Thursday, 20 September 2012

[www.keralites.net] ഇന്ന് ലോക അള്‍സ് ഹൈമെര്സ് ദിനം

 

§Kí çÜÞµ ¥WØíèÙçÎÝíØí ÆßÈ¢
ÎùÕßÏßW Îá¿áK çøÞ·¢ 

§Äí ¯Äá ÕV×ÎÞÃí? §Kí ¯Äá ÆßÕØÎÞÃí? ¯Äá ÎÞØÎÞÃí  §çMÞZ? ³VÎÏáæ¿ Îâ¿WÎEí ÈàAáçOÞZ ÎBßÏ ºßdÄBZÎÞdÄ¢ ÎÈTßæa ¥µJ{B{ßW æÄ{ßÏáKá.   ÎùÕßÏáæ¿ kµÞÃÞAÏB{ßçÜAÞøá ÕàÝíº. ¯xÕᢠdÉßÏæMGÕV çÉÞÜáÎáIÞµßÜï ¦ ³VκßdÄB{ßW. ²¿áÕßW ÈßØ¢·ÎÞÏ ØbÏ¢ È×í¿æM¿áJW. ÁßæÎX×c ¥ÅÕÞ çÎÇÞfÏ¢ ÌÞÇß‚Õøáæ¿ ¥ÕØíÅ ÍàµøÎÞÃí. ÎùÕß çøÞ·¢ ÌÞÇß‚ÕæøAáùß‚áU ³VÎæM¿áJÜáµ{áÎÞÏß §Kí ¥WØíèÙçÎÝíØí ÆßÈ¢. µâ¿áÄÜá¢, dÉÞÏçÎùßÏÕæø ÌÞÇßAáK çÎÇÞfÏ¢ ÉÄáæAæÏCßÜᢠØÞÎâÙßµ dÉÖíÈÎÞÏß ÎÞùáµÏÞÃí.

ÁßæÎX×cÏᢠ¥WØíèÙçÎÝíØᢠ

²ÞVÎ È×í¿æM¿Üᢠ¥ÄáÕÝß ÎÈá×ca ØÎØíÄ dÉÕVJÈB{áæ¿ÏᢠÄÞ{¢ æÄxßAáµÏᢠ溇áK çøÞ·ÎÞÃá ÁßæÎX×c ®K çÎÇÞfÏ¢. ¥Äßæa ÎæxÞøáøâÉÎÞÃí ¥WØíèÙçÎÝíØí ®KùßÏM¿áKÄí. ÕÞVǵcæJ ØÎàÉßAáçOÞÝÞÃá ÉÜøßÜᢠçÎÇÞfÏ¢ dÉÄcfæM¿áKÄí. ®KÞW, øIá ÖÄÎÞÈ¢ çÉøßW ÎÇcÕÏØßWÄæK çøÞ·¢ µÞÃæM¿ÞùáIí. ¥çÄØÎÏ¢, ¨ çøÞ·ÞÕØíÅæÏAáùß‚á ÌÙáÍâøßÉfJßÈᢠçÕIdÄ ¥ùßÕßæÜïKÞÃá ÉÀÈBZ æÄ{ßÏßAáKÄí. ÉÜ çøÞ·ßµ{ßÜᢠ²øáÉøßÇßÕæø ºßµßWØÏᢠØÞÇcÎÞÃí. µâ¿áÄW ËÜdÉÆÎÞÏ ´×ÇBZAÞÏß ÖÞØídÄçÜÞµ¢ ·çÕ×ÃBZ Äá¿øáµÏÞÃí. 

çµÞÖBæ{ µÞVKí 

ÖøàøJßæa dÉÕVJÈBZ ¯çµÞÉßMßAáKÄá ÄÜç‚ÞùßæÜ çµÞ¿ßAÃAßÈá ÈcâçùÞÃáµ{ÞÃí. §ÕÏáæ¿ dÉÕVJÈ ËÜÎÞÏÞÃá ºßLßAáµ, µÞÃáµ, çµZAáµ, ÎÈTßÜÞAáµ Äá¿BßÏÕæÏÜïÞ¢ È¿AáKÄí. ¨ çµÞÖBæ{ÏÞÃí ¥WØíèÙçÎÝíØí µÞVKáÄßKáKÄí.

