Sunday, 29 September 2013

[www.keralites.net] FW: കാലിത് =?utf-8?B?4LSk4LWA

 

µÞÜßJàx µá¢ÍçµÞâ: ÜÞÜá dÉØÞÆí ÏÞÆÕí µáxAÞøX 
ØbL¢ çÜ~µX

 

çµÞ¿ÄßÏßW ÙÞ¼øÞµÞX ÜÞÜá dÉØÞÆí ÏÞÆÕí ùÞFßÏßW ®JßÏçMÞZ.
É¿íÈ (ÌßÙÞV)D µÞÜßJàx µá¢ÍçµÞÃçAØßW ¦Væ¼Áß ¥ÇcfX ÜÞÜádÉØÞÆí µáxAÞøæÈKí çµÞ¿Äß. ÎâKá ÎáÄW ¯ÝáÕæø ÕV×¢ Ößf ÜÍßAÞÕáK µáxB{ÞÃí ÜÞÜáÕßÈá çÎW ùÞFßÏßæÜ ØßÌß° dÉçÄcµ çµÞ¿Äß ºáÎJßÏßøßAáKÄí. ÕcÞÝÞÝí‚ Ößf ÕßÇßAá¢. §çÄÞæ¿ ÜÞÜáÕßÈí ®¢Éß ØíÅÞÈ¢ È×í¿ÎÞµáæÎKí ©ùMÞÏß.   ÎáX Îá~cÎdLß ¼·KÞÅí ÎßdÖ ©ZæMæ¿ 46 dÉÄßµ{ÞÃá çµØßÜáUÄí. Ø¢ØíÅÞÈ ÕßͼÈJßÈá ÎáXÉí ÌßÙÞùßW ©ZæMGßøáKÄᢠ§çMÞZ ¼ÞV¶mí Ø¢ØíÅÞÈJßæa ÍÞ·ÕáÎÞÏ èºÌÞØ d¿×ùßÏßW ÈßKí ¥ÈÇßµãÄÎÞÏß 37.7 çµÞ¿ß øâÉ ÉßXÕÜß‚áæÕKÞÃí çµØí.

µÞÜßJàx µá¢ÍçµÞÃJßW ¦æµÏáU 61W 53 çµØáµ{ÞÃí ØßÌß° çµÞ¿ÄßÏáæ¿ Éøß·ÃÈÏßÜáUÄí. §ÄßW 44 ®HJßW 500 çÉVAí Ößf ÜÍß‚ßGáIí. ÜÞÜá dÉØÞÆí ÏÞÆÕí §ÄßW ¥Fá çµØáµ{ßÜÞÃí ©ZæMGßGáUÄí. ÌßÙÞV Îã·Ø¢øfà յáMßæa çÈÄãÄbJßW µÞÜßJàx, Îã·BZAáU ÎøáKíí, ¦ÖáÉdÄß ©ÉµøÃBZ ®KßÕ ÕÞBáKÄßW çµÞ¿ßµ{áæ¿ ¥ÝßÎÄß È¿JßæÏKÞÃí çµØí. ÄGßMí, µáxµøÎÞÏ ·âÂÞçÜÞºÈ, ¥ÝßÎÄß ®Kà µáxB{ÞÃí ÜÞÜáÕßæÈÄßæø ºáÎJßÏßøáKÄí.

øÞ¼cæJ Éß¿ß‚áµáÜáAßÏ µÞÜßJàx çµØí ¦Æc¢ ÉáùJáÕKÄí 1996ÜÞÃí. 1997 W ·ÕVÃV çdÉÞØßµcâ×Èí ¥ÈáÎÄß ÈWµßÏÄßæÈ Äá¿VKí ÜÞÜádÉØÞÆí ÏÞÆÕí Îá~cÎdLß ØíÅÞÈ¢ øÞ¼ßÕ‚á. Äá¿VKí ¥çgÙJßæa ÍÞøc ùÞÌùß çÆÕß Îá~cÎdLßÏÞÏß ØíÅÞÈçÎxá.

