Tuesday, 3 November 2015

[www.keralites.net] വിശ്രമിക്കൂ ...ആവോളം...

 

വിശ്രമം എന്നത് ശരീരത്തിെൻറ നന്നാക്കൽ പ്രവർത്തിയാണ്. എപ്പോഴൊക്കെ ശരീരാവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമോ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയോ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ അറിയിപ്പ് തീർച്ചയായും പ്രവർത്തികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ളതും ഒപ്പം വിശ്രമം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതുമാകുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സകലപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തയ്യാറായാൽ സ്വയം രോഗം–ക്ഷീണം– മാറുന്നതുകാണാം. അൽപദൂരം ഓടിയാലും ശാരീരികമായി അധ്വാനിച്ചാലും ക്ഷീണം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ക്ഷീണം മരുന്നുകഴിച്ചല്ല നാം സുഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് പകരം അധ്വാനം നിർത്തിവച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കേരളത്തിൽ 'അത്താണി' എന്നപേരിൽ നിരവധി സ്​ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യകാല ആശുപത്രികൾ അത്താണികളായിരുന്നു. നാട്ടിൽ ധാരാളം അത്താണികളുണ്ടായിരുന്നു. ചുമടുമായി നടന്നുവരുന്നവരിൽ ക്ഷീണവും വേദനയും കടച്ചിലും മറ്റും അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അത്താണിയിൽ ചുമടിറക്കിവച്ച് രോഗി സ്വയം ചികിത്സിക്കും. ആ ചികിത്സ ഇത്രയേ ഉള്ളു, കായികമായ സകല പ്രവർത്തികളിൽനിന്നും കുറച്ചു നേരം ശരീരത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. അത്രതന്നെ.

എത്രമാത്രം വിശ്രമിക്കണം
ശരീരത്തിന് ശ്രമം പോലെതന്നെ വിശ്രമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപചയപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നശിക്കുന്നത് ഉപചയപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടണം. ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ, ഉറങ്ങുന്ന ഏതാനും മണിക്കൂറൊഴിച്ച് ബാക്കിസമയത്തെല്ലാം ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തനനിരതനാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാതെയാവുമ്പോഴേ അത് വിശ്രമമാവുന്നുള്ളു. ശ്രമമേതുമില്ലാത്ത അവസ്​ഥയാണ് വിശ്രമം. ആധുനികന് ഒട്ടും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് വിശ്രമിക്കാനാണ്. മറ്റു യന്ത്രത്തെപ്പോലെയല്ല മനുഷ്യശരീരം, ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനങ്ങളും കേടുപാടുകളും പരിഹരിക്കുവാനും അവയവങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനും സ്വയംകഴിവുണ്ട്. അത് വിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. മനുഷ്യരുടെ നീണ്ട വിശ്രമവേള ഉറക്കമാണ്. ഗാഢനിദ്രക്കു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസന്നതയും നിദ്രക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷീണവും നമുക്ക് സ്​ഥിരപരിചയമാണല്ലോ! എല്ലാ ക്ഷീണത്തിനും കാരണം രക്ത ത്തിെൻ്റ സ്​ഥിതിസ്​ഥിരത തെറ്റിയതാണ്– വിഷസങ്കലനമാണ്. വിശ്രമശേഷമുള്ള എല്ലാ ഉന്മേഷത്തിേൻ്റയും കാരണം രക്തം സ്​ഥിതിസ്​ഥിരതയിലേക്കെത്തിയതാണ്, വിഷസങ്കലനം കുറഞ്ഞതാണ്.

വയറുനിറച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ വിശ്രമം പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല. ശരീരശാസ്​ത്രപരമായ വിശ്രമം (Physiological rest) ശരിയായ വിധത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആന്തരികാവയവങ്ങളായ അന്നപഥത്തിേൻറയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുടേയും വിശ്രമം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തണം. രോഗചികിത്സക്കായാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു വിശ്രമം ഉപവാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ. അതുപോലെതന്നെ മാനസികമായ വിശ്രമവും കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ മാനസികാസ്വാസ്​ഥ്യങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് ശരീരത്തിനു പൂർണമായും വിശ്രമം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ സമയം ശരീരം ഒന്നടങ്കം പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വിശ്രമത്തിെൻ്റ ആവശ്യം എത്രയെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ശ്രമത്തെ ആസ്​പദമാക്കിയാണ്. ശാരീരികമായി അധ്വാനിക്കുന്നവരും ദഹിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും കൃത്രിമ വസ്​തുക്കൾ കലർന്നതുമായ അന്നപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരും കൂടുതൽ സമയം വിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം രാത്രി മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ വിശ്രമിക്കണം എന്നും പകലിൽ ശരീര–മനസ്സിെൻ്റ അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ച് വേറെയും വിശ്രമം വേണമെന്നതാണ്. ഈ നിയമം പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കാൻ ആധുനികമനുഷ്യന് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്, നിത്യജീവിതത്തിൽ പതിനാലുമണിക്കൂർ ശ്രമവും പത്ത് മണിക്കൂർ വിശ്രമവും നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പത്ത് മണിക്കൂർ എന്നത് ഉറക്കം ഉൾപ്പെടെയാണ്. ഇത്രയും സമയം തുടർച്ചയായി വിശ്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറിൽ ആകെ പത്ത് മണിക്കൂർ സമയം ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. ഇത് ഒരു സാധാരണ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്രമസമയമാണ്. അധികജോലി, അധികഭക്ഷണം, അസുഖം മുതലായവക്കൊക്കെ വേറെയും വിശ്രമസമയം അനുവദിക്കേണ്ടിവരും.

ശരീരത്തിെൻറ വിശ്രമിക്കാനുള്ള അറിയിപ്പുകളായ ക്ഷീണത്തെ അതിജീവിക്കാനായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്തേജകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണവും ഉറക്കവും അനുഭവപ്പെടുന്നതല്ല. കട്ടൻചായ കുടിക്കലും മുഖം കഴുകലുമെല്ലാം അതിൽ ചിലതുമാത്രം. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനും ഒരതിരുണ്ട്. അതിനപ്പുറം കടക്കാൻ ജീവെൻ്റ ചുമതലയുള്ള ശരീരം സമ്മതിക്കില്ല. ശരീരത്തിെൻ്റ സഹനതലം മുട്ടിയാൽ പിന്നെ. "ഇനി ഒരു രാത്രി മാത്രമല്ല, ഏതാനും ദിവസം തന്നെ വിശ്രമിക്കൂ' എന്ന് ഈ സമയത്ത് ജീവച്ഛക്തി ശരീരത്തോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ അറിയിപ്പ് ശരീരത്തിലാകമാനം വേദനയോ കഴപ്പോ ക്ഷീണമോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുക. മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിെൻ്റ ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കും വിശ്രമം ആവശ്യമായതിനാൽ വായയ്ക്ക് കൈപ്പും രുചിയില്ലായ്മയുമെല്ലാം അനുഭവപ്പെടും. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷയിൽ ഇനി പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് പൂർണ്ണമായും വിശ്രമിക്കണമെന്നും അകത്തേക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കടത്തിവിടരുതെന്നുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം കിട്ടാതെ പോയ ശരീരാവയവങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കിട്ടാനും അവയുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനും അങ്ങനെ രക്തത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വിഷവസ്​തുക്കളെ പുറംതള്ളി തീർക്കാനുമാണ് ശരീരം ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത്.

തയാറാക്കിയത്‌: ഡോ. പി.എ. രാധാകൃഷ്ണൻ, നാച്വറൽ ഹൈജിനിസ്​റ്റ്, തിരൂർ ഗാന്ധിയൻ പ്രകൃതി ചികിത്സാലയം.


www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: Shabeer Ali <shanu565@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] ഇ. അഹമ്മദിന് സ ്നേഹാദരങ്ങളോടെ

 

