Monday, 18 June 2012

[www.keralites.net] tPmenIÄ hcp¯p¶ AkpJ§Ä

 

tPmenIÄ hcp¯p¶ AkpJ§Ä

icoc¯nepWvSmIp¶ hnhn[Xcw thZ\IÄ¡pÅ ]cnlmcw s]bn³ InÃdpIÄ AÃ. Hm^okn Ccn¡p¶ Itkcbpw I¼yq«dnsâ Øm\hpw Ccn¡p¶ coXnbpsams¡ thZ\IÄ¡v ImcWamImw.

\sÃmcp iXam\w BfpIfpw \nch[n AkzØXIfpambmWv Hm^okn \n¶pw tPmen Ignsª¯p¶Xv. \SpthZ\ XethZ\ Igp¯pthZ\ ssIthZ\...

NneÀ¡v Igp¯pthZ\ IqSn¡qSn Dd§m³ ]äm¯ hn[¯nembn«pWvSmhpw. kln¡m\mImsX hcpt¼mÄ thZ\ kwlmcnIsf B{ibn¡pw. ]ntä¶pw CXp Xs¶ AhØ. hoWvSpw thZ\ kwlmcnIÄ. CXv acp¶pIÄ A\mhiyambn Ign¨pWvSmIp¶ InUv\n XIcmdnte¡p \bn¡psa¶v Bcpw Nn´n¡p¶pt]mepapWvSmInÃ. F´psImWvSv F\n¡v thZ\n¡p¶p F¶pw At\zjn¡m³ kabanÃ.

thZ\n¸n¡p¶ Hm^okv

\n§Ä Hm^okn D]tbmKn¡p¶ I¼yq«dnsâ tamWnäÀ bYmØm\¯mtWm... aukv Iot_m ÀUnsâ t\sctbm AtXm tamWnädnsâ sskUntem... lm³Uv sdÌpÅ ItkcbnemtWm \n§Ä Ccn¡p¶Xv... \n§Ä Iot_mÀUv icnbmbmtWm D]tbmKn¡p¶Xv... Cu tNmZy§fpsS D¯camWv \n§fpsS thZ\bpsS ImcWw.

Itkcbpw I¼yq«À Atd©vsaân\pw \n§fpsS ]e ]e icoc thZ\IÄ X½n F´p _Ôw AtÃ... _ÔapWvSv. icnbmb coXnbneÃm¯ Ccn¸pw \n¸pw InS¸pamWv an¡ thZ\IfpsSbpw {][m\ ImcWw. AXp IsWvS¯n NnInÂkn¡pIbpw Ccn¸pw \n¸pw icnbm¡pIbpw sNbvXm FÃm thZ\Isfbpw ]Sn¡p ]pd¯m¡mw. hnja§fnÃmsX tPmenbpw sN¿mw.

tPmenbpsS coXnb\pkcn¨v AXp kw_Ôambn IWvSp hcp¶ thZ\IÄ¡v dn¸otääohv kvs{Sbn³ C³Pypdokv F¶p ]dbp¶p. CXv Hcp {]tXyI tPmenbpambn _Ôs¸« AkpJaÃ. GXp tPmenbpw icnbmb coXnbneà sN¿p¶sX¦n BÀ¡pw ]nSns]Smhp¶ Hcp AhØbmWv dn¸otääohv kvs{Sbn³ C³Pyqdokv.

F´mWv dn¸ntääohv kvs{Sbn³ C³Pypdn
(RSI)

Htc coXnbn Ccpt¶m \nt¶m tPmen sN¿p¶hÀ¡v kw`hn¡p¶ Hcp tcmKmhØbmWnXv. XpSÀ¨bmbn sN¿p¶XpsImWvSpWvSmIp¶ kvs{Sbn³ thZ\IÄ¡p ImcWamIp¶p. tPmen kw_Ôambn hcp¶ icocthZ\IÄ, Igp¯v, apXpIv, tXmÄ, ssIIÄ, ssI¸¯n, ssI¯WvS Asæn CXnseÃmbnS¯pw hcp¶ thZ\IfpsS ImcWw Hcp ]s£ tXbvam\w Bbncn¡bnÃ.

icnbÃm¯ coXnbnepÅ Ccn¸pw \n¸pw Bbncn¡pw. XpSÀ¨bmbn sN¿p¶ tPmenIÄ icoc¯nsâ Rc¼pIfnepw aknepIfnepw DWvSm¡p¶ sNdnb £X§fpw aäpw DWvSmIp¶ thZ\IfmWv {][m\ambpw tcmK e£W§fmbn ImWp¶Xv. Ccn¡p¶ Itkc icnbm¡nbmtem I¼yq«À tS_nÄ Aev]w amänbmtem icnbmImhp¶ {]iv\§fmWv BÀFkvsFbn ImWp¶Xv.

BÀFkvsF hÀ¡v dnteäUv akvIptem kvsIÂä Untkm ÀUÀ F¶pw Adnbs¸Sp¶p.

BÀFkvsF hcm³ km[yXbpÅhÀ

I¼yq«À Øncambn D]tbmKn¡p¶hÀ, kwKoXÚÀ, BtcmKy cwK¯p {]hÀ¯n¡p¶ kÀP³ amÀ, sUânÌv akmPv sXdm¸nÌv, \gvkv, et_mdn«dnbn tPmensN¿p¶hÀ, Iqen¸Wn¡mÀ, A[ym]IÀ, Ip«nIÄ, ho«½amÀ XpS§n Htc tPmenIÄ XpSÀ¨bmbn sN¿p¶ ]ecnepw Cu tcmKe£W§Ä IWvSphcp¶p.