¥WØíèÙçÎÝíØßæa Äá¿AJßW ÉÝϵÞøcBæ{ÜïÞ¢ ÈßùE æÄ{ßçÕÞæ¿ÏáI޵ᢠ³VÎÏßW. ®KÞW, ¥WÉØÎÏ¢ ÎáXÉá µÝßEáçÉÞæÏÞøá µÞøcÎ޵ᢠ¦Æc¢ ²ÞVÎÏßWÈßKá ÎÞEáçÉÞÕáµ. ÉáÄßϵÞøcBZ çø~æM¿áJÞX çµÞÖBZAá çÖ×ßÏßÜïÞæÄ ÕøáKÄÞÃí §ÄßÈá µÞøâ. ¥WØíèÙçÎÝíØßæa ÎâVÇÈcÞÕØíÅÏßW ºø¿áæÉÞGßÏ ÉGJßÈá ØÎÞÈÎÞÏ ¥ÕØíÅÏßæÜJᢠçøÞ·ß. ÉÀßæ‚¿áJÄᢠ¦V¼ß‚ÄáÎÞÏ µÝßÕáµæ{ÜïÞ¢ ÉâVÃÎÞÏᢠÈ×í¿æM¿áKá. Ífâ µÝßAáKæÄBæÈ ®KáçÉÞÜᢠ¥ùßÏÞæÄ Õøßµ, ÎáùßÏßÜᢠÎxᢠÎÜÎâdÄÕßØV¼È¢ È¿Jáµ, çÎÞÖæMG ÍÞ×ÏßW Ø¢ØÞøßAáµ ®KßBæÈ ÌáißdÍÎÎáU øàÄßÏßÜÞµáKá æÉøáÎÞx¢. ¥dµÎ ØbÍÞÕÕᢠdɵ¿ßMßAÞ¢. ¥WØíèÙçÎÝíØßÈí ËÜdÉÆÎÞÏ ºßµßWØ ÈßÜÕßÜßæÜïCßÜᢠ¦ø¢Í¸GJßW çøÞ·¢ µæIJÜᢠµÞøcfÎÎÞÏ ÉøߺøÃÕᢠ¥ÄcÞÕÖcÎÞÃí.

7 æØAXÁßW ²øáçøÞ·ß 

²ÞçøÞ ¯Ýá æØAXÁßÜᢠçÜÞµJí ²ÞçøÞ ¥WØíèÙçÎÝíØí çøÞ·ß ©IÞµáKáæÕKÞÃá ÉÀÈBZ ÉùÏáKÄí. 60 ÕÏØßÈá Îáµ{ßW dÉÞÏÎáUÕøßW §øáÉÄßæÜÞøÞZAᢠ80 ÕÏØßÈá Îáµ{ßW dÉÞÏÎáUÕøßW ¥FßæÜÞøÞZAᢠ®K øàÄßÏßW ¥WØíèÙçÎÝíØí ÌÞÇßAáKáæÕKÞÃá µÃAáµZ. çÜÞµ¼ÈØ¢~cÏßW ÎâKáçµÞ¿ß ¥WØíèÙçÎÝíØí çøÞ·JÞW ÌáißÎáGáKá. 2025 ¦µáçOÞZ çøÞ·ÌÞÇßÄV §øGßÏÞµáæÎKÞÃá µÃAáµâGW. çÜÞµæJ ÕçÏÞ¼ÈB{áæ¿ ®HJßW øIÞ¢ ØíÅÞÈJá ÈßWAáK øÞ¼cÎÞÃí §Lc. çÆÖàÏ ÖøÞÖøß 62 ÕÏØÞæÃCßW çµø{JßW §Äí 72  74 ¦Ãí. ¥ÄáæµÞIáÄæK ¥WØíèÙçÎÝíØßæa µÞøcJßW çµø{JßÈá µøáÄW µâ¿áÄW çÕâ. ¥¿áJßæ¿ È¿JßÏ ºßÜ ÉÀÈB{ÈáØøß‚á çµø{JßW 65 ÕÏØßÈá Îáµ{ßÜáUÕøßW ÎâKá ÖÄÎÞÈçJÞ{¢ çÉV ÎùÕßçøÞ·JÞW ÕÜÏáKáIí.

çøÞ·ÜfÃBZ 

¥¿áJùßÏÞÕáK µÞøcBZ çÉÞÜᢠæÄxß‚á ÉùÏáµÏÞæÃCßW ÎùÕß çøÞ·ÎáçIÞæÏKá Ø¢ÖÏßAâ. çøÞ·Jßæa Äá¿AÎ޵ᢠ§ì ÜfÃBZ. 
çÎÇÞfÏJ Äá¿AJßçÜ Äßøß‚ùßÏáµ, ÕßÆ·íÇ èÕÆcØÙÞÏ¢ çÄ¿áµ. §AÞøc¢ ÎùAøáÄí.
. ¥¿áJßæ¿ Ø¢ÍÕß‚çÄÞ ÉÀß‚çÄÞ ¦Ï µÞøcBZ ÎùAáµÏÞÃá çøÞ·Jßæa ¦Æc¸G¢.
. èÆÈ¢ÆßÈ ç¼ÞÜßµ{ßæÜ ÉøߺßÄÎÞÏ µÞøcBZ 溇ÞX ÌáißÎáGÈáÍÕæM¿áµ. ©ÆÞ: ÉÞºµ¢ 溇W, ÕÞÙÈ¢ ³¿ßAW.
Ø¢ØÞøÍÞ×ÏßæÜ ÕcÄcÞØ¢. ÈßÄcÕᢠ©ÉçÏÞ·ßAáK ÕÞAáµZ ÎùKáçÉÞµáµ.
. ØíÅÜÕᢠØÎÏÕáÎÞÏß ÌtæMG µÞøcB{ßW ¥¼í¾Ä. ÕàGßçÜAá Äßøßæ‚JÞÈáU ÕÝß ÎùKáçÉÞµáµ.
.  ºßLß‚á dÉÕVJßAáKÄßW ÌáißÎáGÈáÍÕæM¿áµ. ¦çÜÞºÈÞçÖ×ß µáùÏáµ.
.  ÕØíÄáAZ ÉøØíÉø ÌtÎßÜïÞJÏß¿B{ßWÕ‚á ÎùAáµ. æºøáçMÞ µH¿çÏÞ dËß¼ßW ÕÏíAáµ.
.  ÕØídÄÇÞøÃJßW ¥ÜØÄ, µÞøcBæ{Aáùß‚á ÕßÜÏßøáJÞX µÝßÏÞæÄ Õøßµ.
.  èÕµÞøßµÎÞÏ ÎÞxBZ. µÞøÃB{ßÜïÞæÄ ÎÞÈØßµÄÜ¢ æÉæGKá ÎÞùßÎùßÏáµ. ©ÆÞ: æÉæGKáU çÆ×c¢, ØC¿¢.
.  ÕcµíÄßÄbJßW dɵ¿ÎÞÏ ÎÞxBZ. ¥µÞøÃÎÞÏ ÍÏ¢, Ø¢ÖÏ¢ ®KßÕÏáIÞµáµ.
.  µÞøcBZ ØbÏ¢ 溇ÞÈáU çÖ×ß È×í¿æM¿áµ. ²KßÜᢠ©WØÞÙÎßÜïÞæÄÏßøßAáµ. èÆÈ¢ÆßÈ µÞøcBZ 溇ÞÈáU οß, ÄÞWÉøcAáùÕí.

