Thursday, 15 November 2012

[www.keralites.net] പൂച്ചയെ ദത്തെടുത്ത്‌ പോമറേനിയന്‍ !!

 

പൂച്ചയെ  ദത്തെടുത്ത്‌  പോമറേനിയന്‍  !!


Fun & Info @ Keralites.net
çÉÞÎçùÈßÏX ÉGß ¥NáÕßæa ÕÞWØÜc¢ çÈ¿ß µâEáÉâ‚
  
  
 
ÄãÖâV D Õ{øáçOÞZ µáùßEßMâ‚ ÎcÞÕâ µøÏáçÎÞ, µáø‚á ºÞ¿áçÎÞ ®Káµâ¿ßçÏ §Èß ¥ùßçÏIÄáUâ. ÎAZ È×í¿æMGá µø‚ßÜᢠÈßÜÕß{ßÏáÎÞÏß µÝßEßøáK çÉÞÎçùÈßÏX ÉGß ¥NáÕßæa ÉÞÜᢠµá¿ß‚á ØLÞÈÎÞÏß µâ¿ßÏßøßAáµÏÞÃí ¥ÕZ. ÉÞÜá æµÞ¿áAáK ¥NáÕᢠµá¿ßAáK µáùßEßÏᢠÇVÎØC¿Î߈ÞæÄ Øá~ÎÞÏßøßAáKá.

ÎHáJß ËÞ¢ æ·ÏíxßÈá ØÎàÉ¢ ÎáøßÏÞGßW èØÎÃßæa ÕàGßæÜ çÉÞÎçùÈßÏX ÉGßÏÞÃí ¥Ná. ÎâKá ÎÞØ¢ ÎáXÉá dÉØÕßæ‚CßÜᢠµáEáBæ{ µáù‚á ØíµâZµáGßµZ ÕàGßçÜAá ÕÞBßæAÞIáçÉÞÏß. §çÄÞæ¿ ØíçÈÙ¢ ºáøJÞX ÕÝßÏ߈ÞæÄ ¥Ná ÕøÞLÏßW Õ{Eáµâ¿ß.

ÎâKá ÆßÕØ¢ ÎáXÉÞÃá Îáܵá¿ß ÎÞùÞJ µáùßEßMâ‚ ¨ ÕàGßæÜJáKÄí. ÉÞdÄJßW ÉÞÜᢠdÌÁᢠÈWµßæÏCßÜᢠÉâ‚ µá¿ß‚߈. Éßçx ÆßÕØÎÞÏçMÞçÝAᢠÉâ‚AáEí çÈæø ¥NáÕßæa ¥¿áJá ÕG¢µâ¿ß. ¥Ná ºáøJáK ÕÞWØÜcJßÜÞÏßøáKá Éâ‚Ïáæ¿ µHí. ²¿áA¢ øIáçÉøᢠ¥NÏᢠµáEᢠµ{ß Äá¿Bß. ¥Ná ÉÞÜâGá¢. 

èµµZæµÞIá ÕG¢Éß¿ß‚á µß¿Kí ©ùBá¢. ¥NáÕßÈá µßGáK Ífâ ÎâAáæµÞIá ÄUß µáùßEßAᢠæµÞ¿áAá¢. Éçf µáùßEß ÄßK߈. Õ{øáK dÉÞÏJßW ÎáÜMÞW ÄæKÏÞÃá ȈæÄKá µáùßEßAùßÏÞ¢.

നന്ദകുമാര്‍ 

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

No comments:

Post a comment