Tuesday, 15 January 2013

[www.keralites.net] നെല്ലിയെന്ന ഔഷധ കലവറ

 

æÈÜïßæÏK ²ì×ÇAÜÕù
- çÁÞ. ¦V. µßç×ÞV
Fun & Info @ Keralites.net
æÈÜïß
1 of 2
µÞÝíºÏßW §JßøßçÏ ©UâæÕCßÜᢠµ¿çÜÞ{¢ ·áÃB{áU ²ì×Ç ØØcÎÞÃí æÈÜïßA. '¦Æc¢ µÏíAᢠÉßæK ÎÇáøßAá¢' ®Ká ÉùÏᢠçÉÞæÜ ÄæKÏÞÃá æÈÜïßAÏáæ¿ ·áÃÕá¢. Ø¢ØíµãÄJßW æȈßæÏ 'ÇÞdÄß ®Ká Õß{ßAá¢. ÇÞdÄß ®KÞW ÎÞÄÞÕÞæÃKÞÃçˆÞ ¥Vj¢. ²øá ¥NÏáæ¿ ®ˆÞ ·áÃB{ᢠæȈßAÏíAáæIKÄá ÄæKÏÞÃßÄí ÕcµíÄÎÞAáKÄí.

ÖÞØídÄÈÞ΢: ËßÜÞLØí ®¢†ßA (
Phyllanthus emblica)
§¢±ß×í çÉøí: µYd¿ß ·âØíæÌùß, §LcX ·âØíæÌùß

¯Äí µÞÜÞÕØíÅÏßÜᢠȈ øàÄßÏßW Õ{øáK æÈÜïß çµø{JßæÜ §ÜæÉÞÝßÏᢠµÞ¿áµ{ßÜᢠÕcÞɵÎÞÃí. æÄÞÜß ¥¿VKáçÉÞÏß ¥¿ÏÞ{¢ Õàà øàÄßÏßÜÞÃá æÈÜïßÏáæ¿ Ä¿ß. §ÄßÈÞW Îø¢ Äßøß‚ùßÏÞX ®{áMJßW ØÞÇßAá¢. ÈÜï µ¿áMÕᢠÍÞøÕáÎáU æÈÜïßJ¿ß µÞV×ßµ ©ÉµøÃB{áæ¿ÏᢠËVÃß‚ùáµ{áæ¿ÏᢠÈßVÎÞÃJßÈáÉçÏÞ·ßAÞÕáKÄÞÃí. æÈÜïßÎøJßæa µÞÄW æÕUJßW Õ{æøAÞÜ¢ 絿áµâ¿ÞæÄ µß¿Aá¢. µÜBßÏ æÕU¢ ÖáiàµøßAÞÈᢠµßÃV ÖáiàµøßAÞÈáæÎÞæA ÈNáæ¿ ÈÞGßW ÎáXÉá µßÃùßW æÈÜïßMܵ ÕÏíAáK ÉÄßÕáIÞÏßøáKçÜïÞ. 'fÎÏáæ¿ æÈÜïßMܵ µçIÞ' ®K dÉçÏÞ·Õᢠ¨ æÈÜïßÎøJßæa Ø¢ÍÞÕÈÏÞÃí.

µáEáæÈÜïßAÏáæ¿ ÉâAZAᢠ§JßøßçÏ ÕÜßMÎáUâ _ ÎE µÜVK É‚ ÈßùJßÜáU ÉâAZ. ¼ÈáÕøß _ ÎÞV‚í µÞÜÏ{ÕßÜÞÃá ÉâAÞÜ¢. ²Þ·Øíxí _ æØÉíx¢ÌV µÞÜÏ{ÕßW µÞÏí ©IÞµá¢. çµø{JßW ¼ÈáÕøß æËdÌáÕøß ÎÞØB{ßÜÞÃá æÈÜïßA ÉùßAÞX ÉÞµÎÞµáKÄí. æÈÜïß µÞÏí‚á Äá¿BßÏÞW 65 _ 70 ÕV×¢Õæø µÞÏíµZ ÈWµßæAÞIßøßAá¢.

