÄÞÃí ¥ÕØíÅ. §ÄßW ¾ÞÈᢠÈßB{ᢠµáxAÞøÞÃí.

¥ÄáçÉÞæÜ ÈßÏÎdɵÞø¢ ¼¢µí×Èáµ{ßæÜ §¿ÄáÕÖ¢ dËàÏÞÃí. ®KÞW ¯xÕᢠµâ¿áÄW ç†ÞAí ¥Õßæ¿ÏÞÃí. §BæÈæÏÞæA Ø¢ÍÕßAáKÄí ¥¼í¾Ä æµÞIÞæÃKí ®ÈßAá çÄÞKáKá. èdÁÕVÎÞVAá ÖøßÏÞÏ çÌÞÇÕÄíµøâ µßGßÏßæˆCßW §æÄÞæA ÈNZ ®Kᢠ¥ÈáÍÕß‚áæµÞçIÏßøßAá¢.

ÕIß ³¿ßAáKÕæø ÎÞdÄ¢ µáx¢ ÉùEßGá µÞøcÎ߈. çÈçøæºÞæŒ ²Þ¿ßAÞÈùßÏÞJÕVAá èÜØXØí ÈWµáKÕøᢠ²øáçÉÞæÜ µáxAÞøÞÃí. ²øáÕßÇ¢ ÕIß ³¿ßAÞX ¥ùßÏÞÕáK ¦VAᢠ§Õßæ¿ èÜØXØí µßGá¢. ®‚í ®¿áAÞX ¥ùßÏáµ ®KÄÞÕøáÄí ²øá èdÁÕùáæ¿ çÏÞ·cÄ. ·ÄÞ·Ä ÈßÏÎBZ æÄxßAÞæÄ ØáøfßÄÎÞÏß ÕÞÙÈ¢ ²Þ¿ßAÞX µÝßÕáUÕçÈ èdÁÕß¹í ØàxßW §øßAÞX çÏÞ·cÄÏáUâ. ¥ÄßÈá ÈNáæ¿ èdÁÕß¹í æ¿Øíxßæa øàÄßÄæK ÎÞùâ.

èÜØXØí æµÞ¿áAáKÄßÈá ÎáXÉí ²øÞ{áæ¿ ·ÄÞ·Ä Ø¢ØíµÞø¢ ÎÈTßÜÞAÞX çÎÞçGÞVÕÞÙÈ ÕµáMßæÜ ³ËßØVÎÞVAá µÝßÏâ. ¥ÏÞZ ÕIß ³¿ßAáKÄá ÈßÏ΢ ÉÞÜß‚ÞçÃÞ ®KùßÏÞX d·ìIßWAâ¿ß ÕIß ³¿ß‚áçÈÞAßÏÞW ÎÞdÄ¢ çÉÞøÞ, çùÞÁßÜâæ¿ ³¿ßAâ.

ÄßøßÏÞX É޿߈ÞJß¿Já ÄßøßÏøáÄí. ÈßVJÞX É޿߈ÞJß¿Já ÈßVJøáÄí. §ÄßW ²øá çÉÞÏßaßW æÄxáÉxßÏÞW ¥ÏÞZAá èÜØXØí æµÞ¿áAøáÄí. Õ{æø æÉæGKá ØbLÎÞAÞÕáK ²øá ¯VMÞ¿ÞÕøáÄí èdÁÕß¹í èÜØXØí. §BæÈ ÉÜ dÉÞÕÖc¢ æ¿ØíxßW çÄÞxá ÉßæKÏᢠÄßøáJßJßøáJß çÕâ èÜØXØí ØOÞÆßAÞX. ¥BæÈÏÞÕáçOÞZ ÕIßÏáÎÞÏß çùÞÁßW §ùBáçOÞZ ¥ÏÞZ d¿ÞËßµí ÈßÏÎBZ ÎÈTßÜÞAßÏßøßAá¢. ¥çMÞZ ÈßÏÎÜ¢¸ÈBZ µáùÏá¢. ÉßæKÏᢠܢ¸ßAáKÕæø Éß¿ßµâ¿ÞÈÞÕâ d¿ÞËßµí æÉÞÜàØí.