ഇ. അഹമ്മദിന് സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ

 പി.കെ. പാറക്കടവ്

Fun & Info @ Keralites.net

'ഇ. അഹമ്മദ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉപദേശക സമിതിയില്‍' എന്ന വാര്‍ത്ത 31.10.2015ന്‍െറ ചന്ദ്രിക പത്രത്തില്‍ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒന്നാംപേജില്‍ വന്നത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഈ കത്ത്. 'വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉപദേശക സമിതിയിലേക്ക് മുന്‍ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയും മുസ്ലിംലീഗ് അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്‍റുമായ ഇ. അഹമ്മദ് എം.പിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഒന്നും രണ്ടും യു.പി.എ സര്‍ക്കാറുകളുടെ കാലത്ത് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച മികവ് കണക്കിലെടുത്താണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉപദേശക സമിതിയിലേക്ക് അഹമ്മദിനെ പരിഗണിച്ചത്' എന്നിങ്ങനെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ് (പ്രായംകൊണ്ട് ഏറെ മുന്നിലുള്ള താങ്കളെ അഹമ്മദ്ക്ക എന്നോ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്നോ ആണ് വിളിക്കേണ്ടത്. പ്രവാചകനെപ്പോലും അറബികള്‍ മുഹമ്മദ് എന്നുതന്നെയാണ് സംബോധനചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഉപചാരവാക്കുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. ഏറെ ഭരണപരിചയവും നേതൃപാടവവുമുള്ള താങ്കളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് തരിമ്പും കുറവില്ല എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു)
ഫാഷിസം നമ്മുടെ അടുക്കളയില്‍വരെ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഈ കറുത്തകാലത്ത് അസഹിഷ്ണുത വല്ലാതെ പടരുകയാണെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് ആരെക്കാളുമറിയാമല്ളോ. സുധീന്ദ്ര കുല്‍കര്‍ണിക്കുനേരെ കരിമഷിപ്രയോഗം നടത്തിയപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഏറെ പരിചയമുള്ള സാക്ഷാല്‍ എല്‍.കെ. അദ്വാനിയാണ് പറഞ്ഞത്, 'അസഹിഷ്ണുതയുടെ വിദ്വേഷപ്രകടനങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരാണ്'. ഒരിക്കല്‍ രഥയാത്ര നടത്തിയ അദ്വാനിക്കുപോലും ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടിവന്ന ഒരു കാലത്താണ് മോദിയുടെ കീഴിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്‍െറ ഉപദേശകസമിതിയില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് അംഗത്വം കിട്ടി എന്ന വാര്‍ത്ത വരുന്നത്. നൊബേല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ച പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇത് പത്രത്തിന്‍െറ ഒന്നാംപേജില്‍.
അക്കാദമി അംഗത്വങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അവര്‍ കൊടുത്ത പാരിതോഷികങ്ങള്‍ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എഴുത്തുകാര്‍. 45ഓളം എഴുത്തുകാരാണ് പുരസ്കാരങ്ങള്‍ തിരിച്ചേല്‍പിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയില്‍നിന്ന് കാശിനാഥ് സിങ്ങാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പുരസ്കാരം തിരിച്ചുനല്‍കിയ എഴുത്തുകാരന്‍. ഇവര്‍ക്ക് പിന്നാലെ ചലച്ചിത്രകാരന്മാര്‍, ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഒക്കെ പുരസ്കാരങ്ങളും പത്മഭൂഷണുമൊക്കെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോള്‍ സുഷമ സ്വരാജിന്‍െറ കീഴിലെ ഒരു 'തുക്കിടി സ്ഥാനം' എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവേ താങ്കള്‍ക്ക്? 'എന്‍െറ രാജ്യത്തെയോര്‍ത്ത് തലകുനിഞ്ഞുപോകുന്നു' എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തുനോക്കിപ്പറഞ്ഞത് നാവിക സേനാ മേധാവിയായിരുന്ന അഡ്മിറല്‍ എല്‍. രാംദാസാണ്. 'ലജ്ജ' എന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. അത് തസ്ലീമ നസ്റീന്‍െറ നോവലിന്‍െറ മാത്രം പേരല്ല. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉയര്‍ത്താന്‍ നരേന്ദ്ര മോദിക്കുവേണ്ടി, സുഷമ സ്വരാജിനുവേണ്ടി താങ്കളെന്താണ് വിദേശത്തുപോയി പറയാന്‍ പോകുന്നത്? അന്ധവിശ്വാസത്തെ എതിര്‍ത്തതിന്‍െറ പേരില്‍ കല്‍ബുര്‍ഗി എന്ന കര്‍ണാടകയിലെ സുപ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരനെ പ്രാതല്‍ കഴിക്കുമ്പോള്‍ വെടിവെച്ചുകൊന്നത് കെട്ടുകഥയായിരുന്നെന്നോ?
ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ദാദ്രിയില്‍ ഗോമാംസം കഴിച്ചെന്ന് കളവുപറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് അഖ്ലാഖ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ആളുകള്‍ അടിച്ചുകൊന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പാകിസ്താനും അമേരിക്കയും നടത്തിയ കള്ളപ്രചാരണമാണെന്നോ? (അദ്ദേഹത്തിന്‍െറ മകന്‍ ഇന്ത്യാ രാജ്യം കാക്കുന്ന ധീരനായ ഒരു സൈനികനാണെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് അറിയാമല്ളോ. അങ്ങനെ ഒരു മകനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയരുത്).
അറബ് രാജ്യങ്ങളില്‍ എങ്ങനെയാണ് താങ്കള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിനെയും പ്രതിനിധാനംചെയ്ത് തൊണ്ണൂറുവയസ്സുള്ള ഒരു ദലിതനെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന് തീയിട്ട് കൊന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുക? പ്രസംഗത്തിനൊടുവില്‍ നമ്മുടെ സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയണം. 'എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് ഇവിടെ വിവേചനമേയില്ല' എന്നുപറഞ്ഞു'കുല്ലുകും ലിആദം വആദം മിന്‍ തുറാബ്' (എല്ലാവരും ആദമില്‍നിന്ന് ആദമോ മണ്ണില്‍നിന്ന്) എന്നുകൂടി ഉദ്ധരിക്കണം.
ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിക്കാന്‍ മുസ്ലിംകള്‍ ബീഫ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഹരിയാന ബി.ജെ.പി മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് മൗനംപാലിക്കണം. ഇതേ ഹരിയാനയില്‍ ദലിത് കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കളവാണെന്ന് പറയണം. നരേന്ദ്ര മോദിയെ എന്തിനാണ് ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സ്ഥിരമായി ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ഇല്ല. സ്ഥിരമായി താല്‍പര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞ് ചിരിക്കണം.  കടലില്‍ മുസല്ലയിട്ട് നമസ്കരിച്ചാലും ആര്‍.എസ്.എസിനെ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നുപറഞ്ഞ സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയയെ താങ്കള്‍ ഇത്രവേഗം മറന്നുപോയോ?
അല്ലാമാ ഇഖ്ബാലിനെക്കുറിച്ച്, വിദ്യാര്‍ഥി ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ ഞാനാദ്യം വായിച്ച ലേഖനം താങ്കള്‍ മുസ്ലിംലീഗ് സുവനീറില്‍ എഴുതിയതായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സമരത്തിന്‍െറ മുന്നണിപ്പോരാളിയായ യാസിര്‍ അറഫാത്തിന്‍െറ കൂടെ എത്രയോ പടങ്ങള്‍ കണ്ട് രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞ പതിനായിരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഞാനുമുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ്, താങ്കള്‍ ആ പദവി സ്വീകരിക്കരുത്.
ഇനിയുള്ള വരികള്‍ സാക്ഷാല്‍ കൊടപ്പനക്കല്‍ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി കുറിക്കുകയാണ്. അഖിലേന്ത്യാ പാര്‍ട്ടിയേക്കാള്‍ വലുതാണ് സംസ്ഥാന മുസ്ലിംലീഗ്  (അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരേയൊരു പാര്‍ട്ടിയേയുള്ളൂ). ബഹുമാന്യനായ ഹൈദരലി തങ്ങള്‍, ഈ പദവിയില്‍നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കാന്‍ സമസ്തയെ ഓര്‍ത്തെങ്കിലും താങ്കള്‍ അഹമ്മദിനോട് കല്‍പിക്കണം.


www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: SALAM M <mekkalathil@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Query/Discussion - Which Gothra to follow to a Widow/Divorcee?

 
__._,_.___

Posted by: TSivaramakrishna Iyer <iyerauh@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Really mind blowing message

 

Really mind blowing message

"Please delete all the email addresses before forwarding mail.  Use bcc (Blind Copy) mode to send emails."

Reflections and lessons learned in life: What I know to be true.

...Join Keralites, Have fun & be Informed.

Over the last few years I have been compiling a  list of lessons I am learning and realizations I
 am experiencing in a beloved notebook of mine.  I often reflect and read over them myself.

So, here it is; a collection of what I know to be true. It is a long list,
so make yourself a delicious hot drink, sit back, and enjoy.

Namaste.

_/\_

—————————————————————

Your spiritual awakening is a private and personal experience. You can listen to others about their experiences, but ultimately, you must have your own.

Joy is more important than pleasure. And you should learn the difference.

The highest form of yoga is meditation.

Never call another person ugly. Even as a "joke".

 

Always move towards a better self and a better life, no matter what your past has been like.

Be wary of humour that makes another person feel small.

When you say you "hate" something or someone it just means you have a low tolerance for that thing or person. Acknowledge that.

Yoga is a tool used to awaken your inner happiness.

Fear is an inefficient motivator in comparison to
your inner vision. 

If you are in love with someone, that love is a gift to you.

Try not to waste your time and energy worrying about things that have not happened yet. Understand that you are afraid of something that does not exist and may never come to exist. That is insanity.

Fill yourself up with love and joy. Do not be afraid to honouring yourself, because only then can you overflow and give to others.

Only once you have become a peaceful and joyful person, can you even begin to enjoy the world we begin in.

You can run from people, relationships, places and responsibilities. But you cannot run from yourself. And wherever you run, you can only ever take yourself with you. Even paradise begins to feel like hell if you haven't created paradise within yourself first.

Whatever decision you make, if you put 100% of yourself into it, it will work out wonderfully.

Instead of giving unsolicited advice, it is polite and useful to ask "Would you like to know what I think?"

Love is an invitation. You do not need to force yourself into someone's heart. Sometimes you just have to say to yourself. "Love is an invitation and this just isn't my party."

Don't live fanatically or according to trends. Just make conscious choices.

Certain people are sent to us in life to help us see ourselves more clearly. They will show you your dark and shadowy spaces. They will give you everything need to get free. Be grateful.

Childhood is sweet, but womanhood is magnificent.

Always make time for introspection and self-reflection. Quiet reflection feeds the soul.

Don't be afraid of saying "I don't know." There is power and possibility in that.

Harsh criticism breaks down relationships.

No one can know the journey of your soul but you.

Practice your craft.

Life is fleeting. The more blissful you are as a person, the shorter you realize it is.

Don't waste your life just trying to find people who agree with you. Instead, find out to what extent you even agree with yourself, find out who you really are, and become free.

The earth gives us medicine, nourishment, shelter and beauty. Live with the knowing that with each step you take, the earth always rises to meet you.

Learn to live in love and not daydream about love. go out and do something and do it with love. That is enough.

If you are ease with yourself, then others will be at ease with you.

A person who takes himself too seriously, imposes his personality and ego on everyone he meets.

Know how to handle stress when it comes by knowing how to generate calming energy within yourself.

It only takes one person to get along with someone and that person is you. You can choose to have a pleasant experience of your interaction and relationship and it has nothing to do with them.

Who you want to be is only one  thought/breath and one choice away. Be that person now.

There is a time for contemplation and there is a time for action. Know when one ends and when one begins.

Look at situations in terms of contribution and not blame.

Responsibility means your ability to respond to life.

To stay in a relationship where you are  respected, wanted, loved, accepted, understood or liked you should also respect,love accept understand and make the person feel like that.

Peace is an internal environment. You can work towards peace by beginning to do everything in life calmly.

You do not need to learn how to love a person. You only need to learn how to love God, and then you will be able to love them and forgive them.

Before any action you choose to do, you can ask yourself "am I going to do this willingly or unwillingly?" and then "If I am going to do it willingly, am I going to do it calmly or frantically?"

How we experience a person or situation has nothing to do with them and has everything to do with us.

There is a gift within you that is just so valuable that once you realize this, you will no longer be afraid of giving anything away.

No matter what you are given in this life, you can make something beautiful out of it. That is spiritual alchemy.

You do not need to seek joy, you only need to express your joy.

If you want to start on the spiritual path, begin by being more conscious and aware of your every day actions, impulses and tendencies.

Always take the time to dream, contemplate, and decide on how you are going to live your life.

If you want to be loved by all, you should first love all.

If you ever feel lonely, it is an indicator that you need to get to know ourself now more than ever.

Going in is the only way out.

If you ever feel bored, it is an indicator that you need to get more involved in what your life is now. It is an indicator that you are living too much in your mind.

Suffering happens in the mind, and you don't have to do it.

You will never know life until you throw yourself into it. You will never know yourself until you throw yourself into your own internal journey.  You will never know life until you throw yourself into your spiritual practice.

You are responsible for everything you are today. This gives you the power to decide what you are tomorrow.

You have the power of looking at the most difficult times of your life and thinking to yourself "Thank you for that experience."

THIS is your path to enlightenment. Your life, the way it has happened and the way it is unfolding now is your path to your enlightenment. You don't need to wait for the Himalayan mountains or to be "chosen" in anyway. You only need to do what you can with what you have now.

You don't have to explain yourself just because someone asks.

Your sense of self worth should not be coming from external influences. It shouldn't come from what people say about you or think of you – whether they think good of you or bad of you. Your sense of self worth should come from your own inner spiritual practice and in the knowingness of who you are.

If someone can control the way you feel and if they can ruin your day – then you are a slave to that person.

Try your best to accept things as they are. You can say "This is the way it is and that is okay."

Your talent is your responsibility to share and and bring joy to those you share it with.

Karma works. And the sooner you able to realize the karmic patterns in your life, the closer you are to setting yourself free.

"I really only love God as much as I love the person I love the least." – Dorothy Day

If you want a more real look at life – start listening.

Wake up, stand up and decide that your life is going to move forward with commitment and not with feelings, because feelings can be unpredictable.

Spirituality must be liveable and relevant today. Otherwise, what's the point?

There is a certain kind of joy in being physically out there in the world, living and sleeping in nature, running,laughing,moving, playing, creating, doing, being.

Everyone you know does what they want to do and it is not really your business. Your responsibility is to seriously look at your own life and decide if this is how you want to conduct yourself, and decide how to be from there.

One foot in is one foot out.

You don't need a list of rules of duties to tell you what your responsibilities are towards a person you love. If you truly love and care for someone you will naturally want to do what is right for them. Put your energy in developing a sense of love, compassion and humanity within yourself. The rest will do itself.

No matter what happens to you in life, you do not have to be a victim.

Learn how to keep the right distance and closeness within all your friendships and relationships.

Learn to accept life as it is happening to you. How do you know that something is supposed to happen? Because it is happening right now. When you say things like "It shouldn't be this way" or "This is not how it should go" you create a miserable and painful life for yourself. You are fighting reality, and when you fight reality, you always lose.

If you are unkind to someone, you are unkind to yourself.If you hate someone , you are being hateful to yourself.

In life, you will be many different shades of personalities. You may hurt someone deeply, and you may be deeply hurt. You may be bright and brave, you may be scared and meek. You may dress a certain way one day, and dress another way on another day. You may want to climb a mountain and meditate one day, and you may want to bake a delicious pie and feed your family on another day. My realization is this: Is it that I don't know who I am, or is it that I finally realized that I am all these things.

Once we come to understand this – the true essence of ourselves and why we are here, we realize that we can play whatever role we want to play in this lifetime, and we can play it however we want. We can choose how involved we want to be in this "game" and the roles we play.

Every human being is beautiful in their own way.

Within every relationship there is a spiritual contract between the two of you, and you cannot know it for sure until you start to accept and love the relationship as it is and for what it is.

Are you here to experience life or to avoid life? Decide.

"Don't feel bad if someone speaks ill of you. Just think that this too, is for your best" Mata Amritanandamayi.

Expressing your joy is love. Giving another joy is devotion to God and to people.

You are born with potential to live with Godliness. Aspiring to live with God-like qualities is more important than trying to find "God."

Make yourself into a person that people enjoy being around.

Being lost in your thoughts is not freedom. It is a prison. It is more valuable to liberate your thoughts rather than controlling them.

Put more of your attention and focus on how you feel inside, your internal environment – and not on what is happening around you.

