Thursday, 27 September 2012

[www.keralites.net] പുതിയ എല്‍പീജി കണക്ഷനുകള്‍ക്ക് താല്‍കാലിക നിരോധനം

 

ÉáÄßÏ ®WÉß¼ß µÃfÈáµZAá ÄÞWAÞÜßµ ÈßçøÞÇÈ¢

ÈcâÁWÙßD ÉÞºµÕÞĵ ØßÜßIùáµ{áæ¿ ®H¢ ÉøßÎßÄæM¿áJßÏÄßÈá ÉßKÞæÜ ÉáÄßÏ µÃfÈáµZAí ®HAOÈßµZ ¥ÈìçÆcÞ·ßµ ÈßçøÞÇÈ¢ ¯VæM¿áJß. ÈßÜÕßÜáU ©ÉçÍÞµíÄÞA{áæ¿ çÎWÕßÜÞØ ÉøßçÖÞÇÈ ÉâVJßÏ޵ᢠÕæøÏÞÃá ÈßçøÞÇÈ¢. ²çø çÎWÕßÜÞØJßW ÉÜ µÃfÈáµ{áUÄá µæIJÞÈᢠ¥ÈÇßµãÄÎÞÏ µÃfÈáµZ ùgÞAÞÈáÎáU È¿É¿ßÏáæ¿ ÍÞ·ÎÞÏÞÃá ÄWAÞÜ¢ ÉáÄßÏ µÃfÈáµZ ÈWµøáæÄKí §LcX ³ÏßW çµÞVMçù×X ®WÉß¼ß ÕßÄøÃAÞVAí ÈßVçÆÖ¢ ÈWµßÏÄí. 

ÍÞøÄí æÉçd¿Þ{ßÏÕᢠÙßwáØíÅÞX æÉçd¿Þ{ßÏÕᢠ©¿X ÄæK ØÎÞÈÎÞÏ ØVAáÜùáµZ §ùAá¢. ÈßçøÞÇÈ¢ ÉøØcæM¿áJÞÄßøßAÞX ÉáÄßÏ µÃfÈáU ø¼ßØíçd¿×X ØbàµøßAÃæÎKí °²Øß ÈßVçÆÖß‚ßGáIí. 

çÎWÕßÜÞØ¢ µãÄcÎÞæÃKᢠ¥çÄ çÎWÕßÜÞØJßW Îxá µÃfÈáµZ §æÜïKᢠ©ùMá ÕøáJÞæÄ ÉáÄßÏ µÃfX ÈWµßÜï. ¥ÈÇßµãÄ µÃfÈáµZ µæIJÞÈᢠùgÞAÞÈáÎáU Áà ÁcâƒßçA×X ØVçÕ ÉâVJßÏ޵ᢠÕæøÏÞÃá ÉáÄßÏ µÃfÈá ÈßçøÞÇÈ¢. çÈÞ ÏáÕV µØíxÎV  ®K çÉøßW È¿JáK ØVçÕÏßW ÈßÜÕßÜáU ©ÉçÍÞµíÄÞAZ çÎWÕßÜÞØçJÞ¿á µâ¿ßÏ Äßøß‚ùßÏW µÞVÁáµ{áæ¿ ÉµVMí ÕàIᢠÈWçµIßÕøá¢.
 

മനോരമ 
നന്ദകുമാര്‍ 

 


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment