Friday, 31 May 2013

Re: [www.keralites.net] Re: [www.keralites.n et] തൊപ്പി വെക്കുന്ന തും, താടി വളര്‍ത്തുന ്നതും,പര്‍ ദ്ദ ധരിക്ക ുന്നതും

 

ഇവിടെ മനസ്സിലാവാത്തത്, ക്രിസ്ടിയാനിക്കും ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിംകൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്തിരിക്കുന്നു, അവർ എന്തിനാ മറ്റുള്ള മതസ്ഥരിൽ കയറി അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. അവർ അവര്ക് ഇഷ്ടമുല്ലത് ധരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളും ധരിച്ചോ ധരിക്കതെയോ നടന്നോ. കണ്ട അണ്ടനും അടകോടനും പാണനും കോരനും നസ്രാനിക്കും ഒക്കെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ എങ്ങിനെ വസ്തം ധരിക്കണമെന്ന് പറയാം അതുപോലെ മുസ്ലിംകൾ ചെയ്യുകയും വേണം. അതവർ തീരുമാനിക്കും.  അഗസിട്ൻ ജോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പോലെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രത്തെ പ്പറ്റി നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത്. അതുപരയാൻ ആര്ക്കും അവകാശമില്ല. സ്രീനിവാസാൻ ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ ക്യുബ യെ [പ്പറ്റി നീ ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത്. ഹല്ലേ ജോസ്. ജോസേട്ടാ അല്ല താങ്കള്ക്ക്  സുഗങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെ.

Rgds
masvlcy2013/5/31 BRK <brkdxb@gmail.com>
 

A teacher supposed to say no lies.

I studied in Kerala during this years. My graduation was from 1987-90.

The distinguish factors of girls at that time were

Hindu girls using Long skirt and upper jacket. There is "bindi" on forhead and also have sandal.
Muslim girls were using the same long skirt and upper jacket with long shawl around the neck, some times covering the head.

I wonder one thing

If a hindu girl/woman can observe her tradition like using mangalsutra, bindi on for head, sindoor for married, if a christian woman can use chain wih cross, then why can't a muslim girl use the dress of her own choice.

 The God through the Holy Book Quran adviced man what to do and what not do. Regarding Purdah, Quran says " A woman must cover her body except her face and palm while going out". But the dress that she use to cover her body should not be tight and show her shape to others.
If somebody want to use let them use, if somebody do not want then do not use. This is because Islam says no compulsion in religion.

Before discussing all these issues, I request everybody to read Holy Quran to know more on Islam
http://quranmalayalam.com/quran/uni/index.htm

One thing is there -  by birth a person can not be Islam. Islam is a lifestyle. A person who obey the guidelines that given in the Quran will become a muslim and that path is called Islam. Even if he is from Hindu, Christian or Jew or muslim by birth are equal and can be a muslim by observing the guidelines.

2013/5/30 M. Nandakumar <nandm_kumar@yahoo.com>
 

I was a teacher working in a professional college in Kerala .Upto 1990 and around I could not distinguish between muslim/christian/hindu  female students unless they  had a religious  tag in their names (For example :Sahira for Mmuslim, Thomas for a Christian and Krishnan for Hindu etc).  Some names like Baby, Sajitha, Namitha, Neelima  etc have no religious tag in them. Now the situation has changed. 99 percent of Muslim students come to the college wearing  Maftha (Scarf) so that they can very easily be identified. When I asked one student about it, she told that she was doing it as instructed by her parents. I do not know what is behind  this change.

From: Shabeer Ali <shanu565@yahoo.com>
To: "Keralites@yahoogroups.com" <Keralites@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, May 30, 2013 9:53 AM
Subject: [www.keralites.net] Re: [www.keralites.net] തൊപ്പി വെക്കുന്നതും, താടി വളര്‍ത്തുന്നതും,പര്‍ദ്ദ ധരിക്കുന്നതും

Nobel Peace Prize winner "Tawakkul Karman," 'The mother of Yemen's revolution,' when asked about her Hijab by journalists and how it is not proportionate with her level of intellect and education, replied:
"Man in early times was almost naked, and as his intellect evolved he started wearing clothes. What I am today and what I'm wearing represents the highest level of thought and civilization that man has achieved, and is not regressive. It's the removal of clothes again that is a regression back to the ancient times.
 