Éß¿ßÕÞÖßÏßW ÉÄùøáÄí 

µãÄcÎÞÏ ºßµßWØçÏÞ dÉÄßçøÞÇ ÎÞV·Bç{Þ §ÈßÏᢠµIáÉß¿ß‚ßGßæÜïKÄÞÃí ¦çøÞ·cø¢·Jí ¥WØíèÙçÎÝíØí ©ÏVJáK dÉÇÞÈ æÕÜïáÕß{ß. çøÞ·ßæÏ ®KÄáçÉÞæÜ çøÞ·ßçÏÞ¿á ÌtæMGá ¼àÕßAáKÕæøÏᢠÕÜïÞæÄ dÉÏÞØæM¿áJáK ¥ÕØíÅÏÞÃßÄí. èÆÈ¢ÆßÈ ¼àÕßÄJßæa ®ÜïÞ ºøcµ{ßÜᢠÉâVÃÎÞÏ ÉøØÙÞÏ¢ ¥WØíèÙçÎÝíØí çøÞ·ßAí ¦ÕÖcÎÞÃí. ®KÞW, ¨ ÉøߺøÃBç{Þ¿á dÉÄßµøßAÞXçÉÞÜᢠµÝßÏÞJ ¥ÕØíÅÏßÜ޵ᢠçøÞ·ßæÏKÄßÈÞW ÖádÖâ×µæa ç¼ÞÜßÍÞøÕᢠÎÞÈØßµ èÕ×ÎcÕᢠ§øGßÏÞµá¢. ¨ dÉÄßØtßµZ µÞøcfÎÎÞÏß èµµÞøc¢ 溇áµæÏKÄÞÃí çøÞ·ßÏáæ¿ µá¿á¢ÌJßæa Îá~cæÕÜïáÕß{ß.
മനോരമ 

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] MY MASTER

 

Dear  Friends,

 

You  may  consider  yourself  a very lucky  today to be in receipt of a book  published and printed in 1901 by Baker and Taylor company, in New York,  containing  a  speech of  Swami  Vivekananda on his Master, Swami Paramahansa Ramakrishna.    The 111 year old book  looks beautiful with a red wrapper preserved by Cornell University in USA, and is  titled  "MY MASTER". The print setting is appreciable.  In  this  small  book  Swamiji  brings out in detail, the early life of  Paramahamsa Ramakrishna,  his  self introspection,  self realization and  the ekaagra chiththam (unique concentration) for  seeing, talking and being with "Mother" the Goddess  Bhavatharini  which  He  eventually achieved.

 

Education does not lead one to spirituality, wealth and  aging has nothing to do with inner growth.  It is the manifestation of pure love, which is the true  inborn nature of  all human beings,  in every thought, deed and speech  which  alone is wisdom.

 

Swami Vivekananda  says :  " He  looked like an ordinary man, with nothing remarkable about him. He used the most simple language, and I thought "Can He looked just this man be a great teacher?"— crept near to him and asked him the question which I had been asking others all my life: "Do you believe in God, Sir?" "Yes," he replied. "Can you prove it, Sir?" "Yes." "How?" "Because I see Him just as I see you here, only in a much intenser sense." That impressed me at once. For the first time I found a man who dared to say that he saw God that religion was a reality to be felt, to be sensed in an infinitely more intense way than we can sense the world. I began to go to that man, day after day, and I actually saw that religion could be given. One touch, one glance, can change a whole life. In the presence of my Master I found out that man could be perfect, even in this body. Those lips never cursed anyone, never even criticised anyone. Those eyes were beyond the possibility of seeing evil, that mind had lost the power of thinking evil. He saw nothing but good. That tremendous purity, that tremendous renunciation is the one secret of spirituality."

 

I wish you read this book and write back if  it  changed you a bit.

Rgds   J.K.Sivan

 


www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Buying Bonds from Secondary Market – Go through the checklist

 

 
As trading in bonds catches up in India, you should gear up for gaining by focusing on the following important elements of the game
 
Bond markets have always been shallow for retail investors in India. In spite of the fact that bond (debt) markets globally are two-thirds of total securities traded, in India in a stock exchange like NSE total traded amount for bonds in the capital market segment is hardly Rs850 crore compared to an average volume of Rs1.25 lakh crore in the derivatives segment and around Rs15,000 crore in the cash market. CCIL's NDS-OM segment has a huge volume in debt market but this market is largely accessed by institutional investors.
 
However, things have started changing gradually. With more and more bond offers hitting the market and getting listed on stock exchanges, the opportunity for retail investors has started increasing in this segment. IDBI has started a portal called Samrridhi which gives opportunity to retail investors to buy government bonds from the secondary market. In every auction of dated securities, a maximum of 5% of the notified amount is reserved for non-competitive bids by Reserve Bank of India (RBI) in which retail investors can participate and buy bonds in primary market
 
 These bonds can be subsequently sold in secondary markets.
While the opportunity in bonds market continue to increase and generate prospects of decent returns, it is important to be educated to buy these bonds. A wrong selection of bonds can be as risky as a wrong selection of stocks. Hence due care needs to be taken to buy bonds from the secondary market. Some of the most important factors to be considered while buying the bonds in secondary markets are as follows:
 