çÜÞµíØÍÞ ÄßøæE¿áMí É¿ßÕÞÄßWAæÜJßÏ ØÞÙºøcJßW ÜÞÜáÕßæÈÄßøÞÏ çµØí çÆÖàÏ dÖi çÈ¿ßÏßøßAáµÏÞÃí. dµßÎßÈW çµØáµ{ßW øIá ÕV×çÎÞ ¥ÄßçÜæùçÏÞ ÖßfßAæM¿áK ®¢ÉßÎÞøᢠ®¢®W®ÎÞøᢠ©¿X ¥çÏÞ·cøÞAæM¿áæÎKí ¼âèÜÏßWØádÉࢠçµÞ¿Äß ÕßÇß dÉØíÄÞÕß‚ßøáKá. §ÄßæÈ Îùßµ¿AÞX çµdw ØVAÞV ²ÞVÁßÈXØí æµÞIáÕøÞX dÖÎßæ‚CßÜᢠ®ÄßVMí ÖµíÄÎÞÏÄßÈÞW È¿MÞÕÞX ØÞÇcÄÏ߈. ÌßÙÞùßW ÄßøæE¿áMí Ø~cB{áæ¿ øâÉàµøÃJßÜᢠçµØßæÜ ÕßÇß ÈßVÃÞϵÎÞµáæÎKí ©ùMÞÏß. ÌßÙÞùßÜᢠ¼ÞV¶mßÜᢠØáøfÞ È¿É¿ßµZ ÖµíÄÎÞAßÏßGáIí.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1

 

hi
your are the one pointing always personel inselts on this gruop. behaviour on using language is important than education.(give respect and take respect) 
you are highly educted, and self prouded,santhi bushan  was old law minister  of janatha party minstery .and father of prasanth. here litrecy is not important ,communication and conversation is important for improve language and knowledge.  I am not doing administration job.
thanks for replying me that means you are getting the points what i wrote. chandi,saleem raj,joppan and saritha all keralites including school  students know the famous names. (even no spelling)
 
best regards

From: Thomas Mathew <thomasmathew47@hotmail.com>
To: "Keralites@yahoogroups.com" <keralites@yahoogroups.com>; "jaras02@yahoo.com" <jaras02@yahoo.com>
Sent: Monday, September 30, 2013 6:56 AM
Subject: RE: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
Dear Mr.  Jaras  or what ever your name is

I took some time to understand what you wanted to say due to the faulty language. Your comments about my political support is unwarranted. You have the right to argue your side  but not personal attack on any one.  For your information, there is no known Supreme Court Advocate by name Sasi Bhushan. The only Sasi Bhushan who was famous was a congress leader of Delhi, who died 20 years back. It is a pity that the supporter of Achuthandan  does not know even the spelling of Chandi, the DM. 

 If I say that Achunandan has support from semi-literates like you what will you feel. So please refrain from making personal attacks.

T. Mathew
From: jaras02@yahoo.comTo: Keralites@yahoogroups.comDate: Sun, 29 Sep 2013 09:47:50 -0700Subject: Re: [http://www.keralites.net/] ജനാധിപത്യവും 1  
Dear Bala
 
Mr.TM is a blind supportter of congress, his ears are close on spectram,saritha, illeagal gold buisiness etc. Even Mr Achuthanandan is below 10Std, he is better than those correpted leaders. And he have good support from famous supreme courts advocates, prasanth bushion,
sasi bushion and ramjethmalani etc. Fight against correption even he not get support from his political party. He is 100% better than chadi &joppan ,saeem raj company.
 
Best regards


From: Bala p.l <plbala52@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Sunday, September 29, 2013 7:13 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
Mr. TM
The suggetion is to prescribe a minimum qualification that since the criteria for all Jobs both in Govt & Pvt sector. No hard and fast rule Achuthanandan should be the cm. If he does not become the Cm the kerala will not immerse in Arabian sea. Incidentaly why you point out he alone pls as if all the other MLAs are +10. Any Anandan can be the cm if he/she has the prescibed qualification to contest /win/ their party get the majority and they are are nominated to CMs post
 
Time and again you tend to read what is not meant or written( EZUTHAPPURAM VAYIKKALLE SAARE!)
Bala
Chennai
 
    

