Sunday, 17 February 2013

Re: [www.keralites.net] നിങ്ങള്‍ കടകെണിയില്‍ ആണോ ???

 

പട്ടിണി മാറ്റുവാന്‍  വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകള്‍,ഇതുപോലെയുള്ള അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളേക്കാള്‍ എത്രയോ ഭേദമാണ്. ഈ മാധ്യമങ്ങള്‍ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ കൊടുക്കുന്നത്? പറയുന്ന പൈസ കൊടുത്താല്‍ ഏതു തരത്തിലുള്ള പരസ്യവും കൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതി മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയാണോ? സമൂഹത്തെ നേര്‍വഴിക്കു നടത്താന്‍ അവര്‍ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ ? ഇതുപോലെ അന്ധവിശ്വാസത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് വേണ്ടെന്നു വച്ചുകൂടെ?


From: Jinto P Cherian <jinto512170@yahoo.com>
To:
Sent: Sunday, February 17, 2013 12:55 PM
Subject: [www.keralites.net] നിങ്ങള്‍ കടകെണിയില്‍ ആണോ ???__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Free Yourself From These Four Types of Toxic People

 

Those with whom we assemble, we soon resemble!

This simple old saying hides a deep Truth that can enlighten and empower every aspect of our lives:

Who we are our very essence is continually being transformed by the company we keep.

Stated differently, when we keep the company of what is light and bright, our lives get lighter and brighter. And when we keep the company of what is dark and discouraging, our lives can't help but be dragged downward.

This idea might sound a little simplistic at first, but its power soon becomes evident when we put it to use in the quest to realize our highest aspirations. The key lies in understanding that this principle is active on multiple levels at once. For instance, when referring to "the company we keep," we of course mean the people we spend time with every day family, friends, co-workers, etc. However, ona deeper and more important level, "company" can also refer to the thoughts and feelings moving within us in any given moment.

Have you ever been home alone in a fine mood, enjoying a meal perhaps, only to find yourself bored or depressed an hour later? That's a perfect example of the effect of hanging out with the wrong interior friends. When we are unconscious to the operation of our minds, any indigent thought or feeling that passes through us has the power to strike up a conversation and drag us into its dark circle of influence.

But just as it's possible for us to keep bad interior company that pulls us down, so is it possible to keep positive inner company that works to raise us up in any moment we choose to remember it. This not only means that we can choose not to get dragged down when we are alone, but it also means that we can choose not to get dragged down when we find ourselves in the presence of negative people as well.

How encouraging! When life places us in a situation where a run-in with someone is inevitable perhaps at work, with a family member, in a store, etc. we can choose to keep the company of good and true interior friends who can help keep us from falling into negative states. And therein lies the key: when we remember that keeping the company of negative interior friends is a choice, instead of an obligation, we are free to keep the company of compassion instead of anger, generosity instead of greed, and patience instead anxiety.

Building on this idea, let's look at four common types of people that can be identified by the four prevailing dark states that inhabit them. By learning to recognize and understand the interior workings of these four types of "toxic people," we gain important insight into what is dark and limiting inside of us. In this way, we begin the process of liberation from everything inside of us that stands in the way of knowing the peace, happiness, success, and love that we long for.

1 Muckrakers:These negative spritslive to drag up old painful events and then revel in the anger, resentment, or bitterness that such unhappy memories hold. Stay away from any spirit, in others or in yourself, that wants you to dive into some suffering over what happened in any past moment.

2 Mud Slingers:These malicious spiritspull themselves up by pulling others down. They love to gossip, criticize, judge, and denigrate anyone who ever had the misfortune of spending time with them. The only loyalty these denizens of the unconscious worlds have is to their own pain, which they feed by involving everyone they can in their mud slinging.

3 Swamp Dwellers: There is agroup of mired spiritsthat thrive on low vibrations, and that require a human instrument to play out their endless dark dissonance. Easily recognizable, these misfortunate forces serve up dreadful mental pictures of past and future events for the sake of the unnatural reactions they produce. Ignore these corrupted spirits and they must take their evil speculations elsewhere.

4 Life Haters: Thesedark spiritsperpetuate their hold on the human soul by resisting the beautiful gifts of life. They trick us into commiserating with their complaining, cruelty, and irritation because without our unconscious consent, these chronically conflicted spirits can't spread their poison.

Just as harmful viruses require a human host to exist and thrive, so do negative states require the unconscious consent of human beings to carry out their dark mission. For what power does a negative thought have other than the power to convince a person to do its bidding? The answer is none!

When we begin to consciously withdraw our consent to associate with toxic people, and the toxic thoughts and feelings inside of us, we leave them with no place to thrive. Our real inner work is to sweep clean the places in ourselves where such creatures reside which in turn brightens our life and the lives of everyone around us.

Begin today, this very moment, to withdraw any permission you have unknowingly granted these dark spirits to be in your life. Do not judge yourself, or those around you in whom these misdirected forces are active, but instead come awake and refuse to spend one more moment of your life lending your precious life force to their dark purposes.

This powerful, positive action will change your life. As you begin to refuse to consort with what is dark, you'll find that you begin to attract with what is light, bright, and cheerful. Your relationships will deepen, your professional life will take on new vigor and freshness, and the whole of your days will begin to resemble the radiant Life that you have deliberately chosen as your conscious companion.

Those with whom we assemble, we soon resemble! This simple old saying hides a deep Truth that can enlighten and empower every aspect of our lives: Who we are our very essence is continually being transformed by the company we keep. Stated differently, when we keep the company of what is light and bright, our lives get lighter and brighter. And when we keep the company of what is dark and discouraging, our lives can't help but be dragged downward.

Guy Finley is Founder and Director of the Life of Learning Foundation, devoted to helping people realize their True Relationship with Life. Guy is the author of over 30 books and audio albums that have sold over a million copies in 15 languages worldwide, and is on the faculty of the Omega Institute, the nation's largest and most trusted holistic education provider. For more information about Guy Finley and Life of Learning call (541) 476-1200 or visithttp://www.guyfinley.com.

Source:http://www.positivearticles.com.--

M Junaid Tahir

BloggerTwitterLinkedInDiggGoogle PlusBlog RSS

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Story: The 99 club

 


The king was not satisfied with that reply. Later in the day, he sought the advice of his most trusted advisor. After hearing the King's woes and the servant's story, the advisor said, 'Your Majesty, I believe that the servant has not been made part of The 99 Club.' 'The 99 Club? And what exactly is that?' the King inquired. The advisor replied, 'Your Majesty, to truly know what The 99 Club is, let's place 99 Gold coins in a bag and leave it at this servant's doorstep.'

Next day when the servant saw the bag, he picked it up and took it in. When he opened the bag, he let out a great shout of joy... So many gold coins!He began to count them. After several counts, he was at last convinced that there were 99 coins. 'What could've happened to that last gold coin? Surely, no one would leave 99 coins!' he wondered. He looked everywhere he could, butthat final coin was elusive.Finally, exhausted, he decided that he would have to work harder than ever to earn that gold coin and complete his collection. And from that day, the servant's life was changed. He was overworked, horribly grumpy, and castigated his family for not helping him make that 100th coin. He stopped singing while he worked.

Witnessing this drastic transformation, the King was puzzled. When he sought his advisor's help, the advisor said, 'Your Majesty, the servant has now officially joined The 99 Club...' He continued, 'The 99 Club is a name given to those people who have enough to be happy but are never contented, because they're always yearning and striving for that extra one, telling themselves: 'Let me get that one final thing and then I will be happy for life.'

We can be happy, even with very little in our lives, but the minute we're given something bigger and better, we want even more! We lose our sleep, our happiness, we hurt the people around us; all these as a price for our growing greed and desires. That's what joining The 99 Club is all about


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] നടുവേദന ഒരു നിസ്സാര രോഗമല്ല

 


നടുവേദന ഒരു നിസ്സാര രോഗമല്ല. അമിത യാത്രയോ, ധൃതിയില്‍ ആയാസ്സകരമായ ജോലി ചെയ്‌തോ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാം. നടുവേദന നീണ്ടുനിന്നാല്‍ ഡിസ്‌ക് തകരാറുണ്ടോയെന്ന് സംശയിക്കണം. എന്നാല്‍ വാഹനമോടിക്കുന്നവരില്‍ നല്ലൊരു വിഭാഗവും നടുവേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.

പതിവായി ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കാണ് നടുവേദനയ്ക്കും ഡിസ്‌കിന്റെ തകരാറിനും കൂടുതല്‍ സാധ്യത ഉള്ളവര്‍. റോഡിലെ കുഴികളില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി വണ്ടി ചാടുന്നതും, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഇരിപ്പും ഇതിനു കാരണമാകുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരെക്കാളും നാല്‍പ്പതുകഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് അപായസാധ്യത കൂടുതലാണ്. നട്ടെല്ലു നിവര്‍ത്തി നേരെ ഇരുന്ന് വേണം ബൈക്കോടിക്കാന്‍. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ നട്ടെല്ലിലെ എല്ലാ കശേരുക്കളും ശരിയായ നിലയിലായിരിക്കും. അപ്പോള്‍ ഡിസ്‌ക്കുകളുടെ സ്ഥാനം കശേരുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ കൃത്യമായിരിക്കും. ഡിസ്‌കും കശേരുവും തമ്മില്‍ പരമാവധി സമ്പര്‍ക്കം വരികയും ചെയ്യും. ഗട്ടറിലും മറ്റും വീണുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളെ പരമാവധി താങ്ങാന്‍ ഈ അവസ്ഥയില്‍ കഴിയും. ദീര്‍ഘയാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ ഓരോ മണിക്കൂറും ഇടവിട്ട് നടുവിന് വിശ്രമം നല്‍കണം. പുറകിലിരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇതു ബാധകമാണ്.

ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകള്‍ നടുനിവര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാറോടിക്കുന്നവരും നട്ടെല്ല് നിവര്‍ന്നിരിക്കാനും നടുവും മുതുഭാഗവും മുഴുവനും സീറ്റിന്റെ ചാരുന്ന ഭാഗത്ത് അമര്‍ന്നിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നടുനിവര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ സീറ്റിന്റെ ബാക്ക് റെസ്റ്റിന്റെ ചരിവ് ക്രമീകരിക്കണം. കൈകളിലും കാലുകളിലും അമിതമായി ബലം ചെയ്യാതെ റിലാക്‌സു ചെയ്തു വയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കണം. പ്രധാനം നടുഭാഗത്തിന് നല്ല ബാക്ക് സപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടണമെന്നാതാണ്. സീറ്റിനും നടുവിനും ഇടയില്‍ വിടവ് ഉണ്ടാകരുത്. സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. മറ്റു യാത്രക്കാരും ഇതേ രീതിയില്‍ ക്രമീകരിക്കണം. അവരും നടുഭാഗം പുറകില്‍ അമര്‍ന്നിരിക്കത്തക്കവിധം വേണം ഇരിക്കാന്‍. വാഹനങ്ങളില്‍ പുത്തന്‍ ട്രെന്‍ഡുകള്‍ തിരയുന്ന പുതുതലമുറയില്‍ പത്തുചുവടുപോലും നടക്കാന്‍ മനസ്സു വെയ്ക്കുന്നവരില്ല. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതമേറ്റ തലമുറയെ ചുമക്കേണ്ടിവരും.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___