Be willing to let go gracefully. This means being able to watch things and people leave with no less love in your heart. With grace, strength, and understanding.

Make a strong decision that you want to live life as a joyful human being.

Put 100% of yourself into everything completely. That is the only way you will know it. That is the only way you will feel any intimacy with life, in your life.

The only way to know anything is by becoming involved in it. Involvement means attention, care, practice, nurturing. It means to know something intimately.

The root of our depression is when we feel that life is not happening the way you believe it should. This is a gigantic waste of energy, because what we believe should happen in life changes daily.

Don't live life trying to live by the rules – live with spiritual intelligence. That means, look at each situation you are presented with for what it is, and decide what to do from there. Then throw yourself into it. Be unafraid of getting hurt.

Our daily spiritual practice is used to turn ourself "on", to tune us into a higher frequency of life which is not accessible without a little bit of dedication and focus on our internal life. When we do our spiritual practice, we are "on" for a little while. When we are "on" all the time, then our entire life becomes our spiritual practice.

True freedom means being able to what we need to do in life joyfully. Life is not about doing what you want to do, but wanting to do what you need to do.

An unhappy yes, is a no to yourself.

Find adventure in your life. Create stories. All kinds of stories. Stories about love and heartbreak, stories about earth and adventure, stories about mistakes and losses. Live your life like it is a work of art.

Don't worry too much about all the "karma" you may or may not have gathered in your past, because the karma of this moment is in your power, and that is the most important kind.

Make decisions based on what matters, what you value, and what works well in your life – not simply on your likes and dislikes – because that will change daily.

If you entire personality is comprised of your likes and dislikes, you will make yourself a complicated person. To live smoothly and with ease means you must be open. There is more to you than what you like and don't like.

A person's character is not always reflected in their status in society, their job, their finances. It is reflected in how they are.

Live in truth.

When you take away something from another person, you take away from yourself.

Sleeping is unconsciousness. It is a small death at the end of each day. If sleeping is what you look forward to the most in your day, then you need to find more joy for life.

An uncomfortable feeling is an invitation to be more honest with yourself.

When a person becomes meditative, they are accessing the immense unlimited possibility that is their true nature. They begin to transcend and transform their life.

There is no doing in this world without first being. This means you have to decide who you are and who you want be before you do anything.

Allow yourself to make the best decisions for yourself with some self-awareness. Use your inner compass to see how balanced you feel.

Be kind to all.

Don't live your life virtually through a computer screen. You will always get a ripped off experience of what life really is.

There is rarely a need to point out a persons physical characteristic when you meet them. This is the body they were born with and this is the body you were born with. And that's that.

Know what it takes for you to relax your body, rest your mind and soothe your soul.

Make it a priority to live well. Don't kill yourself with stress.

Everything in life has a certain time to blossom, and sometimes that time is limited. Know what waits in life and what doesn't. Focus on the right thing at the right time.

Laugh often.It is the best medicine for the body and mind. Know what brings laughter to you and do it a lot!

Live from the inside out. Make your inner life fantastic. This means that no matter what happens, you feel GOOD within yourself. Let everything you do be fuelled by who you are and your contribution to the world.

If you want to improve your life, start by paying attention to your life.

You cannot give something that you do not already have.

All these years were just a preparation to get you to where you are today.

The first step of having a better life is to have a vision, a belief, a spark of hope for a better life. If you cannot physically help a person, the very least you can do is help that person have that vision, a belief, a spark of hope for their life.

When you know better, you do better.

Live with complete awareness who who you are, what you are doing, and who you are being.

Learn how to manage yourself, and you will be able to manage stress.

Learn how to generate love energy within yourself and share it with others. Always bring a gift. Let this love be your gift.

"When your personality comes to serve the energy of your soul, that is authentic power" from The seat of the soul by Gary Zukav.

In times of trouble or overwhelm – you only need to know what the next right move is.

A true goal is one that makes you want to wake up early for.

Periodically ask yourself "what is life teaching me these days?"

—-

Now when I look back at even the most difficult times of my life, I see preciousness in the anguish and something beautiful in myself at that time. I realize now, that I was in a process, a transformation. I was trying to become a beautiful person. And that is everything.


www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: "K.G. GOPALAKRISHNAN" <kgopalakrishnan52@yahoo.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___