Tuesday, 27 September 2011

[www.keralites.net] വിമന്‍സ് കോഡ് കരട് ബില്ലിനെതിരെ കേന്ദ്രം

 

 

 തിരുവനന്തപുരം: രണ്ട് കുട്ടികളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യര്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ഗുലാം നബി ആസാദ്. രണ്ടു കുട്ടികളില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കപ്പെടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ശുപാര്‍ശയെ കേന്ദ്രം പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നും ഇത് നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിനുളള വ്യവസ്ഥകള്‍ കര്‍ശനമാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് വിമന്‍സ് കോഡ് കരട് ബില്ലിലെ ശുപാര്‍ശകള്‍. രണ്ടുകുട്ടികളില്‍ കൂടുതലുള്ളവര്‍ക്ക് 10,000 രൂപ പിഴയോ മൂന്നുമാസം തടവോ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കണമെന്നും ബില്ലില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് വി.ആര്‍.കൃഷ്ണയ്യര്‍ അധ്യക്ഷനായ പത്തംഗ സമിതിയാണ് കരട് ബില്‍ തയാറാക്കിയത്.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

Re: [www.keralites.net] Movies Of our Rajappan

A film geting hit or flop is not merely based on hero or actors in it.....
 
 
It depends on different factors....directors, producers, distributors and even marketing techniques used.....
 
 
If I take a flop list of mohanlal...it will be long than this...so can i tell mohanlal is a flop actor???
 
Its all about trials given by prithwiraj...............for different roles...
 
 
appreciate his acting skill......
 
Dont try to criticize only bcoz he is outspoken.....
 
an actor need to act well, his personal side or behaviour need to get polished with time only....let u give him time.....
 
am sure this guy is talented and he will prove in time....
 
 
With Love Regards...
Varsha....'d rain

"Smile to Life...Life will Smile back."

From: jai kumar <jaikumar007@yahoo.com>
To: Keralites <Keralites@YahooGroups.com>
Sent: Tuesday, 27 September 2011 6:01 PM
Subject: [www.keralites.net] Movies Of our Rajappan

[www.keralites.net] ¦ùÞ¢ ÕßÕÞÙJßÈáU ²øáAJßÈßæ¿ ÄGßMáµÞøX Éß¿ßÏßW

 

¦ùÞ¢ ÕßÕÞÙJßÈáU ²øáAJßÈßæ¿ ÄGßMáµÞøX Éß¿ßÏßW

ÄßøâV: ¦ùÞÎæJ ÕßÕÞÙJßÈáU ÄÏÞæù¿áMßÈßæ¿ ÄGßMáµÞøX æÉÞÜàØí Éß¿ßÏßÜÞÏß. µøá{ÞÏß ÉÞùMáùÕX ¥ÌíÆáW µøàÎÞÃí(42) ¥Fá ÕßÕÞÙBZ È¿Jß ÄGßMáÈ¿JßÏ çµØßW ¥ùØíxßÜÞÏÄí. 1983W ¥øàçAÞGáÈßKí ËÙàÆ ®K ØídÄàæÏ ÕßÕÞÙ¢ µÝß‚í ÎâKáÉÕX ØbVÃÕᢠ3,000 øâÉÏᢠèµAÜÞAß ÉßKà¿í ÕßçÆÖçJAá çÉÞÏß. 1995W οBßæÏJßÏçÖ×¢ ÎçFøß µÞøAáKßW ùá~ßÏæÏ ÕßÕÞÙ¢ æºÏíÄá. §Õßæ¿ÈßKí 10,000 øâÉÏᢠØbVÃÕᢠèµAÜÞAß ÎáBáµÏÞÏßøáKá.

ÉßKà¿í çµÞÝßçAÞ¿í çÙÞGÜßW ç¼ÞÜßæºÏíÄí ÎÞçJÞGJßW ùÙàÈ ®K ÏáÕÄßæÏ ÕßÕÞÙ¢ µÝß‚í øfßÄÞA{ßWÈßKí 25,000 øâÉ ÕÞBß ÎâKá ÎÞØJßÈáçÖ×¢ ÕàIᢠÎáBß. ÉßKà¿í µáxßMáùJí çÙÞGÜßW ç¼ÞÜß溇áKÄßÈßæ¿ ÄßøâV æÕG¢ºàVMí èÄAâGJßW ÌWAàØæÏ ÕßÕÞÙ¢ æºÏíÄá. §Õßæ¿ÈßKí çÉÞÏçÖ×¢ æÉøßLWÎHÏßæÜ ¦ÖáÉdÄß µaàÈßW ç¼ÞÜß溇áKÄßÈßæ¿ ÕßÕÞÙ ÕÞ·íÆÞÈ¢ ÈWµß µÆ༠®K ØídÄàÏßWÈßKí 10,000 øâÉ ÕÞBßÏçÖ×¢ ÎáBáµÏÞÏßøáKá.