From: Thomas Mathew <thomasmathew47@hotmail.com>
To: "Keralites@yahoogroups.com" <keralites@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, May 29, 2013 5:14 AM
Subject: RE: [www.keralites.net] തൊപ്പി വെക്കുന്നതും, താടി വളര്‍ത്തുന്നതും,പര്‍ദ്ദ ധരിക്കുന്നതും

 
I do not want to offend any one's religious feelings with my comments. I am only saying what I have seen In Afghanistan, where you hardly see any lady  without Pardah..

I lived in Kandahar for more than one year as part of an international  organisation and I had about 50 local staff both men and women. One of the women, a post-graduate fluent in English used to wear Purdah while coming and going from office, but used to discard it once she enters office. I asked her,being educated abroad why she could not discard the purdah and show an example to the other less educated local women. She replied that she considers Purdah as the most oppressive thing that could be done to a woman and wearing it in the extreme heat of Kandahar was torture. But if she  does  not wear purdah  when she goes out, people would stone her. I had about about 25 other women  among the staff, who too discarded Purdah on entering the office.  But I could see women without Purdah occasionally on the streets of northern Afghanistan where the less conservative Tajiks live.

T. Mathew


To:
From: jabbar508@gmail.com
Date: Tue, 28 May 2013 16:01:30 +0300
Subject: [www.keralites.net] തൊപ്പി വെക്കുന്നതും, താടി വളര്‍ത്തുന്നതും,പര്‍ദ്ദ ധരിക്കുന്നതും

 
തൊപ്പി വെക്കുന്നതും, താടി വളര്‍ത്തുന്നതും, പര്‍ദ്ദ ധരിക്കുന്നതും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അത് ധരിക്കുന്നവര്‍ പരാതി പറയാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതിനെ എതിര്‍ക്കാന്‍ അവകാശമില്ല. പര്‍ദ്ദ ധരിച്ച ഭാര്യയും മോഡേണ്‍ ആയ ഭര്‍ത്താവും ചിലപ്പോള്‍ വേറെ വേറെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതിനു കാരണം ആ ഭര്‍ത്താവിനു അവന്റെ ഭാര്യ സ്വന്ത ഇഷ്ട പ്രകാരം പര്‍ദ്ദ ധരിച്ചത്‌ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണു അത് കൊണ്ടല്ലേ അവന്‍ ഭാര്യയോട് ചേര്‍ന്ന് നടക്കാത്തത്??? പരധ നിര്‍ബന്ധിപ്പിച്ചു (അവര്‍ക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ) ധരിപിച്ചതാനെന്കിലും ഏതൊരു സ്ത്രീയും സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവിനോട്‌ ചേര്‍ന്ന് നടക്കും എന്നതാണ് പൊതുവായ സത്യം. അങ്ങനെ ചേര്‍ന്ന് നടക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതിനു കാരണം പര്ധയല്ല അവരുടെ മനപോരുത്തമില്ലായ്മയാണ്. ****** വേരെരു കാര്യം പര്‍ദ്ദ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ മോഡേണ്‍ ആയ മറ്റൊരു വസ്ത്രവും ധരിക്കുന്നില്ല എന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്, ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവര്‍ ധരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പൊതു വേദിയില്‍ അവര്‍ അവരുടെ ആഘര്‍ഷണീയത മറച്ചു വെക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു പുറം കവചമായി പര്‍ദ്ദ ദാരിക്കുന്നതില്‍ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാന്‍ പറ്റില്ല. കാരണം സൂട്ട് ധരിക്കുന്നവരോടും കന്യാസ്ത്രീകലോടും ഇതേ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. സാധിക്കുമോ???? പിന്നെ ഒരു കാര്യം പര്‍ദ്ദ ദാരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്‌ഷ്യം ശരീരത്തിന്റെ നിമ്നോന്നതങ്ങള്‍ കാമ കണ്ണുകളില്‍ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ മറച്ചു വെക്കുക എന്നതാണ്, അത് കൊണ്ട് പര്ധയെ എതിര്‍ക്കുന്നവരുടെ രോഗവും ചിലപ്പോള്‍ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും വസ്ത്ര ധാരണം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അതില്‍ ആ വ്യക്തിക്ക് പരാതി ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment