Tuesday, 18 September 2012

[www.keralites.net] നായകള്‍ക്ക് വെട്ടേറ്റ സംഭവം: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം

 

നായകള്ക്ക് വെട്ടേറ്റ സംഭവം: അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘ

  

 

അരീക്കോട്: ഒരുപ്രദേശത്തെ വളര്‍ത്തുനായകള്‍ക്കും തെരുവുനായകള്‍ക്കും മുറിവേല്‍ക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേകസംഘം അന്വേഷിക്കുന്നു.

കീഴുപറമ്പ്-ചെറുവാടി റോഡില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയോട് ചേര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന പഴംപറമ്പ്, കാരാളിപ്പറമ്പ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് സംഭവം. മൂര്‍ച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍കൊണ്ട് വെട്ടേറ്റാണ് മുറിവുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു.

വളര്‍ത്തുനായകളില്‍ കാരാളിപ്പറമ്പിലെ കളരിക്കല്‍ മഹേന്ദ്രന്റെ നായക്കാണ് ആദ്യമായി മുറിവ് കണ്ടത്. മാസങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പാണ് നായയുടെ കഴുത്തില്‍ മുറിവ് കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ചമുമ്പ് ഇതേ നായയുടെ തലയ്ക്ക് വീണ്ടും വെട്ടേറ്റു. തലയ്ക്ക് ആഴത്തിലേറ്റ മുറിവിന് ചികിത്സ ഫലിക്കാതെ നായ നരകിച്ചപ്പോള്‍ വീട്ടുകാര്‍ ഇതിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചിടുകയാണുണ്ടായത്.

ഒരാഴ്ചമുമ്പ് മഹേന്ദ്രന്റെ സഹോദരന്‍ ജയമോഹന്റെ നായയുടെ കഴുത്തിലും സമാനരീതിയില്‍ വെട്ടേറ്റു.

ഇവരുടെ അമ്മാവന്‍ പൂപറമ്പന്‍ അനീഷിന്റെ വളര്‍ത്തുനായയ്ക്കും ഒരാഴ്ചമുമ്പാണ് വെട്ടേറ്റത്. മുറിവ് വ്രണമായി ഈ നായയും ചാവുകയായിരുന്നു.

ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാല്‍ ഈ ഭാഗത്ത് ധാരാളം തെരുവുനായകളുണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. ഈ അടുത്തകാലത്തായി ഇവയുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടത്രെ. ഉള്ളവയില്‍ പലതിന്റെയും കഴുത്തിലും തലയിലും മുറിവുകളാണെന്നും പറയുന്നു.

മലപ്പുറം ഡിവൈ.എസ്.പി എസ്. അഭിലാഷ്, മഞ്ചേരി സി.ഐയുടെ ചുമതലയുള്ള മലപ്പുറം സി.ഐ ടി.ബി. വിജയന്‍, അരീക്കോട് എസ്.ഐ ടി. മനോഹരന്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ്‌സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രദേശത്തെത്തി വെട്ടേറ്റ നായകളുടെ ഉടമസ്ഥരുമായും നാട്ടുകാരുമായും സംസാരിച്ചു.

കുനിയില്‍ നടുപ്പാട്ടില്‍ അതീഖ്‌റഹ്മാന്‍ വധിക്കപ്പെടുകയും ഇതിന്റെ പ്രതികാരമെന്നോണം കുനിയില്‍ കൊളക്കാടന്‍ അബൂബക്കര്‍, സഹോദരന്‍ ആസാദ് എന്നിവര്‍ വധിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കുനിയില്‍, കീഴുപറമ്പ് പ്രദേശം പോലീസിന്റെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതിനിടയിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുന്നത് പോലീസ് ഗൗരവത്തിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദഗ്രൂപ്പുകള്‍ അവസരം മുതലെടുക്കുകയാണോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

നായകളുടെ കഴുത്തിലെ മുറിവ് വ്രണമായ സാഹചര്യത്തില്‍ അത് ആയുധംകൊണ്ടുണ്ടായതാണോ ആണെങ്കില്‍ ഏതുതരം ആയുധം എന്ന് പറയാന്‍ പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല. മുറിവേറ്റ നായയെ ബുധനാഴ്ച പോലീസ് സര്‍ജനെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കും.


www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] The life of this world only play and amusement !!!

 

 
Know that is the life of this world

only play and amusement,

pomp and mutual boasting among you,

and rivalry in respect of wealth and children,

as the likeness of vegetation after rain,

thereof the growth is pleasing to the tiller;

afterwards it dries up and you see it turning yellow;

then it becomes straw.


But in the Hereafter (there is) a severe torment (for the disbelievers, evil-doers),

and (there is) Forgiveness from Allah

and (His) Good Pleasure (for the believers, good-doers),

whereas the life of this world is only

a deceiving enjoyment.


[Al Quran 57:20]


www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] cWvSv I®pIfptSbpw ImgvN \jSs¸« \mSIþkn\namþkocnb \S³ sImÃw Pn.sI ]nÅ

 

Nhd: kocnb jq«nwKn\nSbn cWvSv I®pIfptSbpw ImgvN \jSs¸« \mSIþkn\namþkocnb \S³ sImÃw Pn.sI ]nÅ Xsâ ]cm[o\XIfpsS _Ô\¯n AhiXbpw ZpcnX§fpw A\p`hn¨v kz´w hoSmb Nhd ]·\ ta¡mSv \nIpRvP¯n Ignbp¶p.

lmkyIYm]m{X§sf AhXcn¸n¨v Hcp Ime¯v t{]£I a\kpIfn \nd km¶n[yambncp¶ Pn.sI ]nÅbv¡v Hcp hÀjw ap¼mWv ImgvN \jvSamhp¶Xv. AtX XpSÀ¶v A`n\b PohnX¯n \n¶v hn«v \nÂt¡WvSn h¶p. Xsâ {]hÀ¯\ taJebn \n¶pÅ AI¨ At±ls¯ am\knIambn am{Xaà imcocnIambpw XfÀ¯n. A`n\b PohnXw ssItamiw h¶tXmsS Xm\msI XIÀ¶p F¶pw X\n¡nXn Gsd Zp:JapsWvS¶pw At±lw ]dªp.

hbkv 78 Bsb¦nepw hmÀ[Iy¯ntâXmb Hcp {]iv\§fpw Xs¶ Ae«p¶nsöpw kn\naþkocnbÂþ \mSI thZnIfn ImWnIsf Nncn¸n¡pIbpw Icbn¸n¡pIbpw sN¿p¶ Ht«sd IYm]m{X§sf AhXcn¸n¨ X\n¡v ImgvN e`yam¡p¶Xns\¡pdn¨pÅ hnNmcamWv Ct¸mgpÅsX¶v vAt±lw hyàam¡n. A`n\bcwK¯v \n¶v AI¶v \nÂt¡WvSn h¶tXmsS hcpam\w \nebv¡pIbpw CXv XpSÀ NnInÕbv¡pÅ km¼¯nI t{kmXkv CÃmXm¡pIbpw sNbvXp.

Ignª Znhkw a{´n jn_p t__n tPm¬ \nIpRvP¯nse¯n Pn.sI ]nÅsb IWvSncp¶p. kÀ¡mÀ Xe¯nepw Xmc kwLS\bmb A½bpsS `mchmlnIfpambn _Ôs¸«v Ahcn \¶pw Bhiyamb km¼¯nI klmbw e`yam¡m³ \S]Sn kzoIcn¡psa¶v At±lw ]dªXmbn Pn.sI ]nÅ Adnbn¨p.

ap³ a{´n F³.sI t{]aN{µ\pw sFUnb ÌmÀ knwKdneqsS Adnbs¸Sp¶ AÔ KmbI³ ImbwIpfw _m_phpw ]·\bnse hkXnbnse¯n ]nÅsb IWvSp. F¶m kn\namþkocnbÂþ\mSI cwK¯v \n¶pw Bcpw Xs¶ ImWm³ h¶nsöv At±lw \ncmitbmsS ]dªp.


www.keralites.net

 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Study: Happiness Comes From Respect, Not Money

 

Apparently there's a reason why so many Silicon Valley start-up millionaires (and billionaires) continue to wear the same tattered jeans and flip flops they've always worn: It's not the money that makes them happy; it's the respect their hard work garners.
At least, that's one conclusion you might draw from a recent study conducted by Berkeley's Haas School of Business. The study found that individuals rarely equate socioeconomic status with their subjective well-being (SWB). More than money, the study says, it's the "the respect and admiration one has in face-to-face groups (e.g., among friends or coworkers" that has a stronger effect on one's happiness.
The study was based on a survey Berkeley professor Cameron Anderson conducted with Haas School MBA students nine months after graduation. Cameron and his colleagues asked the MBAs questions about their overall happiness at work and found the responses didn't correlate with the money they were making, but with the esteem in which their peers held them.
"Occupying a higher position in the local ladder thus created a sense of influence and control over one's social environment, as well as a sense of belonging and acceptance," Anderson wrote in the study.
A TechCrunch article echoed the study's findings, arguing that the correllation between peer-respect and happiness is especially true for entrepreneurs in the tech industry. The article cites Facebook founder Mark Zuckerberg as an example. Zuckerberg's earliest employees remember that he still slept on a bed on the floor even after his company passed a $1 billion valuation, preferring to work long hours and garner work-ethic adoration. Material wealth didn't matter as much to Zuckerberg as the quality and output of what he was creating with the Facebook team, wrote Facebook's first product manager Ezra Callahan on Quora.
The Berkeley study might also give some insight into why so many Silicon Valley start-up types don't stay in salaried positions very long before they're off to work on another start-up. Facebook CTO Bret Taylor, to name a recent example, plans to leave the company this summer to become an entrepreneur again. But there are scores of other examples of former employees from Google, eBay, PayPal, Twitter, etc., who traded well-paid jobs to work on their own companies.
"The joy that comes with an influx of money wanes quickly as people become accustomed to how wealth shapes their daily lives," concludes the study. A good reputation--and not a big salary--may be where the real happiness link lies for entrepreneurs
 

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Story: Considering full perspective of things

 

 
A sage was living in the forest. One day, he visited the nearby human habitation to know about the condition of the people living there. The presence of the sage made everybody happy. Giving due respect, they escorted him to the temple located in the heart of the habitation.
The financial condition of the people was not good due to a reduction in production. The sage realized that everyone was broken in their hearts. The sage took his seat on the small stage in the courtyard of the temple. People were desirous of listening something from him. The sage took out a piece of milky white paper from his bag. There was a small black dot at the centre of the paper. The stage held the piece of paper high so that everyone could have a good look at it. All of them who were present there looked at it anxiously.
The sage asked, "What are you all seeing?"
A young man answered promptly, "Sir, it is only a black dot!" The sage pointed his finger towards another person and asked, "And what are you seeing?" The middle aged man gave the same answer. Asking an aged man, the sage got the same answer.
Thereafter, the sage said, "That means, you all are not able to see anything other than the black dot." All present there answered in loudly, "Yes." Hearing this, the sage said, "You all are not able to see the paper in my hand. But, the small dot on that paper is able to attract the attention of all of you." There was a murmur created in the crowd, "Oh yes, it really is so!"
The sage smiled and said, "You all missed to see the paper though it was before your eyes. Life is also like that. Ignoring many big things around us, we concentrate on small things like the black dot. If we mind small and insignificant things always, will our life not get restricted? Free your mind. The solutions to all your problems are lying hidden inside you. You will get everything you desire if you only meditate and think."

M Junaid Tahir


www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___