CXn\v {]mbt`ZanÃ. AXpsImWvSmWv 24þ25 hbkpam{XapÅ I¼yq«À s{]m^WepIÄ¡p hcp¶ Igp¯pthZ\ AØn tXbvam\w sImWvSÃ F¶p hmZn¡p¶Xnsâ ImcWw.

BÀFkvsF sImWvSpWvSmIp¶ AkzØXIÄ ]T\s¯bpw tPmensbbpw PohnXs¯bpw kmcambn _m[n¡p¶p. hnZymÀYnIfn ]¯nepw ]{´WvSnepw ]Tn¡p¶hcn Htc coXnbnepÅ Ccp¸v aWn¡qdpItfmfw \ofp¶Xn\m BÀFkvsF IWvSphcp¶pWvSv. CXv Hcp I¼yq«À {]^jWen\v DWvSmIp¶Xnt\¡mÄ IqSpXemsW¶v ]dbp¶p. temIs¯m«msI ]e {]^jWepIfpw sXämb coXnbnepÅ Ccp¸pw \n¸pw sImWvSpWvSmIp¶ thZ\Ifnepw AkzØXIfnepw _p²nap«p¶pWvSv.

CXv tPmenbnepÅ {i²bpw AXv hgn DXv]mZ\£aXbpw Ipdbv¡p¶p. \½psS \m«n sXmgnÂkpc£bv¡v iàamb \nbaanÃm¯XpsImWvSv tPmensN¿m³ _p²nap«p¶hÀ¡v ]n¶oSv tPmenbnÃm¯ AhØbnte¡v F¯p¶p.

BÀFkvsF bYmkabw IsWvS¯mXncn¡pIbpw NnInÂk FSp¡mXncn¡pIbpw sNbvXm AXv `mhnbn dn^vfIvkv knw]sXän¯v Unkvt{Sm ^n(ssIIfnepw ImepIfnepw thZ\ IqSn \ocphbv¡p¶ AhØ)hsc F¯m ³ km[yXbpWvSv. BÀ¡pw kw`hn¡mhp¶ Hcp tcmKmhØbmWv BÀFkvsF.

BÀFk
sF bpsSImcW§Ä

A[nIw kabw HtccoXnbn sN¿p¶ tPmen thZ\ DWvSm¡mdpWvSv. icoc¯n\v hne¡w X«p¶ coXn Bªv sN¿p¶ {]hÀ¯nIfpw icocthZ\ DWvSm¡p¶p. cWvSpImen Dd¨p \n¡msX HcpImen \n ¡p¶Xpw Nmªpw Ncnªpw aWn¡qdpItfmfw \nÀ¡p¶Xpw BÀFkvsF¡v ImcWamtb¡pw.

lrZb¯nsâbpw izmktImi¯nsâbpw {]hÀ¯\£aXbnÃmbvabpw t]inIfpsS _e¡pdhv, t]inIfn DWvSmIp¶ £Xw, Hm^oknse XWp¸p IqSnb A´co£w, icoc¯n\v tbmPn¡m¯ tai Itkc XpS§nb D]IcW§Ä, icnbmb coXnbn Atd©v sN¿m¯ I¼yq«À tamWnäÀ Iot_mÀUv F¶nh BÀFkvsFbpsS ]e ImcW§fmWv.

Øm]\§fnse am\knI k½À±hpw {][m\amWv. CjvSanÃm¯ tPmen sN¿p¶ HcmÄ¡v \SpthZ\ DWvSmIpw. AXv AbmfpsS tXm¶embncn¡nÃ, adn¨v icn¡pw B hyàn¡v \SpthZ\ DWvSmbncn¡pw.

tcmK e£W§Ä

XpSÀ¨bmbpÅ AkzØXIÄ £oWw, s] «¶pWvSmIp¶ thZ\ bpw {] tXy I ImcW§fnÃm sX \o cphbv ¡p ¶Xpw Np h ¶p XSn¨v h cp¶Xpw {i ²n¡Ww. ImcW§fnÃmsX XWp¡pItbm AanXambn NqSv A\p`hs¸Sp¶Xmbn tXm¶p¶Xpw tcmKe£WamWv.

aknepIÄ¡v _ew In«mXmIpItbm CSbv¡v ]nSp¯w hogp¶Xpt]msetbm tXm¶pI.

icoc¯n thZ\tbmsSm¸w Nen¸n¡p¶Xn\pÅ _p²nap«v, ]pI¨nÂ, Xcn¸v, hn§Â kpNn Ibdp¶Xpt]mepÅ thZ\ XpS§nbh A\p`hs¸Sp¶sXÃmw BÀF kvsF bp sS e£W§fm bn ImWmhp¶XmWv.

ssIIfn Øncambn a kmPv sNt¿WvSn hcp¶Xpw, I ®n\v Bbmkhpw XfÀ¨bpw £oWhpw A\p`hs¸Sp¶ Xpw, sNdnb £X§fpw thZ\Ifpw sImWvSv ssZ\wZn\ {] hr¯nIÄsN¿pt¼mÄ t]mepw _p²nap«v A\p`hs¸Sp¶Xpw tcmKe£W§fmWv.

BÀFkvFbpsS hnhn[ L«§Ä BZy L«w

tPmen sNbvXpsImWvSncn¡pt¼mÄ thZ\bpw tPmenIgnªnd§pt¼mÄ thZ\IÄ amdpIbpw sN¿p¶ AhØ. {i²n¨p NnInÂkt\Snbm Znhk§Ä sImtWvSm Bgv¨IÄ sImtWvSm AkpJw amänsbSp¡mw.

cWvSmw L«w

tPmensN¿p¶ kab¯pw tPmenIgnªnd§pt¼mgpw thZ\ A\p`hs¸SpIbpw AXv ssZ\wZn\ Imcy§sf _m[n¡pIbpw ]ntä¶v DWÀ¶v Fgpt¶Â¡pt¼mÄ tcmKw amdpIbpw sN¿p¶ AhØ. Cu L«¯n NnInÂkn¨m Ht¶m ctWvSm amk¯n AkpJw amämw.

aq¶mwL«w

Znhkw apgph³ thZ\bpw Xnc¸pw A\p`hs¸Sp¶ AhØbmWnXv. NnInÂkXpS§p¶Xv Cu L«¯nembm t`ZamIm³ amk§sfSpt¯¡pw.

CXn BZyL«¯n X¶ {]iv\§Ä a\knem¡n NnInÂk t\Sm³ km[n¨m apt¶m«v thZ\ klnt¡WvSn hcp¶Xv Hgnhm¡mw. thZ\ Xosc kln¡m\mImsX hcpt¼mgmWv ]ecpw tUmIvSdpsS ASps¯¯p¶Xv. an¡hcpw AXn\pw apt¼ s]bn³ InÃdpIÄ Ign¨p XpS§nbn«papWvSmIpw.

Cu AkzØXIÄ¡v acp¶Ã Bhiyw. Ccn¸pw \n¸pw InS¸pw icnbmb s]mknj\nem¡pIbmWv thWvSXv. Ccn¡p¶ Itkcamänbm Hcp ]s£ \SpthZ\bpw Igp¯pthZ\bpw amdntb¡mw. F´p {]iv\w sImWvSmWv thZ\amdm¯Xv F¶mWv Nn´nt¡WvSXv. kvs{Skv dnemIvtkj³ hymbm§Ä sImWvSv icoc thZ\IÄ amänsbSp¡mhp¶XmWv. H¸w tPmen sN¿p¶ Npäp]mSpIfpw icnbm¡nbm hoWvSpw thZ\IÄ hcp¶Xv Hgnhm¡mw.

NnInÂkIÄ

BÀFkvsF kvs]jenÌns\ IWvSv sN¡¸v \S¯pI.

tPmenØehpw ]cnkchpw Adnªv thWvS amä§Ä hcp¯pI.

atbmsXdm¸n, {SnKÀ t]mbnâv sXdm¸n, aknepIÄ iàns¸Sp¯p¶Xn\pÅ coXnIÄ, dnemIvkvj³ sXdm¸n, ^nkn¡ÂsXdm¸n XpS§nbhsbÃmw ^e{]Zamb NnInÂkIfmWv.


thZ\IÄ¡v ss_ ss_

C©n\ocv, apcn§ms¯men F¶nh CSn¨p ]ngnªv \oscSp¯v kln¡mhp¶ NqtSmsS sNhnbn Hgn¨m sNhnthZ\bv¡v ia\w In«pw. shäne Ip¯n¸ngnªv C´p¸p tNÀ¯v sNhnbnsemgn¡p¶Xpw \ÃXmWv.

tXbnebn«v Xnf¸n¨shÅw KmÀKnÄ sN¿p¶Xv sXmWvSthZ\ amdm³ \ÃXmWv.

Dfp¡nsâ thZ\ amdm³ ap«bpsS hÅbn sN¶n\mbIw Nmen¨v ]pc«pI.

cWvSp kv]q¬ C©n\ocn Aev]w ]©kmc tNÀ¯v Ign¨m hbdpthZ\bv¡v BizmkapWvSmIpw.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] 'ജിസം 2'വില്‍ സണ്ണിലിയോണിന്‌ പൂജാഭട്ടിന്റെ ശബ്‌ദം

 

'ജിസം 2'വില്‍ സണ്ണിലിയോണിന്‌ പൂജാഭട്ടിന്റെ ശബ്‌ദം

'ജിസം 2'വില്‍ സണ്ണി ലിയോണ്‍ സംസാരിക്കുക പൂജാ ഭട്ടിന്റെ ശബ്‌ദത്തിലായിരിക്കുമെന്ന്‌ പൂജയുടെ പിതാവും 'ജിസം 2'വിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മഹേഷ്‌ ഭട്ട്‌. സണ്ണിയുടെ ഹിന്ദി മോശമായതിനാലാണ്‌ പൂജയെ വച്ച്‌ സണ്ണിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ശബ്‌ദം ഡബ്ബു ചെയ്യിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന്‌ മഹേഷ്‌ ഭട്ട്‌ വിശദീകരിച്ചു. സണ്ണിയുടെ സെക്‌സി ഭാവങ്ങള്‍ക്ക്‌ പൂജയുടെ ശബ്‌ദം ഏറെ യോജിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. 'ജിസം 2' വിന്റെ സംവിധായികയും പൂജാഭട്ടാണ്‌. ഈ ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്‌ ദിനോ മോറിയയും പൂജാഭട്ടും ചേര്‍ന്നാണ്‌. രണ്‍ദീപ്‌ ഹൂഡയും അരുണോദയ്‌ സിംഗുമാണിതിലെ നായകന്മാര്‍. 'ജിസം 2'വില്‍ സണ്ണി രണ്ടു നായകന്മാര്‍ക്കുമൊപ്പം എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിച്ച അനവധി ചൂടന്‍ രംഗങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ്‌ അറിയുന്നത്‌. ആഗസ്‌റ്റ് 3 ന്‌ 'ജിസം 2' തീയേറ്ററുകളിലെത്തും.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] RBI’s Mid-Term Monetary Policy Review – highlights

 

 
The Reserve Bank of India (RBI) kept its policy Repo rate and Cash Reserve Ratio (CRR) unchanged at 8% and 4.75% respectively against the market consensus of 25 basis points (bps) cut in the repo rate. It may be noted that, the series of weak macroeconomic data in the recent past, such as lowest quarterly GDP growth of 5.3% in the 4th Quarter of FY2012 and the continuing weak trend in Index of Industrial Production (IIP) growth had resulted in the market expectation that RBI would cut the policy rates at least by 25 bps.
 
To augment liquidity and encourage banks to increase credit flow to export sector, RBI has increased the limit of export credit finance from the present 15% to 50% of the outstanding export credit. This will release additional liquidity of over Rs. 300 Bn, equivalent of 50 bps reduction in the CRR. In its policy statement, RBI stated that interest rates have had only a limited role in the current growth slowdown and depend much on reform process. It also noted that, the head line inflation remains above the levels consistent with sustainable growth. While cutting the rates by 50 bps in its April policy, RBI had stated that further rate cuts would depend on path of fiscal consolidation, the movement in global commodity prices, especially international crude prices and trend in inflation. While there has been no action on fiscal consolidation front, the international crude prices have come down significantly since then. However, the depreciation in rupee has significantly offset its impact. The headline inflation which moderated from the peak of 10% in 2010-11 to 7.23% in April has moved up to 7.55% in May, though the core inflation at 4.85% is still showing moderating trend. RBI has further noted that the Consumer Price Index (CPI) inflation currently at 10.4% is showing consistent upward trend, indicating serious supply bottlenecks and sticky inflation expectation. These factors have probably constrained the RBI in easing policy rates despite the steep deceleration of economic activity. RBI has stated that the evolving growth-inflation dynamics will influence its stance on interest rates and it will continue to use OMOs as and when warranted to keep the liquidity in a comfortable zone. The Bond Markets quite expectedly reacted negatively to RBI's move. The 10 year benchmark yield moved up by 10 bps after the policy announcement and the same is presently trading around 8.13%. We expect that, despite the present pause and rather mildly hawkish stance of RBI, given the weak growth scenario, RBI would ease policy rates in the coming months. This expectation and the RBI's commitment to manage liquidity through OMOs will cap the yields from moving higher. We expect the 10 year benchmark yield to trade in a broad range of 8- 8.25% going ahead.
 
Best Regards
Prakash Nair 

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Boys - Girls Friendship...

 

ØáÙãJáAæ{ ÄßøæE¿áAáçOÞZ ¦YêæÉY ÕcÄcÞØ¢ çÈÞAáKÕøˆ ÍâøßÍÞ·Õá¢. dÉÄßØtß ¸GB{ßW ÉøßÙÞø¢ ÈßVçÆÖßAÞX ²øá Éáøá×X ¦Æc¢ ¦dÖÏßAáµ æÉYØáÙãJßæÈÏÞµÞ¢. ²øá ¦YØáÙãJßçÈÞ¿á ÉCáæÕAÞÕáK µÞøcBZ æÉYØáÙãJßçÈÞ¿á ÉùEÞW ÖøßÏÞµßæˆKá µøáÄáK ØídÄàµ{áÎáIí. ²øÞ{áæ¿ µæHÞKá µÜBßÏÞW ØbøJßW æÄˆí §¿V‚ ÕKÞW æÉGKá Äßøß‚ùßÏÞX ØÞÇßAáµ ®ÄßVÜߢ·JßWæÉG ØâÙãJßÈÞæÃKá ÉùEáçµGßGáIí. ®çLÞ ²øá æµÎßØíd¿ß ¨ µâGßÈá ÉßKßÜáIí. ¦Y, æÉY ØìÙãÆBZAß¿ÏßæÜ øÙØc¢ çÄ¿áK ²øá ÉÀÈ ùßçMÞVGßÜâæ¿ øصøÎÞÏ ÉÜ ÈßøàfÃB{áÎÞÃí ÉáùJáÕKßøßAáKÄí.

¥çÎøßAÏßæÜ ÕßØíµXØßX ®Õí æÐÏV ÏâÃßçÕÝíØßxßÏáæ¿ ÉÀÈ ùßçMÞVGí ÈN{ßW ÉÜVAᢠÆÙßAÞÈß¿Ï߈. ¾ÞÈᢠ®æa ç·Z dËIᢠÄNßW ÉÞÕÈÎÞÏ ØìÙãÆÎÞæÃæKÞKᢠÉùÏÞV §ÕV ØNÄßA߈. ¦Y, æÉY ØáÙãJáAZAß¿ÏßW ØìÙãÆJßW µÕßæEÞøá §×í¿ÎáUÄÞÏÞÃí ÏâÃßçÕÝíØßxßAÞV ÉùÏáKÄí. 18Èᢠ52Èᢠ§¿ÏíAí dÉÞÏÎáU 400 çÉæø Õß{ß‚á È¿JßÏ ·çÕ×ÃJßW §Äá æÄ{ßEáæÕKÞÃá ÉùÏáKÄí. ØVçÕÏßW ÉæC¿áJÄßW ÍâøßÍÞ·Õᢠ¯ùßÏᢠµáùEᢠ§×í¿¢ Øâfß‚ßøáKÕøÞÃçdÄ. Éáøá×XÎÞVAÞÃá §×í¿Jßæa ØâçA¿í µâ¿áÄÜᢠçÄÞKáKÄí. ÎÞdÄΈ ÄB{áæ¿ ÄÞWÉøc¢ æÉYØáÙãJí ¥GßÎùßAáKÄÞÏᢠ¥ÕV ÕßÖbØßAáKá. ÉÜçMÞÝᢠØCàVÃÎÞÏ dÉÖíÈBæ{ ¥Äß¼àÕß‚ÞÃí dËIí×ßMí ÈßÜÈßKá çÉÞµáKÄí. µâGáµÞøßW ²øÞZ ÉÞÕÈØìÙãÆæÎKá ÈßÈÏíAáçOÞZ µâGáµÞøß ºßÜçMÞZ ©UßW §ÏÞæ{ ÕøßAáKáIÞµá¢. ¥ÄáçÉÞæÜ §Kí §Õç{Þ¿í ÄáùKá ÉùÏÃæÎKá µøáÄß È¿AáK µâGáµÞøçÈÞ¿í ÄÞX ¥BæÈ µIßçGÏßæˆK ØÄcÎÞÏßøßAᢠØáÙãJßÈá ÉùçÏIß Õøßµ.

®ÄßVÜߢ·JßWæÉG ¦{áÎÞÏß µ¿áJ ØìÙãÆ¢ ØâfßAáKÕVAá çÕæù çdÉÎÌt¢µâ¿ß ©æICßW kµÞøcBZ ºA µáÝÏᢠçÉÞæÜ µáÝÏá¢. ·çÕ×µøáæ¿ ¥ÍßdÉÞÏJßW ØìÙãÆ¢ ®dÄ ÆãÂÎÞçÃÞ ¥dÄÏíAá ÎãÆáÜÎÞÏßçM޵ᢠçdÉÎÌt¢. ®ÄßVÜߢ·JßWæÉG ¦{áÎÞÏß µ¿áJ ØìÙãÆ¢ ØâfßAáKÕVAá µÞÎáµßçÏÞç¿Þ µÞÎáµçÈÞç¿Þ ÈàÄß µÞÃßAÞX µÝßÏßæˆKÞÃá ÉùEáÕøáKÄí. ¥BæÈ ¦vÞVÅ ØáÙãJí dÉÃÏJßÈá ÕßÜBáÄ¿ßÏÞµá¢. ØáÙãJáAZ ÄNßW ²øßAÜᢠÖÞøàøßµ ¥¿áM¢ ©IÞµáKßæˆCßÜᢠdÉÃÏ¢ ÎáùßÏÞX ØìÙãÆ¢ §¿ÏÞAá¢.

¨ ¥Éµ¿Bæ{ˆÞ¢ ÉùEí çÉ¿ßMßAáçOÞÝᢠ¦ÃáBZAᢠæÉHáBZAᢠµâGáµâ¿ÞæÎKá ·çÕ×µV ÉùÏáKáIí. ¥ÄßÈᢠºßÜ ÎÞÈÆmBZ ¥ÕV ÈßøJáKá. ÈßB{áæ¿ ØìÙãÆ¢ ÉCÞ{ßAí ¥çÜÞØøæÎÞKáÎáIÞAáKßæˆKá ©ùMáÕøáJâ. ØáÙãJáÎÞÏß ØÎÏ¢æºÜÕß¿áçOÞZ ÕˆçMÞæÝCßÜᢠÉCÞ{ßæÏ ²M¢µâGáµ. øIáçÉæøÏᢠÉøØíÉø¢ ¥µxß ÈßVJÞÈÞÃá ÉøßÉÞ¿ßæÏCßW ÉÃß ÉÞ{áæÎK ÎáKùßÏßMᢠÈWµáKáIí ¥BæÈ ÈßVçÆÖBZ Èà{áKá...

§ÕV ÉùEá ÉùEí ÎÈá×cøßæÜ èÜ¢·ßµÄ ØCàVÃÎÞæÃKᢠØìÙãÆJßW ®dÄ ÉÞÕÈÎÞÏÞÜᢠµÜVMáIÞµáæÎKáæÎÞæA ØíÅÞÉßæ‚¿áAÞÈáU dÖÎÎÞÃí. ØVçÕ ùßçMÞVGᢠÉÀÈÕáæÎÞæA ¥Õßæ¿ ÈßWAæG. §Äá ÕÞÏß‚çMÞZ ÈßB{áæ¿ ØìÙãÆæJAáùß‚í ©UßæÜÞøá çºÞÆc¢ ©ÆßAáKáçIÞ?
Prince

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ എന്തെല്ലാം കണ്ടു, എന്തെല്ലാം കാണാതിരുന്നു

 

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ എന്തെല്ലാം കണ്ടു, എന്തെല്ലാം കാണാതിരുന്നു?‍

 

Fun & Info @ Keralites.net

 

ഏഴുമുതല്‍ പത്തു ശതമാനം വരുന്ന നിഷ്‌പക്ഷവോട്ടുകള്‍ പൂര്‍ണമായും ശെല്‍വരാജിനു ലഭിച്ചതും സി.പി.എം. ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അമര്‍ഷംമൂലം നൂറുകണക്കിനു സി.പി.എം. ഇടതുമുന്നണി പ്രവര്‍ത്തകരും അനുഭാവികളും പാര്‍ട്ടിക്ക്‌ വോട്ട്‌ ചെയ്യാതെ ബി.ജെ.പി. സ്‌ഥാനാര്‍ഥി ഒ. രാജഗോപാലിന്‌ വോട്ട്‌ ചെയ്‌തതുമാണു നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ സി.പി.എമ്മിനുണ്ടായ കനത്ത പരാജയത്തിനു കാരണം. അല്ലാതെ ഈ ഫലത്തോടെ കേരളത്തിലെ സി.പി.എം. അടിത്തറ തകര്‍ന്നുവെന്നു വാദിക്കുന്നത്‌ അര്‍ത്ഥശൂന്യതയാണ്‌.

കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ കൂര്‍മബുദ്ധി എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതാവ്‌ പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോന്‍ ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നു നിയമസഭയിലേക്ക്‌ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പി.എസ്‌.പി. സ്‌ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന സി.ജി. ജനാര്‍ദ്ദനനോടു തോറ്റപ്പോള്‍ ആ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം പത്രലേഖകര്‍ ചോദിച്ചു. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം അതിനു നല്‍കിയ രസകരമായ മറുപടി പ്രസിദ്ധമാണ്‌. 'കൂടുതല്‍ വോട്ട്‌ കിട്ടിയ ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ ജയിച്ചു, കുറച്ചു വോട്ട്‌ കിട്ടിയ ഞാന്‍ തോറ്റു'.

ഏത്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും ഫലം അതുതന്നെയാണ്‌. എം.എല്‍.എ. സ്‌ഥാനം രാജിവച്ചതിനുശേഷം സി.പി.എം വിട്ട്‌ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന്‌ നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച ഡി. ശെല്‍വരാജ്‌ ജയിച്ചത്‌ അങ്ങനെയാണ്‌. പക്ഷേ, ആ ജയം അംഗീകരിക്കാന്‍ പല സി.പി.എം.കാരും തയാറായില്ല. ഭൂതക്കണ്ണാടി വച്ച്‌ മുടിനാരിഴ കീറി പരിശോധിച്ച്‌ അത്‌ പരാജയമല്ലായിരുന്നു എന്ന്‌ ചില ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കള്‍ വാദിക്കുന്നത്‌ നാം കാണുന്നു.

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ സി.പി.എം. ദയനീയമായ രീതിയില്‍ തോറ്റു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഈ മണ്ഡലത്തില്‍ 1,10,000 പേര്‍ വോട്ട്‌ ചെയ്‌തപ്പോള്‍ സി.പി.എം. സ്‌ഥാനാര്‍ത്ഥി ഇതേ ശെല്‍വരാജിന്‌ ആ മണ്ഡലത്തില്‍ 54,711 വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്‌ 48,000 വോട്ടും. ഇത്തവണ 1,30,000 പേര്‍ വോട്ട്‌ ചെയ്‌തിട്ടും സി.പി.എമ്മിന്റെ വോട്ട്‌ 45,175 ആയി കുറഞ്ഞു. ഈ കനത്ത തോല്‍വിക്ക്‌ മുടന്തന്‍ ന്യായങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഉഷ്‌ണിക്കാതെ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താനാണ്‌ സി.പി.എം. നേതൃത്വം അന്തസ്‌ കാണിക്കേണ്ടത്‌.

ഈ പരാജയത്തിന്‌ ഞാന്‍ ഒരു കാരണമേ കാണുന്നുള്ളു. അത്‌ നെയ്യാറ്റിന്‍കര മണ്ഡലത്തിലെ നിഷ്‌പക്ഷരായ സമ്മതിദായകരുടെ നിലപാടാണ്‌. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയോടും കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നയിക്കുന്ന യു.ഡി.എഫിനോടും യാതൊരു കൂറുമില്ലാത്ത ഏഴുമുതല്‍ പത്തുവരെ ശതമാനം വോട്ടര്‍മാര്‍ കേരളത്തിലുണ്ട്‌. എല്ലാത്തിന്റെയും തെറ്റും ശരിയും വിലയിരുത്തി വോട്ട്‌ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അഭ്യസ്‌തവിദ്യരായ വോട്ടര്‍മാരാണവര്‍. ആ നിഷ്‌പക്ഷ വോട്ടര്‍മാരാണ്‌ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലത്രയും രണ്ടു മുന്നണികളേയും മാറിമാറി കേരളത്തില്‍ വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. ആ നിഷ്‌പക്ഷ വോട്ടര്‍മാര്‍ നെയ്യാറ്റിന്‍കര തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒന്നടങ്കം ശെല്‍വരാജിന്‌ വോട്ടു ചെയ്‌തുവെന്നതാണ്‌ സംഭവിച്ചത്‌. കാരണം, സി.പി.എം. സ്‌ഥാനാര്‍ഥിക്ക്‌ വോട്ട്‌ചെയ്യാന്‍ ഒരു ന്യായവും കണ്ടെത്തുന്നതിന്‌ അവര്‍ക്ക്‌ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

അതിനവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാന ഘടകം ഇപ്പോഴത്തെ സി.പി.എം. നേതൃത്വത്തിന്റെ ധാര്‍ഷ്‌ട്യവും ഒഞ്ചിയത്തെ ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകവും ഇടുക്കിയിലെ സി.പി.എം. നേതാവ്‌ എം.എം. മണിയുടെ കൊലവിളി പ്രസംഗവും മാത്രമായിരുന്നു. കാരണം വോട്ടെടുപ്പിനു മുന്‍പ്‌ പെട്രോള്‍ വില വളരെ വര്‍ധിപ്പിച്ചും അരിയുടെയും മണ്ണെണ്ണയുടെയും ലഭ്യതയില്ലായ്‌മ, പച്ചക്കറി മുതല്‍ നിത്യോപയോഗ സാധാനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ വിലവര്‍ധന തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജനങ്ങളെ അലട്ടിയ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളായിരുന്നു. അതിനെക്കാളെല്ലാം വലുതായിരുന്നു നിഷ്‌പക്ഷ വോട്ടര്‍മാരെ ഉലച്ച കൊലപാതക രാഷ്‌ട്രീയവും അതിനു ചില സി.പി.എം. നേതാക്കള്‍ നല്‍കിയ ന്യായീകരണവും മറ്റും. കൊലപാതക രാഷ്‌ട്രീയത്തോടു രാഷ്‌ട്രീയ അന്ധത ബാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക്‌ അത്ര അമര്‍ഷം ഇന്നുണ്ട്‌.