È¿àW øàÄß
ÕßJᢠ²Gáèĵ{ᢠ©ÉçÏÞ·ß‚ÞÃá æÈÜïß ÈGáÕ{VJáKÄí. ÎâJ æÈÜïßA ØßÎaí ÄùÏßçÜÞ ÎçxÞ ÉøJß ©ÃAßÏÞW øIá ÎâKá ÆßÕØ¢æµÞIá µÞÏí æÉÞGß ÕßJáµZ ÉáùJá Õøá¢. ¥Äí ÈGá èĵZ ©IÞAÞ¢. æÈÜïßÏáæ¿ ºáÕGßW Îá{‚á ÕøáK æÉÞ¿ßMáµ{ᢠȿÞX ©ÉçÏÞ·ßAÞùáIí. ²øá ÕV×¢ dÉÞÏÎÞÏ èĵ{ÞÃá È¿ÞX ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí. ÕßJá Îá{‚áIÞµáK èĵZ ÈGí ÕÜáÄÞÏçÖ×¢ ÉßKà¿í ÎáLßÏ §ÈBZ ²GáÕÏíAáK øàÄßÏᢠÈßÜÕßÜáIí. ²øáÕV×¢ dÉÞÏÎÞÏ ²Gí / ÌÁí èĵZ çÈøßGí È¿áKÄÞÃí ©J΢.

ÎHßæa ¸¿ÈÏÈáØøß‚í 30 ÎáÄW 45 æØaàÎàxV Õæø ÕÜßMÎáU µáÝßµ{ßW ¥Ýáµß æÉÞ¿ßE ºÞõçÎÞ µçOÞØíçxÞ ÈWµß È¿ÞÕáKÄÞÃí. 10 d·Þ¢ ÕÞ¢ µáÎßZ çºVJá æµÞ¿áJÞW Õ{V‚ §øGßÏÞµá¢. çøÞ·µà¿ dÉÄßçøÞÇ çÖ×ßÏᢠÕøZ‚ çÈøß¿ÞÈáU µÝßÕí µâ¿áµÏᢠ溇á¢. ØÞÇÞøÃÏÞÏß æÈÜïß ÎøBZAí çøÞ·BZ µáùÕÞæÃCßÜᢠÕÞÃß¼cÞ¿ßØí@ÞÈJßW µã×ß æº‡áçOÞZ Îxá ÕãfÕß{µZAí µÞÃÞùáU ®ÜïÞ çøÞ·B{ᢠÌÞÇßAÞùáIí.

æÈÜïßAÏáæ¿ ´×Ç·áÃBZ µIùßE ÈNáæ¿ ÉâVÕßµV ºcÕÈdÉÞÖ¢, dÄßËÜ çÉÞÜáU ÉÜ ´×ÇBZAᢠ§ÄáÉçÏÞ·ß‚áÕKßøáKá. ºcÕÈ ÎÙV×ßAá fÏçøÞ·¢ ÌÞÇß‚çMÞZ ¥Äá ÎÞxßæÏ¿áAÞÈÞÃçdÄ ºcÕÈdÉÞÖ¢ ÈßVÎß‚Äí. §KßÄá ØVŒØNÄÎÞÏ ¦çøÞ·cÆÞÏßÏÞÃí.

æÈÜïßA ´×ÇBZæAKçÉÞæÜ ÕàGßW ¥‚ÞùᢠºNLßÏáIÞAÞÈᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢. ÈÜï ÎáÝáJ æÈÜïßAµZ µÝáµß ÕãJßÏÞAß çÄÈßÜßGí ¯ÄÞÈᢠÎÞØ¢ æÕ‚ÞW ºÕVMßÜïÞæÄ ÈÜï ÎÇáø¢ µßÈßÏáK µÈßÏÞÏᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢.