Understand clean price and dirty price: Bonds trade at clean price and dirty price in different markets. In India, bonds trade at dirty price in the NSE corporate segment. Dirty price is the price of a bond with accrued interest. This means that a bond trading in the NSE corporate segment has accrued interest included in it. Accrued interest is the interest that has got accrued on a bond from last coupon payment date. As a buyer of the bond, you are supposed to pay accrued interest to the seller of bond.
In CCIL NDS-OM segment on the other hand, bonds are traded at clean price and when you buy the bonds you pay clean price plus the accrued interest separately. So when you see the price quoted of a bond on CCIL NDS-OM, do not get misguided by the lower price as it does not include accrued interest. So the dealer through whom you buy these bonds will ask you to pay accrued interest separately and hence your effective cost of the bond will be accrued interest plus clean price which is equal to dirty price.
 
Coupon of a bond is not your return: If a bond offers a coupon of say 10% and you decide to buy this bond on basis of the coupon, you may end up making a wrong decision. In secondary market, you should look at the yield of the bond. Yield is your return and not the coupon. A 10% coupon bond may give 8% return only, if the bond price has gone up since the time it was issued, while an 8% coupon bond may end up giving 10% return if the bond price has fallen since the time the bond was issued. In bond market, an inverse relationship between the bond price and the rate of interest exists. Thus, while deciding to buy a bond from the secondary market, look at the price of the bond and its yield.
 
Map the maturity of a bond to your investment needs: Bonds are available with different maturity periods in the bond market. Very few of us would be aware of the fact that bonds with 30 years maturity are available in the market today. The RBI had issued a 2041 GOI bond with 8.83% coupon which currently trades in the market. This bond still has 30 years left for maturity which means that you can continue to receive 8.83% coupon on a semi-annual basis for this bond for next thirty years. However, as mentioned above, the yield of this bond is lower than the coupon. Some bonds are maturing just next year i.e. 2013. As an investor, you need to map the investment needs with bonds maturity and returns. It is important to note that bonds with higher maturity are impacted more by the interest rate changes both on upside side as well as downside. This means high-maturity bonds are more volatile than low-maturity bonds.
 
Look at rate of interest pattern in the economy (yield curve): Though yield curve is a hard nut to crack, as a retail investor you can look at trends in the rate of interest. In a falling interest rate environment, bond prices go up and you can benefit by selling bonds that you hold. So the ideal time to buy bonds from the secondary market is when rate of interest has peaked. For an investor holding bond till maturity, the change in rate of interest does not matter.

A high coupon bond may command low price: You will be surprised to know that Muthoot Finance N6 series bond which was issued at a face value of Rs1,000 and coupon of 12.25%, currently trades at around Rs960 while a mere 8.2% coupon bond of NHAI trades at a price of above Rs1,040. This price difference is important to understand. The bonds trade at different prices because of the risk perception of the market about these bonds. So a person who had bought Muthoot Finance bond from the primary market will make a loss if he sells the bond in the secondary market now while a NHAI bond holder will make gains while selling bonds in the secondary market.
As a retail investor it is important to understand and invest in bond market. Bond markets are low risk investments compared to equity but the risks of the bonds are good enough to cause loss to a small investor.
Source :MLF
Best Regards
Prakash Nair 

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

Re: [www.keralites.net] The World Will End In 2012

 

 Dear friends, Greetings !
 
It is not our (peoples') job to seek in which day & date the world will end.  Our job is getting ready to face that terrible day. 
A man asked to Holy Prophet Muhammad (PBUH) this question that when will this world end  ?
Then The Holy Prophet replied:  "What did you earn to face your God on that day ?"   Are you spiritually rich to stand infront of your God ?
 
"Surely, the Day of Decision has an appointed time" – (Holy Quran 78: 18)
 

From: haresh vyas <hareshvyas@hotmail.com>
To: keralites <keralites@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, 20 September 2012 6:13 PM
Subject: [www.keralites.net] The World Will End In 2012
 
"Do you know, world is going to end this year"
"Don't tell lies, I bought a fridge yesterday and they gave me 5 years guarantee!"

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (13)
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] The Best Way.........

 
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Never Lose Yourself...

 
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___