രാഷ്‌ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ കൊലപാതകികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയനും ജയരാജന്മാരും നടത്തിയ വിഫല ശ്രമങ്ങളും നിഷ്‌പക്ഷ വോട്ടര്‍മാരില്‍ വല്ലാത്ത ഈര്‍ഷ്യയുണ്ടാക്കി. കൊലപാതക അന്വേഷണത്തെ തടസപ്പെടുത്താന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളോടു താന്‍ യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാണു പരസ്യമായി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്‌. അച്യുതാനന്ദന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിച്ചു പ്രസ്‌താവിച്ചത്‌. എന്തു രാഷ്‌ട്രീയ ഭിന്നതയുടെ പേരിലായാലും ഒരു മൃഗത്തെപ്പോലെ വെട്ടിനുറുക്കി കൊലചെയ്യപ്പെട്ട ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വിധവയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ഒഞ്ചിയത്തെ വീട്ടില്‍ അച്യുതാനന്ദന്‍ ചെന്നതും നീതിബോധമുള്ള വോട്ടര്‍മാരെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചെന്നതു സത്യമാണ്‌. എന്നുമാത്രമല്ല കൊലപാതക രാഷ്‌ട്രീയത്തിന്‌ അന്ത്യംകുറിക്കാന്‍ തന്നെയാണ്‌ തന്റെ തീരുമാനമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനവും കഴിഞ്ഞ ഒരുവര്‍ഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയും വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അവകാശവാദവും ഞാന്‍ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

സി.പി.എമ്മുകാര്‍ ബി.ജെ.പി. സ്‌ഥാനാര്‍ഥിക്ക്‌ വോട്ട്‌ ചെയ്‌തുവെന്നത്‌ പലര്‍ക്കും അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാം. പക്ഷേ, അല്ലാതെ അവര്‍ക്ക്‌ വേറെ മാര്‍ഗമില്ലായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി സ്‌ഥാനാര്‍ത്ഥിക്കു വോട്ടുചെയ്യാന്‍ മനഃസാക്ഷി സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടു വോട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ പോകാതിരുന്നാല്‍ നേതൃത്വത്തിനോട്‌ കാരണം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌ വോട്ടിംഗ്‌ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച്‌ വോട്ട്‌ അസാധുവാക്കാനും മാര്‍ഗമില്ല. അതാണ്‌ അസ്വസ്‌ഥരായ സി.പി.എമ്മുകാരുടെ ഗണ്യമായ വോട്ടുകള്‍ ബി.ജെ.പിക്ക്‌ നല്‍കാന്‍ കാരണമാക്കിയത്‌. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്‌ സി.പി.എം. ശക്‌തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക്‌ വോട്ട്‌ ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചത്‌. മറിച്ച്‌, മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ മൊത്തത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക്‌ അനുകൂലമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 2011-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക്‌ വോട്ട്‌ കിട്ടിയ പല ബൂത്തിലും ഇത്തവണ കൂടുതല്‍ വോട്ട്‌ കിട്ടിയേനെ. അതുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഇത്തവണ വോട്ട്‌ കുറഞ്ഞു.

ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും സി.പി.എമ്മിന്റെയും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെയും അടിത്തറയ്‌ക്കു യാതൊരു ഇളക്കവും കേരളത്തില്‍ തട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണെനിക്കുള്ളത്‌. ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച്‌ സി.പി.എമ്മിന്റെ അടിത്തറ വലിയ ഇളക്കമില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്നു എന്ന്‌ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ഫലം തെളിയിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി. സ്‌ഥാനാര്‍ത്ഥി ഒ. രാജഗോപാലിന്‌ ലഭിച്ച 30109 വോട്ട്‌ അതാണ്‌ തെളിയിക്കുന്നത്‌. അതില്‍ ഗണ്യമായ വോട്ട്‌ സി.പി.എം. വോട്ടുകളാണ്‌. സി.പി.എമ്മിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വത്തോടും കൊലപാതക നയത്തോടും കഠിനമായ എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസിന്‌ വോട്ടുചെയ്യാന്‍ മടിയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന്‌ സി.പി.എമ്മുകാരും അനുഭാവികളുമുണ്ട്‌. അവര്‍ രാജഗോപാലിനു വോട്ടുചെയ്‌താണ്‌ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തോടുള്ള അമര്‍ഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്‌.

അതേസമയം സി.പി.എം. സ്‌ഥാനാര്‍ഥിക്കു കോണ്‍ഗ്രസുകാരുടെ കുറേ വോട്ടുകള്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നതു മറ്റൊരു യാഥാര്‍ഥ്യവുമാണ്‌. അതിനടിസ്‌ഥാനം കോണ്‍ഗ്രസിലെ പല നേതാക്കള്‍ക്കുമുള്ള അധികാരക്കൊതിയാണ്‌. കോണ്‍ഗ്രസ്‌ സ്‌ഥാനാര്‍ഥിയായി ശെല്‍വരാജ്‌ ജയിച്ചാല്‍ അദ്ദേഹം നെയ്യാറ്റിന്‍കര മണ്ഡലത്തില്‍ സ്‌ഥാനമുറപ്പിക്കുമെന്നും അതോടെ അവിടെ സ്‌ഥാനാര്‍ഥിയാകാനുള്ള തങ്ങളുടെ സാധ്യത ഇല്ലാതാകുമെന്നുമുള്ള സ്വാര്‍ഥചിന്തയാണ്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ആ നേതാക്കളും അനുയായികളുമെല്ലാം ശെല്‍വരാജ്‌ തോറ്റുകാണാന്‍ സി.പി.എം. സ്‌ഥാനാര്‍ഥിക്കു വോട്ടു ചെയ്‌തു. ഇക്കാര്യം നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലെ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്കറിയാം എന്നുമാത്രമല്ല രണ്ടു കോണ്‍ഗ്രസ്‌ മന്ത്രിമാര്‍ എന്നോടുതന്നെ പറഞ്ഞതുമാണ്‌.