From: Thomas Mathew <thomasmathew47@hotmail.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Sunday, 29 September 2013 11:56 AM
Subject: RE: [http://www.keralites.net/] ജനാധിപത്യവും 1
 
If a minimum  education qualification of 10th pass is  prescribed for MLAs how can persons like Achunandan can become the Chief Minister of Kerala

T. Mathew
From: groupstonath@gmail.com To: Keralites@yahoogroups.com Date: Sat, 28 Sep 2013 07:51:15 +0530 Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1 
And what does these monkeys do? They search for opportunities for some lucrative scams and in case of customs and excise dig for information on how to either fleece the employees or loot others. Bah ! our "democrazy" has made such abhorrent things happen. Peoples Representation Act should be completely re-written and only meritorious and educated (not those money paid degrees from some unknown universities) must be allowed to contest election. More women to be elected since they will reduce corruption and no reservation – only merit should be allowed.
Ravi
 
From: Bala p.l
Sent: Friday, September 27, 2013 6:17 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
 

Sir,
how about a minimum educational qualification for a class 4 in Govt office I think it is 8th std pass or now 10th pass. But to become MLA or Mp no educational qualification necessary. Any donky can become. And the top of it I have seen these bunch of JHONYS coming to Custom N Central excise offices as PARLIAMENOTRY COMMITTEE. The IRS officers will be on their toes till such time these monkeys leave. The whole day the dept cannot work.
Bala
Chennai
From: Jayachandran V <jayachandranv50@yahoo.in>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Friday, 27 September 2013 5:49 AM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 
 
Even for the post a peon in Govt.office there is police verification to know whether there is any criminal case pending against the candidate.After which only the posting will be regularized and probation declared.
 
From: Bala p.l <plbala52@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 26 September 2013 10:01 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
Dear Chandrasekaran kartha,
We are all Avatharams. Do you doubt. Lead  a pious life and be devoted high morale values. Let us all join together and do our best and Lord will help us.General election us fast approaching. Let us vote not on party line but on the charector of the candidate. Let him be of any party or an independent.
Then you will see the sea change.
All the Best
Rgds
bala 
From: kartha chandrasekharan <kckartha@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 26 September 2013 12:34 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
What a pity condition we are facing, and where are we proceeding to? What wrong we have done to face all these? Is it the common man's mistake for this condition? We saw that these so called parlamentarians cant safeguard us. This is the time when an AVATHAARAM comes and save us. Let us all join together and pray for that avathaaram. God, Save us.