ÇÞøÞ{¢ ¦ÏáVçÕÆ ÎøáKáµZAá æÈÜïß ØádÉÇÞÈ çºøáÕÏÞÃí. æÈÜïßÏáæ¿ æÄÞÜß, ËÜ¢, çÕøí ®KßÕ Îßµ‚ ²ì×Ç çdØÞÄTáµ{ÞÃí. èÕxÎßX Øß ¯xÕᢠµâ¿áÄW ¥¿BßÏ §ÕÏßW §øáOí, µÞrc¢, çËÞØíËùØí ®Kß ÇÞÄáA{ᢠÏçÅ×í¿ÎáIí. çÕÕß‚ÞÜᢠ©ÃAßÏÞÜᢠ©MßÜßGÞÜᢠ§ÕÏßæÜ èÕxÎßX ¥ÇßµÎÞÏß È×í¿ÎÞµÞùßæÜïKÄá dÉçÄcµÄÏÞÃí. §ÄßÜ¿BßÏßGáU ¿ÞÈßAí ¦ØßÁí, ®¢ÌßÜßµí ¦ØßÁí, ±âçAÞØí ®KßÕ èÕxÎßæa ²ÞµíØàµøâ Ä¿ÏáKÄßÈÞÜÞÃßÄí. ®¢ÌßÜßµí ¥ÈàXØí ®KùßÏæM¿áK ¦aß ³µíØßÁaí ¦Ãá µáEXæÈÜïßAÏáæ¿ ÍàÎX ·áÃBZAá ÉßKßW ²{ßEßøßAáK dÉÇÞÈß. ææÕùØí, ÌÞµí¿àøßÏ çÉÞÜáU ØâfíÎ ¼àÕßµæ{ dÉÄßçøÞÇßAáKÄßÈí ¨ ¦aß³µíØßÁaí ¯æù ØÙÞϵÎÞæÃKí ÉÀÈB{ßW æÄ{ßEßøáKá. Õß{V‚, ÎEMßJ¢, ææÙMV ¥ØßÁßxß, dÉçÎÙ¢, Øtß ÕÞÄ¢ Äá¿BßÏ çøÞ·BZAá dÉÄßçøÞÇ¢ ÄàVAÞÈᢠæÈÜïßAÏíAá µÝßÏá¢. ©d·X Øìwøc ÆÞϵ ÕØíÄáÕáÎÞÃí æÈÜïßA. Îá¿ßÏáæ¿ Õ{V‚æÏ ÄbøßÄæM¿áJÞÈᢠÎá¿ßæµÞÝß‚ßW ÉâVÃÎÞÏᢠÎÞxÞÈᢠæÈÜïßAÏá¿ ²ì×Ç ·áÃJßÈá ØÞÇßAá¢. ¦ÏáVçÕÆJßW dÄßËÜ ®K ²ì×ÇAâGßæÜ dÉÇÞÈ ¸¿µÎÞÃí æÈÜïßA. (ÎxáUÕ µ¿áA, ÄÞKßA). æÈÜïß dÄßçÆÞ×Bæ{Ïᢠ§ÜïÞÄÞAá¢. dÉÞÏæJ Õæø æºùáAáæÎKí ÉùÏæM¿áK ¦ÏáVçÕÆ ´×ÇÎÞÏ ºcÕÈdÉÞÖJßæÜ dÉÇÞÈ ¸¿µÕᢠ¨ µáEá æȈßA ÄæK.

ºßÜ ´×Ç dÉçÏÞ·BZ
D©ÃBßÏ æȈßAÏßGá ºâ¿ÞAßÏ æÕUJßW ÉÄßÕÞÏß µá{ßAáKÄá Èø ÎÞùáKÄßÈá¢, ©çz×¢ ÜÍßAáKÄßÈᢠØÙÞÏßAá¢.
D²øá ¿à ØíÉâY æȈßA Èàøí ²øá d·Þ¢ ÎEZæÉÞ¿ß çºVJí ÆßÕçØÈ æÕùᢠÕÏxßW çØÕßAáKÄí dÉçÎÙJßÈá¢, æµÞ{Øíçd¿ÞZ µáùÏáKÄßÈᢠȈÄÞÃí.
D¦ÝíºÏßW ÎâKá æȈßA ÕàÄ¢ µÝßAáKÄí µHßæa ¦çøÞ·cJßÈá ÈÜïÄÞÃí. æÄÞÜßæÏ ÌÞÇßAáK ÕßÕßÇ ¥ÜV¼ßµZAᢠÈÜïÄædÄ.
DæȈßAÏßGí ®H µÞ‚ß ÄÜÏßW çÄAáKÄá Îá¿ßÏáæ¿ Õ{V‚ÏíAáJÎÎÞÃ

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment