Monday, 5 June 2017

[www.keralites.net] e book on Deivathin Kural - தெய்வத்தின் குர​ல்​ - All 7 parts plus more [3 Attachments]

 Corrected link resent.
தெய்வத்தின் குர
​ல்​


தெய்வம் பேசுமா? பேசும். பேசியதுபேசிக்கொண்டிருக்கிறது இன்னும் பலருக்கு சூக்ஷ்ம வடிவில். காஞ்சி மஹாஸ்வாமிகள் என்னும் அந்த ஒரு நடமாடும் தெய்வம் நமக்காகவே வாழ்ந்து நம் துயர் களைவதற்காகவே வாழ்ந்தது. இவர் நமக்கு ஆச்சார்யராக வந்தது அவரது கருணையே தவிர நாமோ நம் முன்னோர்களோ செய்த புண்ணியம் அல்ல. சிவனை நாம் பார்த்தது இல்லை; அம்பாளை பார்த்தது இல்லை; நாராயணனைப் பார்த்தது இல்லை தேவை இல்லை; நாம் நம் குருவைப்  பார்த்து விட்டோம்.


ஆச்சார்ய சுவாமிகளின் அன்பு மொழிகளில் அருள் கனிகிறது. புராணங்களையோ இதிகாசங்களையோ வேதங்களையோ தர்ம சாஸ்திரங்களையோ அனைவராலும் முழுதும் படிக்க முடியாது. பெரியவர்கள் அவற்றை எல்லாம் முழுதும் படித்து நமக்கு சாறு பிழிந்து தருவது போல் இந்நூலில் தந்துள்ளார்கள். அத்தனையும் அருட்கனிச்சாறுகள்.


இந்து மதத்தின் பெருமையையும், நமது பண்பாட்டின் அருமையையும், கடவுளின் வடிவங்களையும், வேத சாரங்களையும், வாழ்வியலின் இலக்கணங்களையும், சகல துறைச் சாஸ்திரங்களையும், தத்துவ உண்மைகளையும், பாமரரும் புரிந்துகொள்ளும் வண்ணம் இந்நூலில் அவர்கள் குரல் உரை வடிவில் ஒலிப்பதை கேட்கலாம்; படிக்கலாம்.


மொத்தத்தில் இது ஒரு அருட்பெரும் அறிவுக் களஞ்சியம்; ஞானக் களஞ்சியம்.


மகா பெரியவாளின் பாதார விந்தத்தில் நமஸ்கரித்து இந்த தெய்வத்தின் குரலைப் படிப்போம்; அடுத்த சந்ததியினர்க்குப் படித்துக் காட்டுவோம்.
​Link to view and download
​ Deivathin kural 7 Parts​
:​


For e books: ​Part 7
 is also completed now. Great relief for me on this fulfillment of my desire with HIS blessings.

I dedicate all these 7 parts of e book  to Periyava and seek his blessings.

I hope  everyone shall enjoy this great book using their hand held apparatuses too!!!

With best wishes,

K.Raman.


​.​
__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: Raman K <kraman_4@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 2 photo(s) from this topic.
--static--temptation_br.gif Periyava-6.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] The Natural Wonders Of Green Tea

 

 The Natural Wonders of Green Tea
An old Chinese proverb says it is better to be without food for three days than one day without tea. It can be easily be categorized as another exotic Chinese phrase, but modern medicine has conducted thousands of researchers checking green tea out, and so everyone knows it's good for you, but who knows exactly WHY Green Tea is so good, and what is it good FOR?

The story of the tea began in the year 2,737 BC, and the legend tells of emperor Shun-Nung, the father of medicinal herbs, who discovered it by accident during a voyage. As he sat to boil the drinking water (as they did back then) and some tea leaves floated to the water, and painted it brownish-green. The emperor drank it and after enjoying the taste, he realized it had important medicinal properties.
In ancient China, green tea was used to cure infection, headaches, digestion problems, depression and cognitive impairment. Research conducted in modern times found that the green tea delays the onset of age, keeps teeth healthy, prevents inflammation and infection, help to counter sun damage and eye disease, and ever helps to delay Alzherimer's and parkinson's.
Green tea and its nutrients
All kinds of tea, be it black, green or oolong, comes from the camellia sinensis plant.
The color of the tea depends upon the amount of fermentation it has been through. Oolong tea is partially fermented, black tea is completely fermented and green tea is not fermented at all. It is produced by steaming fresh tea leaves at very high temperature. That tea is rich in antioxidants is a given, but green tea is known to contain large amounts of polyphenols, thearubigins, epicatechins and catechins - all types of an antioxidant known as flavanoids.
Green Tea And its Health Benefits:
Heart Healthy: Regular consumption of green tea has been known to reduce overall cholesterol levels, especially the bad LDL cholesterol which ultimately reduces the risk of heart attacks and heart diseases.
Fights cancer: Catechins present in green tea, are the flavanoids which fight free radicals that damage DNA and increase the risk of cancer.
Since green tea is not put through a whole lot of processing, catechins, especially epigallocatechin-3-gallate (EGCG) are available in larger numbers.
Helps You Lose Weight: Can a simple activity like drinking green tea help