 
From: Jinto P Cherian <jinto512170@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, 25 September 2013 10:45 PM
Subject: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
കള്ളന്‍മാരും കൊള്ളക്കാരും കൊലപാതകികളും ബലാല്‍സംഗക്കാരും അടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കു നന്ദി. നികുതിപ്പണം മോഷ്ടിക്കുകയും എതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കയും വോട്ടുവാങ്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കലാപങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരടങ്ങിയ സമൂഹമാണ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ സുഖലോലുപരായി ഇന്ത്യയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ബലാല്‍സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നീയൊക്കെ വോട്ടു ചെയ്യെടാ പട്ടികളെ എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം നല്‍കുന്ന ജനാധിപത്യസംരക്ഷകര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ കൂടിയാവണമെന്നത് അടിസ്ഥാനയോഗ്യതകളിലൊന്നാക്കുന്നതിനായി കൈകോര്‍ക്കുന്ന കേന്ദ്രക്യാബിനറ്റിനു മുന്നില്‍ സ്രാഷ്ടാംഗപ്രണാമം.
യോഗ്യന്‍മാരെന്നു ജനം കരുതിയ ജനപ്രതിനിധികള്‍ സ്വയം പരമനാറികളാണെന്നു രാജ്യത്തോടു മുഴുവന്‍ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാണവും മാനവുമില്ലാത്തെ ഓര്‍ഡിനന്‍സിനാണ് അംഗീകാരം നല്‍കാന്‍ ക്യാബിനറ്റ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെ അയോഗ്യരാക്കുന്ന നീതിയുക്തമായ ഒരു വിധിയെ മറികടക്കാന്‍ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെന്നു സുപ്രീം കോടതി നീരിക്ഷിച്ച വഴികള്‍ തേടുന്നവരോട് തെല്ലും ബഹുമാനമോ ആദരവോ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നത് തുറന്നുപറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിനു കരുത്തും വിശ്വാസ്യതയും പകരുന്ന ചരിത്രപരമായ വിധി, കോടതി കുറ്റവാളികളെന്നു കണ്ടെത്തിയ ജനപ്രതിനിധികളെ അയോഗ്യരാക്കുന്നതായിരുന്നു. വിധി പുനപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിനോട് അത് അസാധ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി, കുറ്റവാളികളെന്ന് കോടതി വിധിച്ചശേഷവും എം.പിമാര്‍ക്കും എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കും നിയമനിര്‍മാണ സഭകളില്‍ തുടരാന്‍ അനുവാദം നല്‍കുന്ന ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം എട്ടാം വകുപ്പിലെ നാലാം ഉപവകുപ്പ് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നതു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെ മറികടക്കാന്‍ നിയമം രചിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയോടും ജനങ്ങളോടും എന്തെങ്കിലും പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസമാണ്.
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ തൂണുകളിലൊന്നാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ജുഡീഷ്യറി ഓരോ വിധികള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നേരമ്പോക്കിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നു നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവുന്നത് പല വിധികളോടുമുള്ള എക്‌സിക്യുട്ടീവിന്റെ പ്രതികരണം കാണുമ്പോഴാണ്. അഴിമതിയില്‍ മുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ഭരണസംവിധാനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിധികള്‍ നല്‍കുന്ന നീതിപീഠത്തെ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ നെയ്തു പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അശ്ലീലങ്ങളിലൊന്നാണ്. ക്രിമിനലുകള്‍ ജനപ്രതിനിധികളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയകക്ഷികള്‍ അതിനു വേണ്ടി നിയമമുണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ അപകടത്തിലാകുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ നീതിബോധമാണ്. കള്ളന്‍മാരെയും കൊലപാതകികളെയും ജനപ്രതിനിധികളായി നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവര്‍ കമ്മിഷന്‍ കൊടുത്താല്‍ ആര്‍ക്കു വേണ്ടിയും എ്ന്തു നിയമവും ഉണ്ടാക്കി പാസ്സാക്കില്ല എന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുറപ്പുമില്ല.
ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരാന്‍ എന്തൊക്കെ ന്യായങ്ങള്‍ നിരത്തിയാലും എത്രയൊക്കെ വാദങ്ങളുന്നയിച്ചാലും യഥാര്‍ത്ഥകാരണങ്ങള്‍ കണക്കുകളില്‍ വ്യക്തമാണ്. വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികളില്‍ 30 ശതമാനവും ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ പ്രതികളാണ്. അതില്‍ത്തന്നെ 14 ശതമാനം പേര്‍ക്കെതിരെയുള്ളത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. ഏകദേശ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ആകെയുള്ള 543 എം.പി.മാരില്‍ 162 പേര്‍ക്കുമെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുണ്ട്. രാജ്യസഭയിലെ 232 അംഗങ്ങളില്‍ 40 പേര്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 4032 എം.എല്‍.എ.മാരില്‍ 1258 പേര്‍ക്കെതിരെയും ക്രിമിനല്‍ കേസുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 48 ശതമാനം ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കെതിരെയും ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുണ്ട്. ഇതില്‍ ഒന്‍പത് ശതമാനം പേര്‍ക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണുള്ളത്. ബിഹാറിലെ 58 ശതമാനവും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ 47 ശതമാനവും എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസുണ്ട്. ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ചയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 82 ശതമാനം ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കും ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുണ്ട്. ആര്‍.ജെ.ഡി.യിലെ 64 ശതമാനവും സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയിലെ 48 ശതമാനവും ബി.ജെ.പി.യിലെ 31 ശതമാനവും കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ 21 ശതമാനവും ജനപ്രതിനിധികള്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസ് നേരിടുന്നു.
വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും മനുഷ്യത്വവും സംസ്‌കാരവുമുള്ള മനുഷ്യര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാന്‍ ധൈര്യപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് പക്കാ ക്രമിനലുകള്‍ തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളായി തുടരേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ്. ക്രിമിനലുകളായ ജനപ്രതിനിധികളെ അയോഗ്യരാക്കുന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള എത്രാമത്തെ ശ്രമമാണ് എന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഇത്തവണ സംഗതി വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് അധികാരത്തിന്റെ കോണകശീലയില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്ന പുതിയ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പാസ്സാക്കുമ്പോള്‍ പൊതുനന്മയെ കരുതി വിധി പ്രസ്താവിച്ച നീതിപീഠത്തെ നോക്കി രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ 'ഡാ ശുംഭാ' എന്നു വിളിക്കുന്ന എഫക്ടാണ്. ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളോടുള്ള ബഹുമാനം ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ, ക്രിമിനല്‍ കുറ്റങ്ങള്‍ ചെയ്യുകയും ജനപ്രതിനിധികളായി തുടരുകയും വേണമെന്നു വാശിയുള്ള നേതാക്കന്‍മാരോട് ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ- പോയി ചത്തൂടേ?
www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] 70 households in Punjab's Bahadurpur village have been getting