ÉßKà¿í ÎÜMáùæJ ¦ÖáÉdÄß µaàÈßW ç¼ÞÜß溇áKÄßÈßæ¿ ØáèÌV ®K ÏáÕÞÕáÎÞÏß ÉøߺÏæMGí §ÏÞ{áæ¿ ØçÙÞÆøß ËÞJßÎæÏ ÕßÕÞÙ¢ µÝß‚á. §Õßæ¿ÈßKí çÉÞÏçÖ×¢ ÉGÞOßÏßæÜ çÙÞGÜßW ç¼ÞÜßæºÏíÄí ÕàIᢠÕßÕÞÙJßÈí dÖÎßAáKÄßÈßæ¿ÏÞÃí ÄßøâV ®Øíæ® ®¢.æµ. ×Þ¼ßÏᢠآ¸Õᢠ¥ÌíÆáW µøàÎßæÈ ¥ùØíxí æºÏíÄÄí. æÕG¢ èÄAâGJßW ÌWAàØÏáæ¿ ÉøÞÄßÏßÜÞÃí dÉÄßæÏ Éß¿ßµâ¿ßÏæÄKí ®Øíæ® ¥ùßÏß‚á.

 


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Crime Capital witness a Tragic Murder

 

NEW DELHI: A 31-year-old surgeon, who was the batch topper in the masters course, strangled his MBA wife with a dupatta in their west Delhi house last Friday night, put the body in his car and travelled more than 1,000km before dumping it in the Ganga near Allahabad.
 
The accused, Dr Chandra Vibhas Sahu, a senior resident doctor at west Delhi's DDU hospital, had a history of violent behaviour towards his wife during the couple's 10-monthold marriage. The victim, Supriya Tussar, 27, had done her BTech from Hyderabad and had a masters in business administration from Rajasthan. She had recently got a Rs 85,000 job offer from an IT major. Both hailed from Jharkhand.
 
Sahu, who was arrested on Monday, reportedly told the police he was "physically and mentally incompatible" with his wife. Though the immediate provocation for the crime is not clear, additional CP (west) V Renganathan said Sahu could have been planning it for some time. The local Hari Nagar police had received several calls in the past about fights between the couple with Sahu often getting violent.
 
The police said, after killing his wife, Sahu stuffed the body in a canvas bag and put it in his i20 car, which was a wedding gift from the girl's family chosen by Supriya. He drove almost non-stop to Bihar. But suspecting he was being tracked by his in-laws, Sahu turned back and drove to Haria in rural Allahabad.
 
He then dumped the body in the Ganga, expecting it to be washed away. "But the place where he dropped her body was a swamp caused by flooding. When the water receded, the UP cops recovered the body," said an investigator.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.


Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Kashmir in Winter Pictures

 

Kashmir in Winter Pictures

Kashmir, also known as Cashmere, is the northerwestern region of the Indian subcontinent. Today Kashmir refers to a much larger area that includes the regions of Kashmir valley, Jammu and Ladakh. The main "Valley of Kashmir" is a low-lying fertile region surrounded by magnificent mountains and fed by many rivers. It is renowned for its natural beauty and quaint lifestyle.

Kashmir is derived from the Sanskrit "Kashyapa" + "Mira", which means the mountain range of sage Kashyapa. Srinagar, the ancient capital, lies alongside Dal Lake and is famous for its canals and houseboats. Srinagar (alt. 1,600 m. or 5,200 ft.) served as a favoured summer capital for many foreign conquerors who found the heat of the Northern Indian plains in the summer season to be oppressive. Just outside the city are the beautiful Shalimar, Nishat and Chashmashahi gardens created by Mughal emperors.

Kashmir was one of the most important centres of Buddhism in India. Kashmir retained a strong influence of Buddhism despite the influence of Kashmir Saivism and the various Sufi Orders of Islam. Following are some gorgeous pictures of Kashmir in Winter.

 

 

 

 

 

Syed Abdul Qadeer Jaffery

Cost Control Dept.

P O Box 9887 Jeddah 21423

Saudi Arabia

Phone:  +966 2 6400 004 Extn 5440

P Save a tree. Please consider the environment before printing this mail


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.


Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___