you lose weight? Recent studies show that catechins help combat accumulated fat and aid in weight loss. Experts say that this fat reducing property catechins can help in a number of lifestyle disease, including obesity.
Boosts Your immune System: The antioxidants in green tea help give your immune system a boost of good health which helps keep common ailments like the flu away.
Happy teeth: Catechins are also antibacterial, which is why they are so great in fighting tooth decay, gum diseases and bad breath. Additionally, they also reduce the formation of plaque.
Prevents Diabetes:Preliminary studies show that green tea may help to prevent or at the very least, slow down the onset of diabetes. The same study also suggested that green tea acts a very good agent in lowering your blood sugar.
Improves Bone Health: Studies show that not only can drinking green tea help improve bone density and help reduce the risk of a fracture, it also encourages bone formation.
Reduces The Risk Of Parkinson's Alzheimers:
Research shows that polyphenols present in green tea helps in improving concentration, prevents memory loss and helps reduce the accumulation of brain damaging proteins in your body.
Great For Your Skin:
Not just as a drink, skin care products with green tea extracts are also wonderful for your skin as it helps your skin stay supple.
The antioxidants in green tea are also known to help keep wrinkles at bay.
Image may contain: drink

 
    MANGALORE
Think Good Do Good
https://www.facebook.com/groups/hegdemd
& Whatsapp Group +91 93433 66788
Twitter:MDHEGDE888

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] URINE TEST

 

 SUGAR TEST!!!!!!
One day an Irishman goes into a pharmacy shop, reaches into his pocket and takes out a small bottle and a teaspoon.
He pours some liquid onto the teaspoon and offers it to the chemist. "Could you taste this for me, please?"
The chemist takes the teaspoon, puts it in his mouth, swills the liquid around and swallows it. It tasted unpleasant.
"Does that taste sweet to you?" says Paddy."No, not at all," says the chemist, pulling a face.
"Oh that's a relief," says Paddy. "The doctor told me to come here and get my urine tested for sugar."
======================
Image may contain: one or more people and text
Comments

 
    MANGALORE
Think Good Do Good
https://www.facebook.com/groups/hegdemd
& Whatsapp Group +91 93433 66788
Twitter:MDHEGDE888

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] ISKON KRISHNA LEELA PARK, BANGALORE

 


ISKCON KRISHNA LEELA PARK, BANGALORE
Five thousand years ago ,Gokul was the home to Krishna's magical childhood where he performed innumerable loving pastimes. When Indra threatened the Vrajavasis with torrential rains, blasts of thunder and lightening, and the consequent over flooding of Yamuna - all to inundate the village, And if you were present there how would you experience all this????? And the relief the village residents felt when Krishna lifted the Govardhan
Hill and protected them!
The proposed Krishna Lila Park will give such an experience to the visitors. The main complex building will be about 360 feet tall, with a viewing gallery at 500 ft level. This hi-tech amusement park to be constructed in Bangalore on 28 acre will be the 1st theme park in India with the quality of world class theme parks like Disney World and Universal Studios. Already Rs 4-5 crore has been spent on the design. The project will cost Rs 350 crore. Work 
on theme park to take off tomorrow, Sunday Jun 20th, 2010.
Today, our children’s minds are obsessed with Superman, Spiderman and such other characters and legends coming from the West. Lets introduce the great characters of our Indian epics and instill in the minds of our children the deep values they represent.at a glance.
No automatic alt text available.
Image may contain: outdoor
 

 
    MANGALORE
Think Good Do Good
https://www.facebook.com/groups/hegdemd
& Whatsapp Group +91 93433 66788
Twitter:MDHEGDE888

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___