Tuesday, 21 February 2017

[www.keralites.net] : 22-02-2017 திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல் WATCH: These Apps Are Essential For Seniors & Mature Users [3 Attachments]

 
 
Wait, 
 
Animated Picture
My Whatsapp Number:   9791714474
என்னுடன் Whatsapp ல் இணைய விரும்புகிறவர்கள் எனக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பும்போது       
பெயர்,
இருப்பிடம்,
மொழி
இவற்றை அவசியம் குறிப்பிடவும்
 
 
22-02-2017  திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல்
 
 
SUNLIGHT.gif
 
22217t.jpg
Subject: WATCH: These Apps Are Essential For Seniors & Mature Users
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 3 photo(s) from this topic.
22217t.jpg image001.gif image002.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] 22-02-2017 TODAY’S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN TREATING YOUR OLD PARENTS: A LIFETIME LESSON. [4 Attachments]

 

 
Wait, 
 
Animated Picture
 
My Whatsapp Number:   9791714474
If you want to join my whatsapp contact,
your name,
your place,
your mother tongue
should be mentioned
 
22-02-2017  TODAY'S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN
 
rose with leaves.gif
 
The Subversion of India
Kindly note the year
 
2017-02-20-PHOTO-00069883.jpg
 
 
 
 
 
22217e.jpg
                
Treating Your Old Parents: A Lifetime Lesson.
   An old couple, staying in a small South Indian town, came to visit their son in Mumbai. Son, in early thirties, is a Successful Executive in a multinational, is living with his wife.
   The old couple, having spent most of their life in that small town, do not understand a word of Hindi or English, forget Marathi. But young couple doesn't care. Son only remembers how much hardships his parents have undergone educating him. Inspite of all the hardships, they encouraged and helped him to reach where he was. He must give the best of time to his parents, showing them around Mumbai. Young couple is very excited about their rare visit. On working days, his wife takes them around to some pace but in the evening, both take them somewhere for enjoyment and entertainment. And yes, occasionally, son also enjoys taking his father to a bar in the evening hours since he knows his father likes to have an occasional drink.
   Today son says 'Let's go to a star hotel bar tonight'.  It was a beautiful evening. Talking and joking about everything under the sun and enjoying every beautiful moment, son's only concern was to give best of time to his father. After a few drinks, father becomes quite high pitched which is not very unusual in bars. Son likes nothing better than entertaining his father with drinks and special eats he knew his father would love to have.
   When they got up to leave, old man slipped and stumbled down. Luckily, it was not serious and son very carefully lifted him up, makes him sit on the chair and with great concern asked his father, how was he feeling. Father was ok but feeling embarassed at the scene created by him under the influence of liquor but son was could'nt care less. Gently, with a smile, he helped his father get back on his feet.  Instead of feeling irritated or angry, his only concern was safety of his father. Laughing, they both prepared to leave the bar in a very excited and relaxed mood.
   As they reached near the door of the bar, someone called from behind, "Hey, you have left something behind". Little confused and perplexed, they saw a middle aged man who saw all that happened along with everyone else in the bar, said "You left a great lesson for sons of this world, how to treat their father in his old age".
   Few days afterwards, at a friend's place, they both described this event and made everybody laugh. "Weren't you embarrassed?" someone asked the son. "Oh, come on now" replied the son, "He is my father. He talks in his native language, prefers to wear a dhoti even to a posh hotel, takes chana from the bar to eat later, does whatever he feels like.... So what? Why should I feel embarrassed with his nature and habits? Nobody has a right to stop him from doing whatever he feels comfortable with, as long as it is not harmful to others." The son doesn't care what the staff in the hotel or others thought about that incident. He says "they should be concerned only with their bills and tips. I am concerned about my father's happiness." The wife too agrees with the husband. She feels there are enough good qualities in her father- in- law for them to feel proud of. And they can never repay enough what he has done for his son as a student.
   The above incident is not mentioned just to show the love and devotion of a son for his father. More than love, it is a matter of understanding and a healthy respect for the other person's lifestyle. He says "A seventy plus old man doesn't want to change his lifestyle now. He likes the way he eats or dresses or talks. In his eyes, there is nothing wrong with the old ways of living. Now at his age, why should he be forced to learn to eat with a fork and knife, if he doesn't want to? I will feel bad if he is doing something morally wrong or indulging in some harmful activities. But otherwise it is fine. I am not going to try to change him at this stage. He is my father. I love him, respect him", says his son.
   Hey folks, can you think this way? So many times, we see people feeling embarrassed by the so called unsophisticated behaviour of their family members, specially old parents or siblings coming from villages or small towns. They keep on apologizing about their lack of class and manners or about their drawbacks to outsiders. 'My wife can't speak proper English; she doesn't know what's happening in the world, so I avoid taking her out or introducing her to my friends and business associates...  My parents can't eat with a spoon,  so I don't take them to restaurants. My brother is mentally challenged, so I don't feel like going out with him...'. There are umpteen things you hear these days like the above.
   Most people always have this fear of other peoples' opinions and comments. BE YOURSELF & RESPECT YOUR PARENTS AND OTHER FAMILY MEMBERS SINCE IT IS BECAUSE OF THEIR SUPPORT & SACRIFICES, YOU ARE WHAT YOU ARE. Never let your life guided by 'What would others say?'. To hell with them.