 

70 households in Punjab's Bahadurpur village have been getting free cow dung gas for six hours daily for the last three years.
All the villagers had to do was invest a few hundred rupees to buy a gas stove and plastic pipe to get their quota of fuel from the main supply line.

'The idea came when we were laying a sewerage line for which every household had contributed. First, we decided that we will collect cow dung from every household to install a common gas plant but we dropped the idea as it was not feasible. We then decided to rear cows to produce free gas for the village,' 53-year-old Dilbar Singh said.
After returning from Dubai in 2008, Dilbar had helped his fellow villagers to build a community hall for the benefit of the locals.

In 2009, he and some other NRIs and locals laid a 4,000-metre sewerage line in the village.

A joint family comprising of 13 members, Dilbar and his brothers are basically farmers. They also run a dairy farm in the village.
bahadurpur village is getting free gas supply for six hours every day since Dilbar Singh installed a cowdung plant in 2010
bahadurpur village is getting free gas supply for six hours every day since Dilbar Singh installed a cowdung plant in 2010

'One of the difficulties we faced was transportation of cow dung. I contacted a German company but the machinery they suggested was costing around Rs 50 lakh. We developed our own by spending a few thousand rupees. I call it jugad,' Dilbar said.

He claims that over three years, the initiative has saved enough gas to fill 2,000 LPG cylinders.

Impressed with Dilbar's work, villagers said the gas plant has also helped optimise the use of cow dung and thereby saved pollution of local water bodies.

Read more:
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2437594/Punjab-family-fuels-clean-drive-households-free-gas-hours-day.html#ixzz2gLXZ4Gnf 
Ravi

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] =?utf-8?B?4LSJ4LSk4LWN4LSV4LWN4LSV4LSj4LWN4LSg4LSv4LWB4LSf4LWGI

 

ഉത്ക്കണ്ഠ എന്നെ വല്ലാതെ വീര്‍പ്പുമുട്ടിക്കുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ തല ചിതറുമെന്നു വരെ തോന്നാറുണ്ട്.
ഒരു ധനികനുണ്ടായിരുന്നു. കടുത്ത ഉത്ക്കണ്ഠയും ഭയവും അദ്ദേഹത്തെ സദാ മഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ദുഃസഹമായ ജീവിതം. ധനികന് വിവരമുള്ള ഒരു കാര്യസ്ഥനുണ്ട്. യജമാനന്റെ അടുത്ത ഉത്ക്കണ്ഠ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന വിനകള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് കാര്യസ്ഥനറിയാം. യജമാനനെ ഒറ്റയ്ക്കു കിട്ടിയ ഒരു ദിവസം കാര്യസ്ഥന്‍ ചോദിച്ചു.
"അങ്ങ് ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദൈവം ഈ ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെ കാര്യങ്ങല്‍ നന്നായി നടന്നിരുന്നു ശരിയല്ലേ.?"
"അതേ" ധനികന്‍ പറഞ്ഞു.
അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ദൈവം ഈ ലോകം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകില്ലേ?
"ഉവ്വ്."
"അങ്ങ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ സമയം ഈശ്വരന്‍ തന്നെയല്ലേ ലോകം ഭരിക്കുന്നതും."
"അതേ."
"പിന്നെന്തിന് ഈ അനാവശ്യമായ ഉത്ക്കണ്ഠ? എല്ലാം ദൈവം ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുക. പിന്നെ വെറുതെയിരിക്കുക. ദൈവത്തില്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കൂ, ശാന്തനാകൂ."
സംശയക്കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോള്‍ ദൈവത്തില്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കൂ. 
ദുര്‍ബ്ബലനെന്ന് സ്വയം തോന്നുന്നുമ്പോള്‍ സര്‍വ്വശക്തനില്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കൂ.
ഈശ്വരനെ സര്‍വ്വാത്മനാ സ്നേഹിക്കൂ ഹൃദയംഗമമായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനുള്ള കഴിവിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കൂ. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടില്ല.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