സ്‌ഥാനാര്‍ഥികളായ പുതിയ തലമുറക്കാരുടെ ആദര്‍ശശൂന്യതയുടെ പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ നോക്കുമ്പോഴാണ്‌ ബി.ജെ.പി. നേതാവ്‌ ഒ. രാജഗോപാല്‍ കേരളത്തിലെ ആദരണീയനായ ഒരു നേതാവായി മാറുന്നത്‌. ഒരുകൊല്ലം മുന്‍പു നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നെയ്യാറ്റിന്‍കര മണ്ഡലത്തില്‍ ആറായിരം വോട്ടുവാങ്ങി ബി.ജെ.പി. സ്‌ഥാനാര്‍ഥിയുടെ കെട്ടിവച്ച പണം നഷ്‌ടപ്പെടുകയുണ്ടായി.

അവിടെ ബി.ജെ.പി. സ്‌ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കാന്‍ ഒ. രാജഗോപാല്‍ ത്യാഗസന്നദ്ധത കാണിച്ചു എന്നതാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വം. രണ്ടുതവണ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടുള്ള രാജഗോപാലിന്‌ മത്സരത്തില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കാന്‍ എത്രയോ എളുപ്പം കഴിയുമായിരുന്നു. എന്തിന്‌ പ്രായാധിക്യം മാത്രം കാരണമായിപ്പറഞ്ഞാല്‍ മതിയായിരുന്നുവല്ലോ? പക്ഷേ തന്നെ വളര്‍ത്തി വലുതാക്കിയ പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി ഒരു വലിയ ത്യാഗത്തിനു സന്നദ്ധനാവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവിടെയാണു രാജഗോപാലിന്റെ പാര്‍ട്ടി പ്രതിബദ്ധത കേരളം കണ്ടത്‌. ഒരുപക്ഷേ ഈ ത്യാഗസന്നദ്ധത കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ്പാര്‍ട്ടികളിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയാണു നമുക്കു കാണാന്‍ കഴിയുക. മന്ത്രിയോ എം.പിയോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതാവ്‌ കേരളത്തില്‍ കെട്ടിവച്ച പണം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു തീര്‍ച്ചയായും തോല്‍ക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമോ?

പാര്‍ട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പറഞ്ഞാല്‍ അതിനെ എതിര്‍ക്കുന്നതുപോയിട്ട്‌ വിമര്‍ശിക്കാന്‍പോലും ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതാവ്‌ കേരളത്തിലുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആറുതവണ ലോക്‌സഭാംഗവും 12 കൊല്ലം രാജ്യസഭാംഗവുമായിട്ടുളള പി.ജെ. കുര്യനെ വീണ്ടും രാജ്യസഭാ സ്‌ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാന്‍ കെ.പി.സി.സി. നേതാക്കള്‍ ഏകകണ്‌ഠമായി തീരുമാനിച്ചത്‌. ഒരു സ്‌ഥാനവും പദവിയും കിട്ടാത്ത പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കള്‍ പലരും കേരളത്തിലുള്ളപ്പോഴാണ്‌ പി.ജെ. കുര്യനെ മൂന്നാം തവണയും രാജ്യസഭയിലേക്കയക്കാന്‍ കെ.പി.സി.സി. തീരുമാനിച്ചത്‌.

ചില ബന്ധുബലം കൊണ്ടു സോണിയാ ഗാന്ധിയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണു കുര്യന്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും രാജ്യസഭാംഗമാകുന്നതെന്നു കെ.പി.സി.സി.യിലെ പല നേതാക്കളും രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു.

ആറുവര്‍ഷം മുമ്പു പ്രഫസര്‍ കുര്യനെ രണ്ടാം രാജ്യസഭാ സ്‌ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസുകാരില്‍ മൗനമായിട്ടാണെങ്കിലും വലിയ എതിര്‍പ്പുണ്ടായതാണ്‌. അതേക്കുറിച്ചുള്ള പംക്‌തിയില്‍ അന്നു ഞാന്‍ എഴുതിയപ്പോള്‍ കുര്യന്റെ അനുയായിയെന്ന നിലയില്‍ മംഗളത്തില്‍ത്തന്നെ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസുകാരന്‍ എഴുതിയത്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഗത്ഭ്യം കണക്കിലെടുത്തു കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കാനാണു കോണ്‍ഗ്രസ്‌ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി രാജ്യസഭയിലേക്കെടുപ്പിച്ചതെന്നാണ്‌. എന്നിട്ട്‌ ആറുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്നതു കേരളം കണ്ടില്ല. കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ സ്‌ഥാനാര്‍ഥിയാകാനുള്ള യോഗ്യത ജനപിന്തുണയല്ല മറിച്ചു ഡല്‍ഹിയിലുള്ള സ്വാധീനമാണെന്ന്‌ ആര്‍ക്കാണ്‌ അറിയാത്തത്‌?


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___