Edited and Forwarded by Capt. Ravi Mahajan Retd.
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 4 photo(s) from this topic.
image002.jpg 22217e.jpg image001.gif image005.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Fwd: True Morning Statements!

 
__._,_.___

Posted by: Cool Kis <cooolkis@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Having feelings doesn’t make you a ‘negative person’. It makes you human!

 
__._,_.___

Posted by: Cool Kis <cooolkis@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Fwd: Eating Cheese Every Day Helps Your Heart, Says New Study

 

Grana Padano: The Hard Cheese Good Health Story!

Cheese is certainly delicious, but you might be surprised to learn that eating it regularly can also be beneficial to your health. Recent research from the Journal of the American Society of Hypertension seems to suggest that there is, at least, one Italian cheese that can protect your heart. What great news this is for us cheese lovers!

 

 

cheese, Grana Padano

The study showed that people with high blood pressure saw their systolic blood pressure improve by 7 to 8 millimeters of mercury (mm Hg) and their diastolic blood pressure by 5 to 7 mm Hg, after they had eaten a single ounce of the renowned Italian cheese Grana Padano per day for two months.

The people in the study who did not eat the semi-fat hard, parmesan-like cheese, but rather a fake-dairy version of it, saw no improvement in their blood pressure.

Lead study author Giuseppe Crippa, MD, director of the hypertension unit at Italy's Guglielmo Saliceto Hospital, found that Grana Padano contains two compounds that can relax your blood vessels, leading to a lowering of your blood pressure. These are known as isoleucine-proline-proline (IPP) and valine-proline-proline (VPP).

IPP and VPP function like common blood pressure ACE inhibitors (e.g. Lotensin or Capoten), which stop our bodies producing angiotensin II, an active hormone that increases blood pressure by constricting blood vessels.

Although this study is exciting, both for the health news and for the excuse to eat cheese, Dr. Crippa sounds a note of caution. He says that because cheeses contain lots of salt and fat, they can really boost your calorie count if you're not careful. For this reason, he recommends substituting an ounce of Grana Padano cheese for every dairy serving you normally eat per day.

It's not clear at this stage whether similar cheeses, such as the similar Parmigiano Reggiano, offer the same health benefits. Yet, future studies are likely to be started to explore and resolve the question.

cheese, Grana Padano

Grana Padano is a hard, slow ripened, and semi-fat cheese, made from cows' milk that comes from the Po River valley. The name derives from the grana (grain) due to the grainy texture of the cheese. It was first created around 900 years ago, by Cistercian monks from Chiaravalle Abbey near Milan. It quickly became one of Italy's most famous cheeses.  

The cheese is ripened slowly over at least 9 months, which is less than Parmigiano Reggiano. Grana Padano thus is less crumbly, milder, and has less complex flavors than its more expensive rival.

You will probably be able to find Grana Padano in your local store's gourmet cheese section.

 

 


__._,_.___

Posted by: Cool Kis <cooolkis@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___