Tuesday, 20 August 2013

[www.keralites.net] Hindi Tr (Female) in Ajman UAE

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകള്‍

 

സ്കൂള്‍ തുറന്ന ദിവസം.
അദ്ധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരേയും പരിചയപ്പെട്ടു. അതിനിടയില്‍ ഒരു കുട്ടി ഏതോ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ധ്യാപകന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടു. അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം തരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടി ഉടന്‍ തന്നെ ഇടതുകൈകൊണ്ട് പുസ്തകമെടുത്തു നീട്ടി.
അദ്ധ്യാപകന് രസിച്ചില്ല.
"ധിക്കാരി ഇങ്ങനെയാണോടാ വീട്ടില്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉം… വലതുകൈകൊണ്ട് പുസ്തം തരിക." അദ്ദേഹം രോക്ഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. കുട്ടി അദ്ധ്യാപകനെ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കി. പിന്നെ പെട്ടെന്നിരുന്നു.
അദ്ധ്യാപകന്‍ കോപമടക്കാതെ അടുത്തേക്കു ചെന്നു. "അനുസരണയും ഇല്ല അല്ലേ… വലതുകൈനീട്ടു…" വടി നീട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ധ്യാപകന്‍ പറഞ്ഞു.
അവന്‍ ഇടതുകൈ കൊണ്ട് വലതു കുപ്പായകൈയിനുള്ളില്‍ തളര്‍ന്നു തൂങ്ങിക്കിടന്ന മെല്ലിച്ച വലതുകൈത്തണ്ട ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു. ങേ… അദ്ധ്യാപകന്‍ വല്ലാതായി. വടിവഴുതി താഴെപ്പോയി കുട്ടിയുടെ മിഴികളില്‍ നനവ്. പൊടുന്നനേ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "കുഞ്ഞേ… ക്ഷമിക്കൂ. ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല."
കാര്യമറിയാതെ പലപ്പോഴും നാം പലരോടും ക്ഷുഭിതരാകാറുണ്ട്. വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് കുത്തിനോവിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോള്‍ ഉപദ്രവിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യം അറിയുന്ന നിമിഷമെങ്കിലും അത് തിരുത്താന്‍ ഒരുങ്ങരുതോ? ഒരാളുടെ നൊമ്പരം പകരുന്ന ശാപവും ഏറ്റ് ജീവിതം എന്തിന് ദുഃസഹമാക്കണം!
തെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അതില്‍ നൊമ്പരപ്പെടാനും അത് ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയണം. അത്തരക്കാരില്‍ സര്‍വ്വശക്തന്‍ ക്ഷമ ചൊരിയുമെന്ന് വിശുദ്ധഖുറാന്‍ അനുശാസിക്കുന്നു.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Seven Steps to Achieving Your Dream

 

Seven Steps to Achieving Your Dream

 

By Chris Widener

 

"Vision is the spectacular that inspires us to carry out the mundane." Chris Widener


Can achievement be broken down into steps? Well, it isn't always that clean and easy, but I do know that those who achieve great things usually go through much of the same process, with many of the items listed below as part of that process. So if you have been struggling with achievement, look through the following and internalize the thoughts presented. Then begin to apply them. You will be on the road to achieving your dream!

 

1. Dream it
Everything begins in the heart and mind. Every great achievement began in the mind of one person. They dared to dream, to believe that it was possible. Take some time to allow yourself to ask "What if?" Think big. Don't let negative thinking discourage you. You want to be a "dreamer." Dream of the possibilities for yourself, your family, and for others. If you had a dream that you let grow cold, re-ignite the dream! Fan the flames. Life is to short to let it go. (Also, check out my article "Dare to Dream Again," Which has been read by close to a million people in the last 4 months alone. You can see it at the website.)

 

2. Believe it
Yes, your dream needs to be big. It needs to be something that is seemingly beyond your capabilities. But it also must be believable. You must be able to say that if certain things take place, if others help, if you work hard enough, though it is a big dream, it can still be done. Good example: A person with no college education can dream that he will build a 50 million-dollar a year company. That is big, but believable. Bad example: That a 90 year-old woman with arthritis will someday run a marathon in under 3 hours. It is big alright, but also impossible. She should instead focus on building a 50 million-dollar a year business! And she better get a move on!

 

3. See it
The great achievers have a habit. They "see" things. They picture themselves walking around their CEO office in their new 25 million-dollar corporate headquarters, even while they are sitting on a folding chair in their garage "headquarters." Great free-throw shooters in the NBA picture the ball going through the basket. PGA golfers picture the ball going straight down the fairway. World-class speakers picture themselves speaking with energy and emotion. All of this grooms the mind to control the body to carry out the dream.

 

4. Tell it
One reason many dreams never go anywhere is because the dreamer keeps it all to himself. It is a quiet dream that only lives inside of his mind. The one who wants to achieve their dream must tell that dream to many people. One reason: As we continually say it, we begin to believe it more and more. If we are talking about it then it must be possible. Another reason: It holds us accountable. When we have told others, it spurs us on to actually do it so we don't look foolish.

 

5. Plan it
Every dream must take the form of a plan. The old saying that you "get what you plan for" is so true. Your dream won't just happen. You need to sit down, on a regular basis, and plan out your strategy for achieving the dream. Think through all of the details. Break the whole plan down into small, workable parts. Then set a time frame for accomplishing each task on your "dream plan."

 

6. Work it
Boy, wouldn't life be grand if we could quit before this one! Unfortunately the successful are usually the hardest workers. While the rest of the world is sitting on their couch watching re-runs of Gilligan's Island, achievers are working on their goal – achieving their dream. I have an equation that I work with: Your short-term tasks, multiplied by time, equal your long-term accomplishments. If you work on it each day, eventually you will achieve your dream. War and Peace was written, in longhand, page by page.

 

7. Enjoy it
When you have reached your goal and you are living your dream, be sure to enjoy it. In fact, enjoy the trip too. Give yourself some rewards along the way. Give yourself a huge reward when you get there. Help others enjoy it. Be gracious and generous. Use your dream to better others. Then go back to number 1. And dream a little bigger this time!

 

 

chenf

 
--
Thanks Regards

Alwayssmile

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] It's just for looking or it can be eaten?

 
www.keralites.net