Tuesday, 2 September 2014

[www.keralites.net] മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം

 

മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം
മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ
ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം
ആപത്തങ്ങാര്‍ക്കുമൊട്ടില്ലതാനും
ആധികള്‍ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല
ബാലമരണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനില്ല
പത്തായിരമാണ്ടിരിപ്പുമുണ്ട്
പത്തായമെല്ലാം നിറവതുണ്ട്
എല്ലാ കൃഷികളുമൊന്നുപോലെ
നെല്ലിനു നൂറുവിളവതുണ്ട്
ദുഷ്ടരെ കണ്‍കൊണ്ടുകാണാനില്ല
നല്ലവരെല്ലാതെയില്ല പാരില്‍
ഭൂലോകമൊക്കെയുമൊന്നുപോലെ
ആലയമൊക്കെയുമൊന്നുപോലെ
നല്ല കനകം കൊണ്ടെല്ലാവരും
നല്ലാഭരണങ്ങളണിഞ്ഞുകൊണ്ട്്
നാരിമാര്‍ ബാലന്മാര്‍ മറ്റുളേളാരും
നീതിയോടെങ്ങും വസിച്ചകാലം
കളളവുമില്ല ചതിയുമില്ല
എളേളാളമില്ല പൊളിവചനം
വെളളിക്കോലാദികള്‍ നാഴികളും
എല്ലാം കണക്കിനു തുല്യമായി
കളളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും
കളളത്തരങ്ങള്‍ മറ്റൊന്നുമില്ല
നല്ലമഴപെയ്യും വേണ്ടും നേരം
നല്ലപോലെല്ലാവിളവും ചേരും
മാനംവളച്ച വളപ്പകത്ത്
നല്ല കനകം കൊണ്ടെല്ലാവരും
നെല്ലുമരിയും പലതരത്തില്‍
വേണ്ടുന്നവാണിഭമെന്നപ്പോലെ
ആനകുതിരകളാടുമാടും
കൂടിവരുന്നതിനന്തമില്ല
ശീലത്തരങ്ങളും വേണ്ടുവോളം
നീലക്കവണികള്‍ വേണ്ടുവോളം
നല്ലോണം ഘോഷിപ്പാന്‍നല്ലെഴുത്തന്‍
കായങ്കുളം ചോല പോര്‍ക്കളത്തില്‍
ചീനത്തെമുണ്ടുകള്‍ വേണ്ടപോലെ
ജീരകം നല്ല കുരുമുളക്
ശര്‍ക്കര,തേനൊടു പഞ്ചസാര
എണ്ണമില്ലാതോളമെന്നേവേണ്ടൂ
കണ്ടവര്‍ കൊണ്ടും കൊടുത്തും വാങ്ങി
വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും വേണ്ടപോലെ
മാവേലി പോകുന്ന നേരത്തപ്പോള്‍
നിന്നുകരയുന്ന മാനുഷ്യരും
ഖേദിക്കവേണ്ടെന്റെ മാനുഷരെ
ഓണത്തിനെന്നും വരുന്നതുണ്ട്
ഒരുകൊല്ലം തികയുമ്പോള്‍ വരുന്നതുണ്ട്
തിരുവോണത്തുന്നാള്‍ വരുന്നതുണ്ട്
എന്നതു കേട്ടോരു മാനുഷരും
നന്നായ് തെളിഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ട്
വല്‍സരമൊന്നാകും ചിങ്ങമാസം
ഉല്‍സവമാകും തിരുവോണത്തിന്
മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നു പോലെ
ഉല്ലാസത്തോടങ്ങനുഗ്രഹിച്ചു
ഉച്ചമലരിയും പിച്ചകപ്പൂവും
വാടാത്ത മല്ലിയും റോസാപ്പൂവും
ഇങ്ങനെയുളേളാരു പൂക്കളൊക്കെ
നങ്ങേലിയും കൊച്ചുപങ്കജാക്ഷീം
കൊച്ചുകല്യാണിയും എാെരുത്തി
ഇങ്ങനെ മൂന്നാലു പെണ്ണുങ്ങള്‍ കൂടി
അത്തപ്പൂവിട്ട് കുരവയിട്ടു
മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപ്പോലെ
മനസ്സു തെളിഞ്ഞങ്ങുല്ലസിച്ചു

www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?4LSq4LWN4LSw4LS44LWC4LSj4LWN4oCNICgg4LSq4LWN4LSw4LS44LWCICk=?= <prasoonkp1@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Lighting up Rural Homes with plastic bottles India

 

Lighting up Rural Homes with plastic bottles  
 


 

 
Explaining the concept, team member Srinivas Chaitanya says, "The device is a transparent 1.5-2 liter plastic bottle, typically used for carbonated drinks, filled with water plus a little bleach or distilled water to inhibit algal growth. It is  fitted through the roof of a house using a corrugated metal sheet. During daytime the water inside the bottle refracts sunlight, delivering about as much light as a 40 to 60 watt incandescent bulb to the interior. A properly installed solar bottle can last up to five years and the initial cost would be `150."
 

 

"I wanted to sensitise the public towards people who can't afford a bulb in their house or don't have any power source. After hearing about the concept of 'Liter of Light' by Alfredo Moser. I decided to do it at home by installing the first light at Godamguda village near Vikarabad in 2011," says the founder Pradeep. With the successful installation of the bulb, the Pradeep along with his team got encouraged to expand the concept further. Till date, the team from My Shelter Foundation India has installed around 500 bulbs across the country. "Our goal is to ensure that the lady of the house can cook food and a child can study in this light," shares the 22-year old.

After explaining the concept to students from different educational instutions like IITs, BITS, Vellore Institute of Technology and many other engineering college across country, Pradeep was able to register his foundation which is now 150-volunteer strong today.

While this technique is used to generate light during day, the team has also has designed solar bottle light which emits light during night. "For the lights, we use recyclable PVC pipes, solar panel, LED light, battery and used saline drips which we get from the hospitals. The entire setup costs `600 and the light would run up to 10 hours. This setup was first used in Anand, a town in Gujarat," informs Srinivas. When it comes to the number of lights required in a house, that is decided taking the area of the house into consideration. According to Srinivas, usually one or two lights are sufficient.

The foundation has also been able to spread awareness about the concept in various cities like Hyderabad, Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi etc with the help of several NGOs and organizations through workshops and campaigns. "In order to help the idea grow sustainably, we have also implemented a 'Local Entrepreneur' business model where bottle bulbs are assembled and installed by local people, so they can earn a small income for their work,' comments Pradeep. 

Apart from this, the volunteers of the organisation also install lights in tribal areas, villages and slums. The beneficiaries get this service for free as the cost is incurred either by the NGO itself or by an MNC which usually takes up the task as a Corporate Social Responsibility activity. "Right now the next plan is to launch Street Light Solutions, where the similar concepts will be used to make street lights which will be installed in villages," says Pradeep on a parting note.

Full article in the link below.

http://www.newindianexpress.com/cities/hyderabad/Lighting-up-Rural-Homes/2014/09/03/article2411863.ece


www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: Ravi Narasimhan <ravi.narasimhan.in@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] *****wednesday ....Good Morning friends

 

Fun & Info @ Keralites.net
 

 

 

 
Fun & Info @ Keralites.net
 

 
Fun & Info @ Keralites.net
 

 
Fun & Info @ Keralites.net
 

 

 
Fun & Info @ Keralites.net
 

 
Fun & Info @ Keralites.net
 

 

Some people seem to enjoy life more than others..


www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: Murli dhar Gupta <mdguptabpl@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___