Sunday, 29 September 2013

[www.keralites.net] FW: കാലിത് =?utf-8?B?4LSk4LWA

 

µÞÜßJàx µá¢ÍçµÞâ: ÜÞÜá dÉØÞÆí ÏÞÆÕí µáxAÞøX 
ØbL¢ çÜ~µX

 

çµÞ¿ÄßÏßW ÙÞ¼øÞµÞX ÜÞÜá dÉØÞÆí ÏÞÆÕí ùÞFßÏßW ®JßÏçMÞZ.
É¿íÈ (ÌßÙÞV)D µÞÜßJàx µá¢ÍçµÞÃçAØßW ¦Væ¼Áß ¥ÇcfX ÜÞÜádÉØÞÆí µáxAÞøæÈKí çµÞ¿Äß. ÎâKá ÎáÄW ¯ÝáÕæø ÕV×¢ Ößf ÜÍßAÞÕáK µáxB{ÞÃí ÜÞÜáÕßÈá çÎW ùÞFßÏßæÜ ØßÌß° dÉçÄcµ çµÞ¿Äß ºáÎJßÏßøßAáKÄí. ÕcÞÝÞÝí‚ Ößf ÕßÇßAá¢. §çÄÞæ¿ ÜÞÜáÕßÈí ®¢Éß ØíÅÞÈ¢ È×í¿ÎÞµáæÎKí ©ùMÞÏß.   ÎáX Îá~cÎdLß ¼·KÞÅí ÎßdÖ ©ZæMæ¿ 46 dÉÄßµ{ÞÃá çµØßÜáUÄí. Ø¢ØíÅÞÈ ÕßͼÈJßÈá ÎáXÉí ÌßÙÞùßW ©ZæMGßøáKÄᢠ§çMÞZ ¼ÞV¶mí Ø¢ØíÅÞÈJßæa ÍÞ·ÕáÎÞÏ èºÌÞØ d¿×ùßÏßW ÈßKí ¥ÈÇßµãÄÎÞÏß 37.7 çµÞ¿ß øâÉ ÉßXÕÜß‚áæÕKÞÃí çµØí.

µÞÜßJàx µá¢ÍçµÞÃJßW ¦æµÏáU 61W 53 çµØáµ{ÞÃí ØßÌß° çµÞ¿ÄßÏáæ¿ Éøß·ÃÈÏßÜáUÄí. §ÄßW 44 ®HJßW 500 çÉVAí Ößf ÜÍß‚ßGáIí. ÜÞÜá dÉØÞÆí ÏÞÆÕí §ÄßW ¥Fá çµØáµ{ßÜÞÃí ©ZæMGßGáUÄí. ÌßÙÞV Îã·Ø¢øfà յáMßæa çÈÄãÄbJßW µÞÜßJàx, Îã·BZAáU ÎøáKíí, ¦ÖáÉdÄß ©ÉµøÃBZ ®KßÕ ÕÞBáKÄßW çµÞ¿ßµ{áæ¿ ¥ÝßÎÄß È¿JßæÏKÞÃí çµØí. ÄGßMí, µáxµøÎÞÏ ·âÂÞçÜÞºÈ, ¥ÝßÎÄß ®Kà µáxB{ÞÃí ÜÞÜáÕßæÈÄßæø ºáÎJßÏßøáKÄí.

øÞ¼cæJ Éß¿ß‚áµáÜáAßÏ µÞÜßJàx çµØí ¦Æc¢ ÉáùJáÕKÄí 1996ÜÞÃí. 1997 W ·ÕVÃV çdÉÞØßµcâ×Èí ¥ÈáÎÄß ÈWµßÏÄßæÈ Äá¿VKí ÜÞÜádÉØÞÆí ÏÞÆÕí Îá~cÎdLß ØíÅÞÈ¢ øÞ¼ßÕ‚á. Äá¿VKí ¥çgÙJßæa ÍÞøc ùÞÌùß çÆÕß Îá~cÎdLßÏÞÏß ØíÅÞÈçÎxá.

çÜÞµíØÍÞ ÄßøæE¿áMí É¿ßÕÞÄßWAæÜJßÏ ØÞÙºøcJßW ÜÞÜáÕßæÈÄßøÞÏ çµØí çÆÖàÏ dÖi çÈ¿ßÏßøßAáµÏÞÃí. dµßÎßÈW çµØáµ{ßW øIá ÕV×çÎÞ ¥ÄßçÜæùçÏÞ ÖßfßAæM¿áK ®¢ÉßÎÞøᢠ®¢®W®ÎÞøᢠ©¿X ¥çÏÞ·cøÞAæM¿áæÎKí ¼âèÜÏßWØádÉࢠçµÞ¿Äß ÕßÇß dÉØíÄÞÕß‚ßøáKá. §ÄßæÈ Îùßµ¿AÞX çµdw ØVAÞV ²ÞVÁßÈXØí æµÞIáÕøÞX dÖÎßæ‚CßÜᢠ®ÄßVMí ÖµíÄÎÞÏÄßÈÞW È¿MÞÕÞX ØÞÇcÄÏ߈. ÌßÙÞùßW ÄßøæE¿áMí Ø~cB{áæ¿ øâÉàµøÃJßÜᢠçµØßæÜ ÕßÇß ÈßVÃÞϵÎÞµáæÎKí ©ùMÞÏß. ÌßÙÞùßÜᢠ¼ÞV¶mßÜᢠØáøfÞ È¿É¿ßµZ ÖµíÄÎÞAßÏßGáIí.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

No comments:

Post a comment