RE: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1

 

Dear Mr. Naryanan

It is easier  to advise Government servants to stand against pressure. I was a Government servant, who stood against pressure and who refused to do any thing which I felt was not according to the rules. I gained nothing except a straight backbone, but lost a lot of things, like foreign tours and plum postings etc.  All the persons may not like to sacrifice the gains for a straight back  bone. So do not blame them if they are submissive to their bosses both political and bureaucratic. 

T.Mathew

From: nnr_rama@yahoo.com
To: Keralites@yahoogroups.com
Date: Sun, 29 Sep 2013 17:53:33 -0700
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1

 

Hi,
I said almost all and not all.  People have to stand up to such assaults.  It has happened to me and mercifully I was not a Govt. Officer.  What happened to
that Lady, she became Chennai Commisioner isn't it inspite of the transfer order.  So, honest officers will always stand up.  The corrupt ones will not and
cannot but can only curry favour. By saying this is the condition you have resigned to the fate.  Are you also a Govt. Officer.  I have a strong feeling you are one.
Please see also my last sentence in my mail.  

Rgds  


From: Bala p.l <plbala52@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Sunday, September 29, 2013 5:02 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1

 
Mr. N.R,
Like in any Govt Dept there are in Customs too corrupt officials. But Not all the Customs officials are corrupt.
In 1992/93 one lady IRS officer  who was in charge of Chennai Airport when on duty, One MP and his PA came 
 to Airport to take his flight to Delhi. As per the protocol she received him put him in VIP room and kept a P>O.( Preventive officer) to attend. Since She has to attend an international flight she went for that. The MP N His PA insisted her presence till their departure but she politely refused sighting the arrival of an international flight. The PA spoke in bad language and within 5 to 6 hrs of their landing in Delhi the Commissioner of Customs chennai received a fax message. It was her transfer to central excise the next day. She was carrying 5 months( Pregnent). she is an honest officer and today she is the Commissioner of Customs Chennai. 
This is the reason the IRS many a time crawl and not they have   anything to hide.
Why, In chennai I have seen boys of 20 + telling the police that he is the son of a counciller or an MLA and the police let him go. for the Police know that what will be his fate if he is strict. This is the condition prevailing in our country today.
Bala
Chennai       
 recei
From: Narayanan Ramachandran <nnr_rama@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Saturday, 28 September 2013 6:48 AM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
Hi, Hello,

Why IRS Officers should be on their toes.  That means they have something to hide.  In any case almost all the Customs and Central Excise staff  from bottom to top are corrupt and they only know to harass ordinary people.  They put up a brave front in front of them. You should see them crawling in front of their superiors and
the high and mighty.  Same goes for all the Govt. people.  This trend must be arrested.  It can only be done by Govt. staff themselves.