²øá ØíÅÜJá æÉÞÜàØí ÉøßçÖÞÇÈ È¿JßÏÞW ÈÞÜß¿Já ç†ÞAí ©IÞÕáK ¥ÕØíÅÏÞÃí §Kí. ¥Äá ÎÞùâ. ¥ÄßÈá µâ¿áÄW ©çÆcÞ·ØíÅV ø¢·JßùBâ. ØOK øÞ¼cB{ßçÜÄá çÉÞæÜÏáU ¦Á¢Ìø ÕÞÙÈBZ §Õßæ¿Ïᢠ§ùBáKá. ¥ÕÏáæ¿ ®HÕᢠÕXçÄÞÄßW µâ¿áµÏÞÃí. ¥çMÞZ ¦ øÞ¼cB{ßçÜÄáçÉÞæÜ ÕàÄß µâ¿ßÏ çùÞÁáµ{ᢠÈÎáAá çÕâ. 20 µßçÜÞÎàxV çÕ·JßW çÉÞµáK ³çGÞùßfÏíAᢠ40 µßçÜÞÎàxùßW çÉÞµáK µÞùßÈᢠØíµâGùßÈᢠÌØßÈᢠ®ˆÞ¢µâ¿ß §Õßæ¿ ²x d¿ÞAí ÎÞdÄÎÞÃáUÄí. §Äí ¥ØÞÇcÎÞÃí.

¥ÄáçÉÞæÜ ÄæKÏÞÃí çùÞÁßæa ÕÖB{ßÜâæ¿ È¿AáKÕøá¢. ¥ÕøᢠÈßÏ΢ ÉÞÜßAÞX ÌÞÇcØí@øÞÃí. ÕIß ³¿ßAáçOÞZ æÎÞèÌW çËÞY ©ÉçÏÞ·ßAáKÄá çÉÞæÜÄæK ¥Éµ¿µøÎÞÃí ¥ÄáÉçÏÞ·ß‚áæµÞIí µÞWÈ¿ÏÞÏß çùÞÁí Îáù߂ᵿAáKÄá¢.

ÕIßçÏÞ¿ßAáçOÞZ ¾ÞX dÖißAÞùáIí, ®ˆÞÕøáæ¿Ïᢠ²øá èµ æºÕßÏßÜÞÃí. §ÄᢠçÕÃæÎCßW ²øá µcÞÎùÏßW ×âGí 溇ÞÕáKÄÞÃí. §Jø¢ ÄÜÄßøßE ¯VMÞ¿áµæ{ˆÞ¢ ÎÞùßÏÞçÜ ÈÎáAá Ȉ ·ÄÞ·Ä Ø¢ØíµÞø¢ ©IÞµâ. ®CßçÜ çùÞÁßW æÉÞÜßÏáK ¼àÕÈáµæ{Aáùß‚áU µHàøßÈí ¥LcÎáIÞµâ. ²øá ÕV×¢ ©IÞµáK çùÞÁɵ¿B{ßW 99 ÖÄÎÞÈÕᢠÙcâÎX ®ùV æµÞIí ©IÞµáKÄÞÃí. ÌÞAß ²øá ÖÄÎÞÈ¢ ÎÞdÄÎÞÃí æÎAÞÈßAW ®ùV µÞøÃAÞøÈÞÕáKÄí.

¥çMÞZ ÈNZ ÕߺÞøß‚ÞW §ˆÞÄÞAÞX ÉxáKÄÞÃí 99 ÖÄÎÞÈ¢ ¥Éµ¿B{á¢. ¥Éµ¿BZ ²ÝßÕÞAÞX ÈÞ¢ ²ÞçøÞøáJøᢠ²øá µÞøc¢ ºßLß‚ÞW ÎÄß. çùÞÁí ÈÎáAá ÎÞdÄÎáUĈ. ®ˆÞÕøáç¿ÄáÎÞÃí. ÈNæ{çMÞæÜ ÄßøAáUÕøÞÃí ÎxáUÕøá¢. ÈNáæ¿ ¼àÕXçÉÞæÜ dÉÇÞÈæMGÄÞÃí ÎxáUÕøáæ¿ ¼àÕÈá¢. ²øá ¼àÕX §ˆÞÄÞÏÞW ¥ÄáÎâÜ¢ ÆáøßÄ¢ ¥ÈáÍÕßçAIßÕøáKÄí ²øáÉÞ¿í ¼àÕßÄB{Þµá¢. ¥ÄáÎâÜ¢ æÉÞÜßEáçÉÞµáKÄí ²øáÉÞ¿í ØbÉíÈB{ÞÕá¢. ¥ÄßÈá ÈNZ µÞøÃAÞøÞÕÞÄßøßAáµ.

Fun & Info @ Keralites.net
www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___