Rgds RAM  

From: Bala p.l <plbala52@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Friday, September 27, 2013 6:17 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
Sir,
how about a minimum educational qualification for a class 4 in Govt office I think it is 8th std pass or now 10th pass. But to become MLA or Mp no educational qualification necessary. Any donky can become. And the top of it I have seen these bunch of JHONYS coming to Custom N Central excise offices as PARLIAMENOTRY COMMITTEE. The IRS officers will be on their toes till such time these monkeys leave. The whole day the dept cannot work.
Bala
Chennai
From: Jayachandran V <jayachandranv50@yahoo.in>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Friday, 27 September 2013 5:49 AM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 
 
Even for the post a peon in Govt.office there is police verification to know whether there is any criminal case pending against the candidate.After which only the posting will be regularized and probation declared.

From: Bala p.l <plbala52@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 26 September 2013 10:01 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
Dear Chandrasekaran kartha,
We are all Avatharams. Do you doubt. Lead  a pious life and be devoted high morale values. Let us all join together and do our best and Lord will help us.General election us fast approaching. Let us vote not on party line but on the charector of the candidate. Let him be of any party or an independent.
Then you will see the sea change.
All the Best
Rgds
bala  
From: kartha chandrasekharan <kckartha@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Thursday, 26 September 2013 12:34 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
What a pity condition we are facing, and where are we proceeding to? What wrong we have done to face all these? Is it the common man's mistake for this condition? We saw that these so called parlamentarians cant safeguard us. This is the time when an AVATHAARAM comes and save us. Let us all join together and pray for that avathaaram. God, Save us.


From: Jinto P Cherian <jinto512170@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, 25 September 2013 10:45 PM
Subject: [www.keralites.net] ജനാധിപത്യവും 1
 
കള്ളന്‍മാരും കൊള്ളക്കാരും കൊലപാതകികളും ബലാല്‍സംഗക്കാരും അടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കു നന്ദി. നികുതിപ്പണം മോഷ്ടിക്കുകയും എതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കയും വോട്ടുവാങ്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കലാപങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരടങ്ങിയ സമൂഹമാണ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ സുഖലോലുപരായി ഇന്ത്യയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ബലാല്‍സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നീയൊക്കെ വോട്ടു ചെയ്യെടാ പട്ടികളെ എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം നല്‍കുന്ന ജനാധിപത്യസംരക്ഷകര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ കൂടിയാവണമെന്നത് അടിസ്ഥാനയോഗ്യതകളിലൊന്നാക്കുന്നതിനായി കൈകോര്‍ക്കുന്ന കേന്ദ്രക്യാബിനറ്റിനു മുന്നില്‍ സ്രാഷ്ടാംഗപ്രണാമം.
യോഗ്യന്‍മാരെന്നു ജനം കരുതിയ ജനപ്രതിനിധികള്‍ സ്വയം പരമനാറികളാണെന്നു രാജ്യത്തോടു മുഴുവന്‍ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നാണവും മാനവുമില്ലാത്തെ ഓര്‍ഡിനന്‍സിനാണ് അംഗീകാരം നല്‍കാന്‍ ക്യാബിനറ്റ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെ അയോഗ്യരാക്കുന്ന നീതിയുക്തമായ ഒരു വിധിയെ മറികടക്കാന്‍ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെന്നു സുപ്രീം കോടതി നീരിക്ഷിച്ച വഴികള്‍ തേടുന്നവരോട് തെല്ലും ബഹുമാനമോ ആദരവോ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നത് തുറന്നുപറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിനു കരുത്തും വിശ്വാസ്യതയും പകരുന്ന ചരിത്രപരമായ വിധി, കോടതി കുറ്റവാളികളെന്നു കണ്ടെത്തിയ ജനപ്രതിനിധികളെ അയോഗ്യരാക്കുന്നതായിരുന്നു. വിധി പുനപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിനോട് അത് അസാധ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി, കുറ്റവാളികളെന്ന് കോടതി വിധിച്ചശേഷവും എം.പിമാര്‍ക്കും എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കും നിയമനിര്‍മാണ സഭകളില്‍ തുടരാന്‍ അനുവാദം നല്‍കുന്ന ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം എട്ടാം വകുപ്പിലെ നാലാം ഉപവകുപ്പ് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നതു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെ മറികടക്കാന്‍ നിയമം രചിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയോടും ജനങ്ങളോടും എന്തെങ്കിലും പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസമാണ്.
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ തൂണുകളിലൊന്നാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ജുഡീഷ്യറി ഓരോ വിധികള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നേരമ്പോക്കിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നു നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവുന്നത് പല വിധികളോടുമുള്ള എക്‌സിക്യുട്ടീവിന്റെ പ്രതികരണം കാണുമ്പോഴാണ്. അഴിമതിയില്‍ മുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ഭരണസംവിധാനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിധികള്‍ നല്‍കുന്ന നീതിപീഠത്തെ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ നെയ്തു പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികള്‍ ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അശ്ലീലങ്ങളിലൊന്നാണ്. ക്രിമിനലുകള്‍ ജനപ്രതിനിധികളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയകക്ഷികള്‍ അതിനു വേണ്ടി നിയമമുണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ അപകടത്തിലാകുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ നീതിബോധമാണ്. കള്ളന്‍മാരെയും കൊലപാതകികളെയും ജനപ്രതിനിധികളായി നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവര്‍ കമ്മിഷന്‍ കൊടുത്താല്‍ ആര്‍ക്കു വേണ്ടിയും എ്ന്തു നിയമവും ഉണ്ടാക്കി പാസ്സാക്കില്ല എന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുറപ്പുമില്ല.
ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരാന്‍ എന്തൊക്കെ ന്യായങ്ങള്‍ നിരത്തിയാലും എത്രയൊക്കെ വാദങ്ങളുന്നയിച്ചാലും യഥാര്‍ത്ഥകാരണങ്ങള്‍ കണക്കുകളില്‍ വ്യക്തമാണ്. വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികളില്‍ 30 ശതമാനവും ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ പ്രതികളാണ്. അതില്‍ത്തന്നെ 14 ശതമാനം പേര്‍ക്കെതിരെയുള്ളത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. ഏകദേശ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ആകെയുള്ള 543 എം.പി.മാരില്‍ 162 പേര്‍ക്കുമെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുണ്ട്. രാജ്യസഭയിലെ 232 അംഗങ്ങളില്‍ 40 പേര്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 4032 എം.എല്‍.എ.മാരില്‍ 1258 പേര്‍ക്കെതിരെയും ക്രിമിനല്‍ കേസുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 48 ശതമാനം ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കെതിരെയും ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുണ്ട്. ഇതില്‍ ഒന്‍പത് ശതമാനം പേര്‍ക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണുള്ളത്. ബിഹാറിലെ 58 ശതമാനവും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ 47 ശതമാനവും എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസുണ്ട്. ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ചയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 82 ശതമാനം ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കും ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുണ്ട്. ആര്‍.ജെ.ഡി.യിലെ 64 ശതമാനവും സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയിലെ 48 ശതമാനവും ബി.ജെ.പി.യിലെ 31 ശതമാനവും കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ 21 ശതമാനവും ജനപ്രതിനിധികള്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസ് നേരിടുന്നു.
വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും മനുഷ്യത്വവും സംസ്‌കാരവുമുള്ള മനുഷ്യര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാന്‍ ധൈര്യപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് പക്കാ ക്രമിനലുകള്‍ തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളായി തുടരേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ്. ക്രിമിനലുകളായ ജനപ്രതിനിധികളെ അയോഗ്യരാക്കുന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള എത്രാമത്തെ ശ്രമമാണ് എന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഇത്തവണ സംഗതി വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് അധികാരത്തിന്റെ കോണകശീലയില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്ന പുതിയ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പാസ്സാക്കുമ്പോള്‍ പൊതുനന്മയെ കരുതി വിധി പ്രസ്താവിച്ച നീതിപീഠത്തെ നോക്കി രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ 'ഡാ ശുംഭാ' എന്നു വിളിക്കുന്ന എഫക്ടാണ്. ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളോടുള്ള ബഹുമാനം ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ, ക്രിമിനല്‍ കുറ്റങ്ങള്‍ ചെയ്യുകയും ജനപ്രതിനിധികളായി തുടരുകയും വേണമെന്നു വാശിയുള്ള നേതാക്കന്‍മാരോട് ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ- പോയി ചത്തൂടേ?
www.keralites.net__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___